Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 6/2022

Kategória: Aktuality

Svoju kávu nepijem sám...

„Svoju kávu nepijem sám“, skonštatoval riaditeľ školy v jednom z rozhovorov v rámci funkčného vzdelávania a dodal, že vždy, keď si urobí čas na kávu, presunie sa do miestnosti ku kolegom a v spoločných rozhovoroch si všíma nálady, vníma diskusie a otvára témy, ktoré si pýtajú pozornosť a ľudský prístup. Ten sa snažíme sprostredkovať aj my prostredníctvom našich článkov v Manažmente školy v praxi. Aj v júnovom čísle ponúkame témy hodné povšimnutia.

Matej Drotár, autor nového komentára k zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, sa v článku v časopise venoval téme vnútorných predpisov v prostredí škôl a školských zariadení. Konštatuje, že vo vzťahu k vnútorným, resp. interným predpisom školy a školského zariadenia sa treba zaoberať charakterom predpisu - či ide o povinný dokument alebo dokument, ktorého vydanie je v kompetencii školy, ale na báze dobrovoľnosti, obsahom dokumentu, procesom vydania, príp. aj schválenia dokumentu, označením dokumentu, rozsahom záväznosti dokumentu.

Zverejňovanie zmlúv je povinnosťou, ktorá prispieva k efektívnemu a účinnému hospodáreniu a nakladaniu s verejnými prostriedkami, ktorými školy a školské zariadenia disponujú a verejným majetkom, ktorý majú v správe. Zverejňovaniu zmlúv v školách a školských zariadeniach sa venuje Ingrid Konečná Veverková. V príspevku upozorní na zmenu v povinnom zverejňovaní zmlúv.

Úlohou pedagogických a odborných zamestnancov v školách je vnímať potrebu rozvoja životných zručností ako súčasti kariérovej výchovy. Téme sa venuje Martina Sajková. V článku uvádza aj príklady rozvoja a posilňovania niektorých kľúčových zručností potrebných pre život, ako aj návrhy použitia overených prístupov v kariérovej výchove z dobrej praxe.

Martina Kosturková v príspevku v názvom „Výchova slobodného človeka s kritickým myslením a morálnou zodpovednosťou“ píše: „Intelektuálne cnosti sú tie, ktoré človeku umožňujú správne sa rozhodovať – preto by práve k nim mala smerovať výchova detí. Súčasťou tohto procesu je aj osvojovanie si morálnych cností.“ Ak máme správne hodnotiť, musíme sa naučiť rozpoznávať špecifické dobrá vnútri každej praxe. K tomu potrebujeme intelektuálne aj mentálne cnosti, napr. pravdovravnosť, miernosť, prijímanie a dávanie, sebapoznanie.

Zaujímavosti z vypracovania dištančnej úlohy frekventantov funkčného vzdelávania skupiny „Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia“ v tematickom celku Zásady a prístupy k rozvrhnutiu práce pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ponúka Elena Skalská v podobe návrhov na zefektívnenie organizačnej štruktúry školy.

Príspevok s názvom Špecializovaná činnosť tiredneho učiteľa" ponúka analýzu kariérovej pozície triedneho učiteľa podĺa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Tatiana Soroková sa v rubrike „Duševné zdravie“ venuje látkovým a nelátkovým závislostiam. Pripomína, že závislosť je vnímaná ako duševný, príp. telesný stav, ktorý je charakterizovaný prítomnosťou naliehavej túžby, resp. nepremožiteľnej potreby opakovane a periodicky privádzať do tela príslušnú látku, príp. vykonávať nejakú činnosť.

Vít Hejný – pedagóg, matematik, didaktik, ale aj dôstojník v Slovenskom národnom povstaní a v neposlednej miere aj človek, ktorého meno si treba pamätať. Priestor mu v článku v rubrike „Z histórie školstva“ vytvoril Adam Bielesz.

„Učiteľ je zvláštny druh, ktorý si vie poradiť v každej situácii“, povedala jedna z pani riaditeliek v rámci funkčného vzdelávania a v sebareflexii k dvom rokom, ktoré priniesli aj zmätok, úzkosť a neistotu, sa pozrela do budúcnosti s nádejou, že prinesie viac súdržnosti a ľudskosti.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Manažment školy v praxi - PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOROdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov