Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi 9, Didaktika 5

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor.sk

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“ Antoine de Saint-Exupéry

Na školách a v školských zariadeniach to platí dvojnásobne. Spolupráca je nielen stavebným kameňom „chrámu“ edukácie, ale aj podmienkou vytvárania zdravej klímy a kvalitných vzťahov. Spoluprácou pedagogického a odborného tímu sa vytvára chrám, ktorého základy sú pevné ako každý jeden kameň v jeho základe. Prikladáme k Vašim kameňom aj ten náš - redakčný.

Niektoré príspevky v čase mimoriadnych opatrení otvárame. 

Didaktika č. 5

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu si škola zvolila podľa podmienok a možností jej žiakov a pedagogických zamestnancov. Ani v dištančnej forme vzdelávania by sa úspech bez vzájomnej spolupráce nedostavil. Téme Dištančnej formy vzdelávania, jej významu a špecifikám v podmienkach edukácie na Slovensku sa venuje Dagmar Hrašková.

Schopnosť čítať obrazy je viac než len vedieť čítať a písať, pretože je nutné využiť čítanie a písanie nad rámec bazálnej gramotnosti, t. j. vedieť čítať svet obrazov. Väčšina informácií, ktoré k žiakom prichádzajú, sú kombináciou písaného textu a obrazov. Preto je nevyhnutné, aby žiaci boli plne vybavení na spracovanie týchto informácií vo všetkých ich formách. Trojica autoriek Alexandra Punčová, Ivana Prachárová a Lenka Valentová v článku Rozvíjanie vizuálnej gramotnosti u detí mladšieho školského veku poukazujú na relevantnosť, dôležitosť a zmysel rozvíjania vizuálnej gramotnosti u detí mladšieho školského veku. 

Pro úspěch profesního rozvoje pedagogů není důležité jenom zvolení efektivní formy vzdělávání, ale před jeho započetím je důležité připravit pro něj v rámci školy i vhodné podmínky“, píše v príspevku Možnosti vzájemného učení a kolegiální spolupráce ve škole Saša Dobrovolná. V príspevku uvádza podmienky pre vytváranie bezpečného a inšpiratívneho prostredia pre spoločné učenie.

Skúsenosti a spätná väzba z realizácie priebežnej a súvislej pedagogickej praxe budúcich učiteľov nasvedčujú tomu, že v základných a stredných školách sa poskytuje minimum priestoru pre rozvíjanie hodnotiaceho myslenia ako stimulácie morálneho kritického myslenia. Martina Kosturková sa téme venuje v príspevku Možnosti stimulácie morálneho usudzovania cez kritické myslenie.

Metodika nám uľahčuje a štandardizuje určité postupy, ktoré možno využiť pri riešení podobných problémov. Ak takto uvažujeme v téme riešenia šikanovania, dobre spracovaná metodika šikany môže triednym učiteľom, ale aj vedeniu školy priniesť efektívne spôsoby riešenia problému, vyrovnanú mieru spravodlivosti riešení v spektre viacerých prípadov, stabilitu bezpečia v škole a jasné pravidlá smerom k deťom, k rodičom aj k učiteľom. boji proti šikane ako neoddeliteľnej súčasti metodického riadenia škôl píše Peter Lengyel.

Príbehy ponúkajú priestor pre zážitok. Vyučovanie prostredníctvom písaného storytellingu rešpektuje psychický vývoj žiaka, dáva priestor k prežívaniu deja, rozvíja jeho tvorivosť a fantáziu a umožňuje mu na základe asociácií s obrázkom, či pohybom osvojiť si novú slovnú zásobu. Téme sa venuje Daniela Ivanová.

Medzinárodný program Primary Years Programme poskytuje organizácia International Baccalaureate. Súkromná spojená škola, Starozagorská 8 v Košiciach získala autorizáciu pre tento program od švajčiarskej neziskovej organizácie International Baccalaureate so sídlom v Ženeve. O cieľoch programu a inovačných metódach programu píše Eva Bednáriková.

Časopis online: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/2020/5-2020

Manažment školy v praxi č. 9

Mária Stanislavová v príspevku Rada školy, školského zariadenia – kompetencie a zmeny v legislatíve sa venuje ustanoveniu orgánov školskej samosprávy, zmenám v právnych predpisoch a ich reflektovanie a ich reflektovanie radou školy, aj osobitným ustanoveniam v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy v školách a školských zariadeniach rozoberá Ingrid Konečná Veverková. Odpovedá na otázky, ktoré sa týkajú všeobecného záväzného nariadenia určujúceho podrobnosti financovania v tejto téme.

Zdenka Matulová Juríková v príspevku Posudzovanie kvalifikačných predpokladov u pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení poskytuje výklad postupu pri posudzovaní kvalifikácie. Upozorňuje na dôležitosť posúdenia kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého a získaného vzdelania, zaradenia do kariérového stupňa a opisuje postup správneho zaradenia zamestnanca do platovej triedy. V 5. časti príspevku o povinnom predprimárnom vzdelávaní sa autorky Oľga Pivarníková a Lucia Pivarníková venujú téme prijímania detí na predprimárne vzdelávanie. Definujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy od 3 rokov veku dieťaťa, aj povinnosť predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti. Vybavovaniu sťažností a petícií v oblasti školstva sa venuje Matej Drotár. Pripomína, že v bežnom živote sa často stretávame s vetou: „Budem sa sťažovať“ alebo „Podám na Vás sťažnosť“. Nie vždy to končí sťažnosťou. Ak aj áno, v konečnom dôsledku nemusí ísť o sťažnosť, ktorú predpokladá príslušná legislatíva.

 „Vnímavosť k emóciám iných ľudí nazývame empatiou. Je to jedna z najdôležitejších ľudských kvalít, je  základným kameňom emocionálnej inteligencie“, píše v príspevku Emocionálna inteligencia a empatia ako dôležitý predpoklad dôvery v tíme Bronislava Švehláková. Venuje sa empatii, ktorá je kľúčovápre spoluprácu so zákonnými zástupcami detí, žiakov a je podstatná v komunikácii so zriaďovateľom a ďalšími partnermi v oblasti výchovy a vzdelávania. Emília Krajňáková v článku Školský manažment ako teória a prax riadenia vzdelávacích procesov definuje pojem školský manažment na úlohu riaditeľa vzdelávacej inštitúcie a na jeho kvality ako lídra, ktoré potrebuje vedúci pracovník vzdelávacej inštitúcie, aby sa jeho organizácia mohla považovať za úspešnú.

Časopis online: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/2020/9-2020

/redakcia/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov