Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 4/2023

Kategória: Aktuality

Chyby ako kľúč k úspechu

„V blízkosti chýb rastú úspechy.“ Bertold Brecht

Chyby sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Poskytujú nám príležitosť rásť a rozvíjať sa. Pomáhajú nám stať sa odolnejšími, schopnejšími vytvoriť si nadhľad, odstup, učia nás sebaovládaniu. Prostredníctvom chýb získavame cenné skúsenosti, učíme sa rôznymi cestami napĺňať naše sny a dosahovať svoje ciele. V konečnom dôsledku sú chyby prítomné na našej ceste k úspechu. Pripomínať si cestu plnú prekážok v pozícii vedúceho metodického orgánu školy, nám pomáha ostať pri zemi, a to najmä vtedy, keď vidíme aj chyby svojich kolegov. Zamyslieť sa nad plnením výziev, ktoré sa bez chýb nezaobídu, nám môže pomôcť aj letné čítanie časopisu Didaktika.

 Čo je fixné a čo je rastové myslenie? V príspevku „Rastové myslenie a jeho význam v edukácii“ sa Erich Petlák venuje téme Growth Mindset. Voľne v ňom nadväzuje na príspevok k téme mäkkých zručností, ktorý sme uverejnili v Didaktike č. 3/2023.

Výchovný poradca je kariérová pozícia, v ktorej vykonáva špecializované činnosti pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Kompetenčnému profilu tejto špecializovanej činnosti sa venuje Zdenka Matulová ­Juríková. Prevedie nás definovaním požadovaných vedomostí, spôsobilostí a preukázaním kompetencií v troch oblastiach: žiak, výchovno-poradenský proces a profesijný rozvoj.

Naučiť sa čítať a písať je cieľom 1. ročníka základnej školy, avšak už dlhší čas prevláda trend tzv. kognitívnej heterogenity. V triede sú konfrontovaní žiaci, ktorí čítať vedia, s tými, ktorí čítať nevedia. Ako pracovať s kognitívnou heterogenitou prvákov v oblasti čítania? Tému rozoberie Patrícia Tomečková.

Tretiu časť príspevku v rubrike „Umelá inteligencia“ venujeme redakčne spracovanej téme s názvom „Používanie systémov umelej inteligencie a kľúčové požiadavky na dôveryhodnú umelú inteligenciu“. V článku upozorňujeme, že termín „etická umelá inteligencia“ sa používa na označenie vývoja, zavedenia a využívania umelej inteligencie, ktorá zabezpečuje súlad s etickými normami, etickými zásadami a súvisiacimi základnými hodnotami.

Nina Bodoríková v príspevku upozorňuje na metakognitívne koncipovanú výučbu. Podľa nej by prioritou pre všetkých učiteľov by malo byť zistenie, ako sa ich žiaci učia, ako si informácie zapamätávajú, ako si plánujú učenie, ako si vybavujú informácie z pamäte, na základe akých kritérií sa rozhodujú, akým spôsobom uvažujú, ako používajú jednotlivé poznávacie procesy.

Zážitkové učenie je jednou z najúčinnejších foriem vzdelávania v edukačnom procese. Aj škola v prírode je príležitosťou pre žiakov zažiť niečo nové a podnecujúce. Môže byť zmenou v školskom stereotype a súčasne škola v prírode je ideálnym miestom na vytváranie vzťahu dieťaťa k prírode. Tému rozoberie Katarína Vanková.

Erika  Tornyaiová sa venuje téme úzkosti. Únava, vyhorenie sprevádzané emóciami smútku či hnevu sa stali bežnými javmi v našich životoch. V dnešnej dobe sa čoraz viac stretávame aj s úzkosťou.

Reformy školstva sú prirodzenou súčasťou zmien, ktoré si pýta každá doba. Niektoré z nich, hoci majú skoro 100 rokov, stoja za povšimnutie aj v dnešných reformných časoch. Adam Bielesz zdokumentoval zaujímavosti, ktoré súviseli so vznikom pokusnej meštianskej školy v Malackách. Správanie detí zmenilo pôvodne kritické nazeranie na pokusnú školu ako na fenomén, ktorý prináša samostatnosť, sebaistotu aj porozumenie pre verejný život. Zažili úspech.

Úspech je výsledkom tvrdej práce, vyžaduje si prispôsobenie sa meniacim sa podmienkam a výzvam, prináša zo sebou zodpovednosť, ale aj pocit naplnenia a spokojnosti pri dosahovaní výsledkov a zreálňovaní očakávaní. Každý človek si ho definuje inak a jeho význam sa odvíja od osobných hodnôt a cieľov. Nastavme si ich správne aj v novom školskom roku.

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR, tlačená verzia časopisu Didaktika

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov