Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 10/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Sám sebe otázkou

Vo svete, ktorý sa neustále mení a vyvíja, nie je dôležité len to, čo vieme, ale aj to, ako samých seba reflektujeme, aké otázky si kladieme. Myšlienka ­Augustína Aurélia nás privádza k tomu, že sa stále môžeme niečo nové naučiť, objaviť vlastné riešenia, svoj vlastný potenciál. Môžeme sa tak stať lepšími verziami samých seba. Súčasne je dôležité nepopierať svoju minulosť, pretože patrí k našej podstate, je cenným zrkadlom, do ktorého sa môžeme pozerať, aby sme pochopili, kým sme sa stali a kam môžem ísť. V článkoch časopisu Manažment školy v praxi si otázky kladieme a minulosť reflektujeme.

Vzťah medzi zamestnávateľom a fyzickou osobou založený na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru sa považuje za pracovnoprávny vzťah. Zákonník práce upravuje tri druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov. Téme sa venuje Matej Drotár.

Ingrid Konečná Veverková v článku „Oznamovanie protispoločenskej činnosti“ upozorňuje manažment škôl a školských zariadení na novú povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 189/2023 Z. z. Novela zákona je účinná od 1. júla 2023, niektoré ustanovenia sú účinné od 1. septembra 2023.

Zdenka Matulová Juríková sa venuje kariérovej pozícii kariérový poradca. Pripomína, ako kariérovú pozíciu definuje zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a uvedie, ako kariérové poradenstvo definuje školský zákon. Priblíži aj kompetenčný profil kariérového poradcu podľa Pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy.

Michal Šafránek sa zameriava na tému úzkosti v pedagogickej práci učiteľa. Poskytuje prehľad typov a príznakov úzkosti, ktoré môžu ovplyvniť výkon učiteľa v rôznych oblastiach edukácie a rozhodovania. V článku pripomína, že úzkostná reakcia je kontrolným mechanizmom organizmu a nezáleží na tom, o aký typ ohrozenia ide.

Sebareflexia a jej aplikácia v práci učiteľa analyzuje proces, metódy a prostriedky, ktoré učitelia môžu využiť na dosiahnutie hlbšieho reflexívneho myslenia. Príspevok Gabriely Sivákovej ponúka šesť základných princípov, ktoré by mali byť dodržiavané pri uplatňovaní sebareflexie v práci učiteľa.

Jana Stúpalová sa venuje komunikácii s rodičmi detí v materskej škole. V článku píše: „Dôležitým signálom spolupráce je, keď sa rodič pýta, keď prejavuje záujem, keď vyslovuje aj očakávania a ponúka návrhy riešenia situácie.“

Príklad z praxe nám poskytne Božena Gráfová. Ponúkne nám inšpiráciu z časového manažmentu pri organizovaní absolventských skúšok na konzervatóriách. Venuje sa príprave jednotlivých zložiek absolventských skúšok z hľadiska ich časového manažmentu.

Prvé hodiny telesnej výchovy, tak ako ju poznáme dnes, sa na Slovensku začali objavovať v druhej polovici 19. storočia po zavedení telocviku. V 20. storočí sa do debát o teórii vyučovania telesnej výchovy zapájal aj Karol Stráňai. Téme sa venuje Adam Bielesz v rubrike „Z histórie školstva.“

Nová aplikácia DOTAZNÍKY umožní manažmentu školy skrátiť čas venovaný príprave a vyhodnocovaniu dotazníkov. Prostredníctvom aplikácie rýchlo a jednoducho odošlete link na vopred pripravený dotazník zamestnancom. Po vyplnení odpovedí aplikácia automaticky vytvorí prehľadné grafy. Závery pomôžu riaditeľom škôl reflektovať nálady v tíme.

Témy, ktoré ponúkame v Manažmente školy v praxi, nám ukazujú, že neustále sa učiť a klásť si otázky je nevyhnutné pre úspešný a naplnený život, aj ten profesionálny. Našim cieľom je poskytovať inšpiráciu a znalosti, ktoré vám pomôžu rásť a dosahovať ciele v oblasti riadenia škôl.

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verzia

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov