Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Webináre v roku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V roku 2024 rozširujeme portfólio produktov o WEBINÁRE s autormi článkov a kníh vydavateľstva Wolters Kluwer SR. Reagujeme tak na potrebu online stretnutí našich čitateľov s odborníkmi z praxe, ktorí na otázky reagujú aj v odpovednom servise. 

Webinár č. 1/2024 - JUDr. Matej Drotár 

Téma: Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z pohľadu riaditeľov škôl
Dátum: 15. 2. 2024 (uzávierka: 8. 2. 2024)
Čas: 13:00 hod. – 16:00 hod. (online)
Cieľová skupina: riaditelia škôl a školských zariadení

OBSAH WEBINÁRA:

  • Všeobecne o zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vzťah k iným právnym predpisom
  • Postavenie riaditeľa školy (všeobecne, vznik, zánik a prerušenie funkcie)
  • Vzťah riaditeľa a zriaďovateľa (funkčný a pracovnoprávny)
  • Kompetencie, povinnosti a zodpovednosť riaditeľa školy
  • Kompetencie obce na úseku školstva. Vzťah obce a školy
  • Pôsobnosť samosprávneho kraja a vzťah samosprávneho kraja a školy
  • Pôsobnosť ostatných orgánov štátnej správy v školstve (Regionálny úrad školskej správy, Štátna školská inšpekcia, MŠVVaŠ SR)
  • Vzťah riaditeľa školy k rade školy

CIEĽ: objasniť postavenie riaditeľa školy a školského zariadenia, ozrejmiť kompetencie, povinnosti, rozsah zodpovednosti, vysvetliť vzťah zriaďovateľa k riaditeľovi (oprávnenia, činnosť nad rámec zákona), ujasniť práva a  povinnosti riaditeľa pri výkone kontroly, inšpekcie a pod.

Chcem sa prihlásiť

Články autora /výber/:

Odpovedný servis /výber otázok a odpovedí/:

Vzory dokumentov /výber/:

Publikácie:

Chcem sa prihlásiť


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov