Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 5/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Ten, kto pozná všetky odpovede, nedostal všetky otázky.“ Konfucius 

Odvaha klásť otázky

Prečo si to myslíš? V čom sa mýlim? Aký je tvoj názor? Ako by sme to mohli urobiť lepšie? Kde nájdeme vhodnejšie riešenie? Ako si na to prišiel? Mýlim sa? Je niečo, v čom robím chybu? Urobili by ste to inak? Aj tieto otázky patria do výbavy vedúceho zamestnanca. Obrusujú hrany spornej komunikácie. Otvárajú cestu k aktívnemu počúvaniu. Sú prvým krokom brainstormingu. Nebojme sa otázok, pýtajme sa a počkajme si na odpoveď. Odpovede na otázky prinášame aj v časopise Manažment školy v praxi. V májovom čísle ponúkame aj nové témy.

Článok Ericha Petlákauplatňovaní stratégií v hĺbkovom vyučovaní voľne nadväzuje na príspevok uverejnený v Didaktike č. 2/2022 s názvom Hĺbkové vyučovanie a učenie“, kde autor opísal koncepciu hĺbkového vyučovania.

Ingrid Konečná Veverková v článku o digitalizácii účtovníctva v školách a školských zariadeniach upozorní na novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2022.

Sústavu škôl a školských zariadení tvoria školy zaradené do siete škôl a školských zariadení. Zdenka Matulová Juríková v článku k tejto téme poukazuje na postup a prepojenosť zriadenia, zrušenia školy alebo školského zariadenia s ich zaradením do siete škôl a školských zariadení, resp. s ich vyradením z tejto siete.

Pripravenosť dieťaťa na školské vzdelávanie je veľmi individuálna záležitosť. Identifikácia prekonceptov detí na konci predprimárneho vzdelávania poskytuje komplexnejší pohľad učiteľovi o deťoch v triede. V príspevku s názvom „Pedagogické diagnostikovanie školskej pripravenosti žiakov“ tému rozoberajú Rebeka Štefánia KoleňákováRadka Teleková.

Motivácia je významným faktorom kritického a morálneho mysliteľaKritický a morálny učiteľ dokáže premeniť vyučovanie na priestor, kde si žiak aktivitu užíva, vníma ju ako príležitosť preskúmať vlastný potenciál. Motivácii sa v príspevku venuje Martina Kosturková.

V riadiacej pozícii je veľmi dôležité využívať rôzne štýly riadenia v závislosti od situácie a podmienok, ktoré sa stále menia. Pohlaď vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov na otázku, aké štýly vedenia tímu vo svojej praxi využívajú,  zdokumentovala Elena Skalská.

Najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva sa skončil 9. mája 1945. Svet, ale aj Slovensko riešili otázky povojnovej obnovy a čo najskoršieho návratu do bežných koľají. V obnovenom Československu predstavovali jednu z hlavných politických síl Komunistická strana Československa a Komunistická strana Slovenska (ďalej len „KSS“). Predstavy o novom a lepšom povojnovom svete sa mali premietnuť i do podoby školstva.“ Histórii školstva zdokumentovanej z archívnych článkov sa venuje Adam Bielesz.

Otázky ponúkajú priestor na vyjadrenie názoru, postoja, myšlienky, nútia nás premýšľať, podporujú záujem a aktivitu, ponúkajú možnosť výberu z dvoch alternatív, overujú správnosť porozumenia kontextu správy. Využívajme silu otázok. Môžu byť prvým krokom k riešeniu problémov, ktoré nás ťažia.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Manažment školy v praxi - PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov