Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 4/2023

Kategória: Aktuality

Počuť "kričať" svoj vlastný hlas

„Niektorí ľudia sa tak boja zmien, že sa obávajú aj možností, ktoré by im mohli priniesť.“ Robin Williams, z filmu Spolok mŕtvych básnikov (1989)

Nie je ľahké vystúpiť z davu a počuť „kričať“ svoj vlastný hlas. Veta z anotácie k filmu, z ktorého sme použili úvodný citát, vyzdvihuje dôležitosť osobnej sebareflexie a odvahy, ktorú treba prejaviť pri presadzovaní ideálov zmysluplných zmien. Znamená to aj to, že sa môžeme stať terčom kritiky, odsudzovania, sarkastických poznámok, ohovárania. A hoci môže byť pre nás lákavé prispôsobovať sa očakávaniam a názorom iných, cesta skutočnej zmeny si pýta našu schopnosť vyviesť kolegov z pasivity, strachu a pomôcť im vidieť nové príležitosti. Príležitosť zamyslieť sa ponúkajú aj nové témy v Manažmente školy v praxi č. 4.

 „Stabilita vzťahu učiteľ – rodič podporuje imunitu voči stresom a pomáha predchádzať sociálno-patologickým javom, zlepšuje školský výkon“, píše v príspevku s názvom Triedny učiteľ a triedne stretnutia s rodičmi žiakov Soňa Koreňová. Ponúka niekoľko tipov, ako úspešne zvládnuť takéto stretnutie.

Jednou z kompetencií rady školy je jej úloha pri uskutočnení výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Je to veľmi dôležitý akt v procese riadenia. K výberu riaditeľa treba pristupovať s vysokou mierou zodpovednosti zo strany zriaďovateľa a tiež zo strany rady školy, ktorá je výberovou komisiou. Téme sa venuje Mária Stanislavová.

Financovanie školského stravovania je názov príspevku Ingrid Konečnej Veverkovej. Ide o aktuálnu tému najmä v súvislosti s „obedmi zadarmo“, ktoré budú opäť poskytované od 1. mája 2023.

Žijeme v sociálnom prostredí, ktoré má dôležitý vplyv na našu osobnosť a všetky jej zložky. Z pedagogicko-psychologického hľadiska je takýmto prostredím predovšetkým školská trieda. Michal Pankevič v príspevku prezentuje niektoré teoretické determinanty sociometrie a stručný popis sociometrickej ratingovej metódy „Triedny kompas“ ako moderného, jednoduchého a mimoriadne efektívneho nástroja sociometrie v diferenciálnej pedagogickej diagnostike školskej triedy.

Etický kódex a sebareflexia vedúceho zamestnanca sú dôležité nástroje pre zabezpečenie etickej a profesionálnej správy v pracovnom prostredí. Zdenka Kyselicová informuje o tom, ktoré základné zásady správania a normy by mal obsahovať. Upozorňuje, že je dôležité neustále sledovanie a zhodnotenie vlastného správania, aby sa zabezpečilo dodržiavanie etických noriem a bolo možné identifikovať a riešiť prípadné problémy.

O štruktúre intelektu v edukácii píše Martina Kosturková. Povaha kognitívnych štruktúr umožňuje jedincovi úspešne reagovať na známe aj nové situácie. Jednou z možností ako podporiť intelekt jedinca, je aplikácia Guilfordovej štruktúry intelektu v edukácii.

Adam Bielesz v rubrike z Histórie školstva sa venuje Ondrejovi Pavlíkovi – tvorcovi povojnového školstva na Slovensku.

 „Najlepšou interaktívnou tabuľou je realita“, píše Peter Lengyel v príspevku, ktorý sa zameriava na školské výlety a exkurzie. Ponúka prehľad skúseností z praxe organizovania aktivít mimo prostredie školy. Článok sa zameriava na rôzne možnosti a miesta v rámci Slovenska a blízkeho zahraničia, kde si žiaci môžu užiť zaujímavé a zmysluplné aktivity aj v exteriéri.

Pre lídra školy je dôležité odolávať tlaku konformity. Môže byť veľmi silný a môže viesť k tomu, že nebude v súlade s jeho vlastnými hodnotami. Komunikujme v tíme otvorene a motivujme ostatných k tomu, aby sa stali súčasťou pozitívnych zmien.

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verzia

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov