Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 4/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Naše ciele a naše cesty

„Ak nevieš, kam chceš ísť, je úplne jedno, akú cestu si vyberieš.” Mačka Škľabka, Alica v krajine zázrakov 

Začiatok školského roka je spájaný s víziami. Pripomíname si ciele, revidujeme koncepcie, prehodnocujeme očakávania a reflektujeme cestu, ktorou sme sa vybrali. Inak tomu nie je ani v didaktike, ktorá sa zaoberá obsahom a rozsahom vzdelávania, metódami, zásadami a formami vyučovania, ale aj interakciou medzi učiteľom a žiakom. Ktoré stratégie, nástroje, činnosti by mali byť súčasťou našej zvýšenej pozornosti? Aj o tom je letné číslo časopisu Didaktika, v ktorom ponúkame stále aktuálne témy.

Veľmi dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je práca s emóciami v kontexte sociálnej dynamiky skupiny. Význam a podstata sociálno-emocionálneho učenia spočíva aj v tom, že vybavuje žiakov zručnosťami potrebnými na kontrolu myslenia, emócií a správania, učí ich vnímať seba samého a spolupracovať s inými. Téme sa venuje Erich Petlák.

V dobe neustálych informácií, ktorá nás zahlcujú, má kritické myslenie nepochybne nezastupiteľnú úlohu. Nina Bodoríková a Denisa Gunišová sa venujú stratégiám hodnotenia v edukačnom procese, ktoré rozvíjajú kritické myslenie.

Michal Pankevič a Zdenka Zastková v príspevku s názvom „Tvorivosť ako nástroj rozvíjania jazykovej a literárnej gramotnosti“ upozorňujú, že dnes sú nielen dospelí, ale aj deti nútené prijímať veľké množstvo informácií, musia robiť rýchle rozhodnutia a na neustále zmeny reagovať novým, adaptívnym, tvorivým spôsobom.

Simonetta Holešová sa pozrela na proces adaptácie detí pri prijímaní do prostredia materských škôl. V príspevku ponúka cenné rady a odporúčania z praxe. Zároveň prináša inšpiráciu prostredníctvom senzorických hier zameraných na podporu pozitívneho prežívania detí predškolského veku.

Vedúci pracovníci bývajú v každodennej práci konfrontovaní s problémovými situáciami etického charakteru. Stretávajú sa s prípadmi nežiadúceho správania sa žiakov, s učiteľmi narúšajúcimi práva žiakov, žiakmi narúšajúcimi práva učiteľov, s problémovým správaním rodičov. Riešia incidenty, ktoré sa odohrali v prostredí mimo školy, ale nejakým spôsobom ho negatívne ovplyvňujú. Vymenované situácie sú len niekoľkými príkladmi faktorov, ktoré do práce riaditeľa školy a jeho rozhodovania prinášajú etické problémy, etické dilemy a nútia ho budovať si isté mechanizmy a postupy ich riešenia. Stratégiu na riešenie etickej dilemy prináša Jaroslav Tomčík.

Publikácia Márie Ganajovej a kol. s názvom „Formatívne hodnotenie a jeho implementácia do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky“ prináša zaujímavé témy. Jednou z nich je aj téma: „Ako implementovať formatívne hodnotenie do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky“. V príspevku je charakterizovaných niekoľko kľúčových činností učiteľa: pripraviť formálne hodnotenie, klásť dobré otázky, ponechať čas na premyslenie, preniknúť do myslenia žiakov kladením viacerých otázok, koordinovať učenie žiakov v celej triede, získať čo najviac rozmanitých odpovedí, kategorizovať a interpretovať žiacke výkony v reálnom čase a zhromažďovať informácie o výkonoch žiakov a poskytovať im spätnú väzbu.

Adrián Hudák prináša konkrétne príklady z praxe vyučovacej hodiny. Zameral sa na inšpiratívne námety na spestrenie geografie alebo aj iných predmetov modifikovaných podľa predmetu. Cieľom príspevku je podnietiť pedagógov k tomu, aby so žiakmi trénovali rozvoj vyšších kognitívnych funkcií, ktoré sa prirodzene rozvíjajú počas tvorivej činnosti.

Ujasnenie si cieľov a vízií v tímoch metodických orgánov škôl nám môže pomôcť určiť si cestu...a nemusí byť len jedna. Dôležité však je, aby sme sa závere na nej všetci stretli v najvyššom záujme našich detí.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Didaktika č. 4/2022 (online) a Eshop - odborný časopis (tlačená verzia) Didaktika


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov