Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi 12

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Priestor medzi podnetom a reakciou

„Medzi podnetom a reakciou existuje priestor...V tom priestore je naša moc, zvoliť si svoju odpoveď. V našej reakcii spočíva náš rast a sloboda.“ Viktor Frankl

Otázky, ktoré si v dnešnej dobe kladieme, hľadajú odpovede kompetentných. Skúsenosť nás učí, že odpovede nie vždy prichádzajú včas, nie vždy dávajú zmysel, nie vždy je využitý priestor medzi otázkou a odpoveďou rozumne a úmerne obavám, ktorým čelíme.

Ak usmernenie neprichádza, a my musíme rozhodnúť, použijeme intuíciu a zdravý rozum. Pretneme tenkú hranicu medzi obavou prijímať rozhodnutia a  odvahou čeliť kritike. Presne to ale rozumní riaditelia a ich zástupcovia robia. Pretínajú tenké hranice, aby poskytli odpovede včas a zmiernili tak obavy tých, ktorí na ne čakajú – kolegov, žiakov, rodičov. 

Aj medzi čitateľmi portálu direktor.sk a časopisov Manažment školy v praxi a Didaktika takéto silné osobnosti máme. Zdieľajú s nami zmiešané pocity z diania v školstve a s dôverou sa na nás obracajú v snahe uistiť sa, že rozhodli správne. Vidieť veci v súvislostiach im pomáhajú aj články odborníkov z praxe.

Niektoré príspevky v čase pandémie otvárame.

Manažment školy v praxi č. 12/2020

♥ Vykonanie atestácie môže pre zamestnanca znamenať zmenu zaradenia v kariérovom stupni a zmenu platovej triedy. Téme atestácií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov z pohľadu platnej legislatívy sa venuje Zdenka Matulová Juríková.

♥ Sociálny pedagóg má opodstatnené miesto v školách a školských zariadeniach. Dokáže prispieť ku kultivácii školskej klímy a k riešeniu širokého spektra sociálno-výchovných problémov žiakov, rodičov, aj učiteľov. M. Dulovics sa venuje téme osobnostných predpokladov sociálneho pedagóga.

♥ Vysvetliť problematiku financovania zariadení školského stravovania so zreteľom na výpočet finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov na financovanie zariadení školského stravovania, sa rozhodla Ingrid Konečná Veverková.

♥ Prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. sa rozšírila možnosť použitia pozastavenia pracovnej činnosti aj pri vznesení obvinenia voči pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi. Téme sa venuje Matej Drotár.

♥ V článku Tatiany Sorokovej sa venujeme nonverbálnej komunikácii, ktorá v čase koronakrízy nadobúda nový rozmer. Autorka zdôrazňuje: Dlhodobo sa potvrdzuje psychologický fakt, že riadiaci pracovník na akomkoľvek type škôl je vzorom pre kultivované správanie, flexibilitu, ktorá je nevyhnutná v nových formách interakcie.“

♥ Na legislatívne zmeny v zákone o financovaní regionálneho školstva v poslednej časti článku k téme, ktoré pojednáva o povinnom predprimárnom vzdelávaní, upozorňujú Oľga Pivarníková a Lucia Pivarníková.

♥ Na to, aby žiaci v dnešnej dobe mohli čeliť mnohým výzvam v rámci školského prostredia, ako aj v rámci ich skutočného a virtuálneho života, potrebujú dobre rozvinutý morálny kompas a osobné zručnosti. O leadershipe charakteru a kritického myslenia píše Martina Kosturková.

Školská mediácia sa najčastejšie využíva pri rôznych typoch problémov, ako je ohováranie, slovné hádky, obťažovanie, správanie v triede, žiarlivosť, bitka alebo očakávaná bitka, vniknutie do súkromia, medziskupinové konflikty. Jej význam v školskom prostredí skúma Katarína Vanková.

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/priestor-medzi-podnetom-a-reakciou.m-1021.html

Tvorivé objavovanie sveta je kompasom inšpirácie pre budúcnosť a motiváciou, ako s pokorou vnímať javy v súvislostiach. Manažment školy v praxi má ambíciu byť kompasom pre vás aj v roku 2021. Veľa inšpirácie, trpezlivosti a pevné zdravie v ňom želáme.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Manažment školy v praxi a Didaktika + archív 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov