Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Prehľad dôležitých termínov v septembri

Publikované: Autor/i: -

Ponúkame prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, dôležitých termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu.

Uvádzame aj zoznam priebežne plánovaných aktivít, na ktoré treba myslieť v mesiaci september. Informujeme aj o dôležitých aktivitách pri organizačnom zabezpečení nového školského roka 2019/2020.

Termíny dôležitých udalostí sa nachádzajú aj v súhrnnom zozname direktor.sk v časti Kalendár.

Štátny sviatok

1. 9.

15. 9.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

Sedembolestná Panna Mária – deň pracovného pokoja

Pamätný deň

9. 9.

19. 9.

Deň obetí holokaustu a rasového násilia 

Deň vzniku Slovenskej národnej rady

Medzinárodný deň

1. 9.

8. 9.

13. 9.

14. 9.

15. 9.

16. 9.

21. 9.

22. 9.

23. 9.

25. 9.

26. 9.

27. 9.

28. 9.

29. 9.

30. 9.

Európsky deň židovskej kultúry a dedičstva

Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO)

Deň pozitívneho mysleniaMedzinárodný deň čokoládyMedzinárodný deň programátorov

Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Svetový deň prvej pomoci

Medzinárodný deň demokracie

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

Svetový deň vďačnostiMedzinárodný deň mieru

Európsky/svetový deň bez áut

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

Svetový deň mlieka v školách

Európsky deň jazykov

Svetový deň cestovného ruchu

Svetový deň za právo vedieť

Svetový deň srdcaMedzinárodný deň nepočujúcich

Medzinárodný deň prekladateľov

Vyučovací proces

1. 9.

2. 9.

Začiatok školského roka

Začiatok školského vyučovania

Organizačné zabezpečenie školského roka

 • Plán pedagogického dozoru nad žiakmi, plán pohotovostných služieb.
 • Informovanie o organizačnom zabezpečení nového školského roka – úväzky, nadpočetné hodiny, rozvrh hodín, náplň práce, poverenia na - triednictvo, vedenie metodických orgánov, správcovstvo kabinetov a učební, koordinátorov školských aktivít a projektov, menovanie uvádzajúcich učiteľov, konzultačné hodiny.
 • Pedagogická dokumentácia – triedne knihy, klasifikačné záznamy, triedne výkazy, katalógové listy, rozvrh hodín.
 • Aktualizácia databázy žiakov v triedach a pedagogických zamestnancov v rezortnom informačnom systéme.
 • Zasadnutie metodických orgánov k prebehnutým komisionálnym skúškam, plán práce, plán výletov a exkurzií.
 • Zasadnutie pedagogickej rady – informovanie o aktuálnych interných smerniciach, ich zosúladenie s potrebami nového školského roka, hodnotenie predmetov, Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,  plán hlavných úloh na školský rok, plán vnútroškolskej kontroly, plán výletov a exkurzií, priority školského vzdelávacieho programu – vízia školy, koncepcia rozvoja školy, jej napĺňanie, opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu, úlohy triedneho učiteľa, vedúceho metodického orgánu, koordinátora školských aktivít, výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga.
 • Aktualizácia dokumentov školy – vnútorný poriadok školy a školského klubu detí, organizačný poriadok, pracovný poriadok, rokovací poriadok, školský poriadok.
 • Sumarizácia návrhov na oslobodenie žiaka od povinnej telesnej a športovej výchovy.
 • Uzavretie triednych výkazov, katalógových listov a klasifikačných záznamov z predchádzajúceho školského roka so zapísaním výsledkov komisionálnych skúšok.
 • Ukončenie úprav školského vzdelávacieho a výchovného programu.
 • Spracovanie podkladov k začleneniu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vypracovanie a odovzdanie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov začlenených žiakov.
 • Prehľad činnosti záujmových útvarov, ponuka pre žiakov, kontrola stavu prihlášok žiakov na záujmové útvary.
 • Ochrana človeka a prírody – didaktické hry žiakov prvého stupňa (len 1x v roku) a  účelové cvičenie žiakov druhého stupňa.
 • Príprava plaveckého výcviku pre žiakov prvého stupňa.
 • Činnosť ŠKD – denné plány, ranné služby, zápisné lístky, prehľad výchovnej činnosti.
 • Vykazovanie zastupovania, nadčasov, dochádzky zamestnancov za príslušný mesiac.
 • Zápisné lístky na školské stravovanie.

Termíny

 • 3. 9. – 6. 9. - Opravná skúška externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.
 • do 15. 9. - Odbory školstva okresných úradov a zriaďovatelia rozhodnú o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie.
 • 16. 9. – 30. 9. - Základné školy vykonajú zber podkladov pre Testovanie 5 – 2019.
 • Do 30. 9. Odbory školstva rozhodnú o návrhu počtu tried prvého ročníka pre nasledujúce prijímacie konanie pre školy so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v študijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody.

Štatistické výkazy – zber údajov v septembri

Dátum zisťovania: 15. 9., dátum doručenia: 20. 9., miesto doručenia: OŠ OÚ v sídle kraja

Výkaz o materskej škole – Škol (MŠVVŠ SR) 1 – 01Počet tried, detí, národnosť, zamestnanci, prípravné triedy, školy v prírode, veková štruktúra detí, individuálna integrácia detí podľa postihnutia a veku (papierový nosič alebo formulár EXCEL).

Výkaz o strednej školeŠkol (MŠVVŠ SR) 2 - 01 Triedy, zamestnanci, národnosť, štipendiá, cudzie jazyky, učebne, študujúci podľa ročníkov, druhu, dĺžky štúdia a odborov, absolventi, novoprijatí, opakujúci, žiaci so ŠVVP, veková štruktúra a dopĺňajúce ukazovatele (elektronický formulár EXCEL).

G, SOŠ, konzervatóriá, špeciálne SŠ, špeciálne triedy pri bežných SŠ

Prospech a dochádzka žiakov stredných škôlŠkol (MŠVVŠ SR) 2 - 01 - prílohaŽiaci denného štúdia podľa ročníkov, prospechu, vymeškané a neospravedlnené hodiny (web aplikácia).

G, SOŠ, konzervatóriá, špeciálne SŠ

Výkaz o základnej škole – Škol (MŠVVŠ SR) 3 - 01Odchod žiakov zo ZŠ, triedy, žiaci, opakujúci podľa ročníkov, národnosť, rozšírené vyučovanie, cudzie jazyky, učitelia, školský klub, učebne, organizácia vyučovania, špecializované triedy, školy v prírode, veková štruktúra, individuálna integrácia (papierový nosič alebo formulár EXCEL).

Prospech a dochádzka žiakov základných škôl – Škol (MŠVVŠ SR) 3 - 01 – prílohaPočet žiakov podľa ročníkov a prospechu, opravné skúšky, z celkového počtu žiakov so zdravotným postihnutím, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, vymeškané a neospravedlnené hodiny (web aplikácia).

Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – Škol (MŠVVŠ SR) 4 – 01Ukončenie dochádzky žiakov, školy v prírode, triedy, žiaci, opakujúci, novozaradení, národnosť, zamestnanci, cudzie jazyky, kluby, učebne, veková štruktúra (formulár EXCEL a RIS).

špeciálne MŠ, ZŠ, špeciálne triedy pri bežných MŠ, ZŠ

Prospech a dochádzka v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – Škol (MŠVVŠ SR) 4 - 01 – prílohaPočet žiakov podľa ročníkov a prospechu, opravné skúšky, z celkového počtu žiakov so zdravotným postihnutím,  vymeškané a neospravedlnené hodiny (web aplikácia).

špeciálne ZŠ, špeciálne triedy pri bežných ZŠ

Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach – Škol (MŠVVŠ SR) 14 – 01Zisťované ukazovatele: Rozmiestnenie detí, novoprijatí, chovanci, vybavenie zariadenia, zamestnanci (web aplikácia).

RC, DC, LVS

Výkaz o zariadení pre voľný čas a záujmovú činnosť – Škol (MŠVVŠ SR) 15 – 01 Pravidelná a príležitostná záujmová činnosť podľa oblasti záujmu, metodická činnosť, tábory, metodické materiály, zamestnanci (web aplikácia).

CVČ, strediská záujmovej činnosti

Výkaz o jazykovej škole – Škol (MŠVVŠ SR) 18 - 01 - Počet poslucháčov podľa jazyka a stupňa kurzu, štátne jazykové skúšky, zamestnanci (papierový nosič alebo formulár EXCEL).

jazykové školy

Výkaz o školskom internáte – Škol (MŠVVŠ SR) 19 – 01Vybavenie, ubytovaní, zamestnanci, samostatnosť školského internátu (papierový nosič alebo formulár EXCEL).

školské internáty SŠ, špeciálnych škôl

Výkaz o základnej umeleckej škole – Škol (MŠVVŠ SR) 24 - 01Počet žiakov, študujúcich, absolventov podľa stupňa, odboru a ročníka, zamestnanci, učebne. Počet žiakov, študujúcich, absolventov podľa stupňa a hudobného nástroja (papierový nosič alebo formulár EXCEL).

ZUŠ

Dátum zisťovania: 15. 9., dátum a miesto doručenia: 25. 9. zriaďovatelia na obec, kde sídli škola/ŠZ, 5. 10. obce na územne príslušný okresný úrad v sídle kraja

Výkaz o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a ŠZ a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce – Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01 - Počet žiakov ZUŠ, detí v MŠ, výchovno-vzdelávacích zariadeniach, poslucháčov jazykových škôl a potenciálni stravníci v územnej pôsobnosti obce (web aplikácia). - Zriaďovatelia škôl a školských zariadení podľa § 19 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 596/2003 Z. z. (okresné úrady v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická a fyzická osoba) a obce.

Dátum zisťovania: 31. 8., dátum doručenia: 20. 9. miesto doručenia: OŠ OÚ v sídle kraja

Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie – Škol (MŠVVŠ SR) 5 – 01Počet klientov evidovaných v poradenskom zariadení podľa veku, postihu, spôsobu vzdelávania, zamestnanci, dopĺňajúce ukazovatele, ambulantná a terénna starostlivosť (web aplikácia).

CPPPaP

Dátum zisťovania: 30. 9., dátum doručenia: 3. 10., miesto doručenia: OŠ OÚ v sídle kraja

Výkaz o stredisku odbornej praxe – Škol (MŠVVŠ SR) 27 – 01Zamestnanci, pracovné miesta, žiaci podľa odborov a ročníkov (web aplikácia).

strediská odbornej praxe

Vzdelávacie poukazy

september

ZŠ, SŠ (vrátane špeciálnych škôl) vydajú všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy (VP), následne ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia prijmú od žiakov VP, ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia odošlú na server pomocou internetu informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručia svojim zriaďovateľom protokol (PVP) o odoslaných informáciách. Zriaďovatelia zhromaždia PVP od svojich škôl a školských zariadení a odošlú na server informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručia na OÚ OŠ protokol (PZ) o odoslaných informáciách.

EDUZBER

Údaje potrebné na určenie výšky financovania sa zadávajú elektronicky do centrálneho registra, ktorým je pre školy Rezortný informačný systém (RIS).

Priebežne

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk