Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 3/2024

Kategória: Aktuality

Wellbeing je stav, v ktorom sa cítime sústredení, vyrovnaní a naplnení radosťou. Školské prostredie si tento stav pýta. Šťastie a pohoda v ňom majú svoje miesto. Sú úzko spojené s atmosférou školy a jej kultúrou. Wellbeing sa často spája aj s kvalitou sociálnych vzťahov, posilňovaním komunitných väzieb pri zachovaní jedinečnosti každej osobnosti v tíme. Pocit nedostatku duševnej pohody môže viesť k stresu, úzkosti, strate motivácie, zhoršeniu kvality práce a k pocitom izolácie. Vo všeobecnosti platí, že čo dáme, to sa nám vráti. Preto by ani lídri škôl nemali zabúdať na vlastný subjektívny pocit pohody v škole, ktorú riadia. ­Udržiavať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, venovať dostatočnú pozornosť fyzickému, emocionálnemu a sociálnemu zdraviu musí byť rovnako ich prioritou. Aj v tomto smere môžu pomôcť príspevky odborníkov v 3. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Ingrid Konečná Veverková v príspevku upozorní na povinnosti spojené so stanovením a vyberaním príspevkov od žiakov, rodičov alebo iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu a žiakovi vyživovaciu povinnosť. V príspevku sa zameriava na rozhodovaciu činnosť riaditeľov škôl a školských zariadení zriadených regionálnym školským úradom.

Zdenka Matulová Juríková sa venujeme kategórii odborného zamestnanca – školský psychológ. Pripomenie, ako odborného zamestnanca definuje zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a uvedie, ako psychologické poradenstvo definuje školský zákon. Zároveň priblíži kompetenčný profil školského psychológa.

Martina Sajková sa v príspevku zaoberá témou vysokej citlivosti detí v školskom prostredí. Predstaví výzvy spojené s ich tranzíciou z domáceho do školského prostredia. Prináša pohľad na štyri kľúčové oblasti podpory vysoko citlivých detí vrátane argumentácie potreby rozvoja ich osobnosti v týchto oblastiach.

Martina Kosturková sa venuje kontrafaktovému mysleniu, ktoré sa týka mentálnych konštrukcií alternatív k minulým udalostiam. Tieto myšlienky ovplyvňujú emócie a prinášajú výhody v každodennom správaní.

Ľudmila Húsková sa venuje náročnej téme samovražednosti detí a mládeže. Opíše vývoj samovražedného správania u adolescentov, definuje varovné príznaky takéhoto správania. Informuje aj o možnej pomoci a podpore.

Soňa Kollárová a Zuzana Majerčáková píšu o rizikových výzvach vo virtuálnom priestore. Autorky príspevku upozorňujú, že v rámci prevencie o nebezpečenstvách na internete zohráva dôležitú úlohu práve škola, kde by sa so žiakmi mali rozprávať najmä učitelia, psychológ a sociálny pedagóg.

Dagmar Tragalová sa v príspevku venuje negatívnym emóciám v konflikte a spôsobom, ako s nimi pracovať. Dôležité je uvedomiť si, že emócie sú prirodzenou súčasťou nášho života a majú aj dôležitú ochrannú, motivačnú a informačnú funkciu.

Adam Bielesz sa v rubrike Z histórie školstva tentokrát venoval zákonu o jednotnej sústave ďalšieho vzdelávania učiteľov a školských pracovníkov. V príspevku pripomína, že školstvo si po roku 1948 prešlo ideovými a organizačnými zmenami s cieľom presadiť tzv. jednotnú školu a produkovať lojálnych žiakov pre komunistický režim.

Milí naši čitatelia, kolegyne, kolegovia, škola je miestom, kde sa stretávajú rôzne osobnosti, každá so svojimi vlastnými výzvami a potrebami. Úspešný manažment wellbeingu si preto vyžaduje integrovaný prístup, ktorý zahŕňa nielen štúdium literatúry, ale aj spoluprácu medzi vedením školy, vedúcimi metodických orgánov školy, učiteľmi, žiakmi, rodičmi a širšou komunitou. Najväčšou výhodou wellbeingu je vytvorenie lepšej kvality života pre všetkých zainteresovaných. Wellbeing zlepšuje duševné zdravie, posilňuje vzťahy a podporuje sociálne interakcie. Navyše efektívny manažment wellbeingu môže viesť k lepšiemu dosahovaniu cieľov, čo je kľúčom k napĺňaniu našich spoločných vízií.

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verzia

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Webinár - JUDr. Dagmar Tragalová - Rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k škole - 18. 4. 2024 (online).


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov