Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Právne predpisy vydané od 1. 1. 2017 - výber z POP 2018/2019

Kategória: Aktuality

Ponúkame prehľad právnych predpisov - zákonov, vyhlášok a rezortných predpisov (smerníc a pokynov) platných od 1. januára 2017, ako aj bližšie informácie k jednotlivým predpisom v skrátenej podobe článkov v časti Riadenie školy. 

Zákony

 • Zákon č. 151/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. - bližšie informácie k zákonu.
 • Zákon č.177/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov - bližšie informácie - žiacka školská rada. 
 • Zákon č. 178/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. - bližšie informácie - možnosť spájania učebných odborov, určenie podmienok prijímacej skúšky na SŠ, registrácia detí v Centrálnom registri.
 • Zákon č. 182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z - bližšie informácie - novela zákona o financovaní škôl - financovanie ZŠ, SŠ, ŠZ- príspevok na dopravu, kurz pohybových aktivít, školu v prírode, príspevok na učebnice, záujmové vzdelávanie, havariné situácie, príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP, zníženie príspevku zriaďovateľovi školy, na podnet ŠŠI, novela zákona o financovaní škôl čl. II. - zmena v podmienkach financovania ZUŠ, JŠ, MŠ a školských zariadení zriadených obcou, samosprávnym krajom, štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, novela zákona o financovaní - čl. III - debyrokratizácia, schvaľovanie učebníc a vydávanie schvaľovacej doložky, edičný plán, používanie učebníc, pracovných zošitov, učebných textov, školský klub detí. 
 • Zákon č. 54/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - bližšie informácie - umožnenie MŠVVaŠ ako správcovi a prevádzkovateľovi centrálneho registra škôl plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktoré vyplývajú z § 5 zákona č. 272/2015 Z.z.,  doplnenie a úprava ustanovení týkajúcich sa spracúvaných údajov.
 • Zákon č. 62/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z.- bližšie informácie - vytváranie a používanie elektronických podôb podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, zabezpečovanie koordinácie termínov overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pri prijímaní uchádzačov na štúdium na stredných školách v dostatočnom časovom rámci.

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 185/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení vyhlášky č. 231/2016 Z. z.,
 • Vyhláška č. 186/2017 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z.,
 • Vyhláška č. 218/2017 Z. z. o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch,
 • Vyhláška č. 31/2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Rezortné predpisy

 • Smernica č. 1/2017, ktorou sa určuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,
 • Smernica č. 17/2017, ktorou sa upravuje postup vytvárania, aktualizácie a zrušovania elektronických formulárov pre elektronické podania a elektronické úradné dokumenty,
 • Smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku, d) Smernica č. 23/2017 o súťažiach,
 • Pokyn ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení,
 • Smernica č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií,
 • Smernica č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri udeľovaní príspevku na dopravu,
 • Smernica č. 60/2017, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam.

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/data/att/13081.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk