Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zákon č. 54/2018 Z.z. - novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyšla v Zbierke zákonov pod č. 54/2018 Z. z. Novela mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018.

Umožnenie MŠVVaŠ ako správcovi a prevádzkovateľovi centrálneho registra škôl plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktoré vyplývajú z § 5 zákona č. 272/2015 Z.z.,  doplnenie a úprava ustanovení týkajúcich sa spracúvaných údajov.

Cieľom je odstrániť problém interpretačnej a aplikačnej praxe, podľa ktorej niektoré školské zariadenia mohli prijímať deti a žiakov, alebo vykonávať voči nim iné opatrenia, na základe rozhodnutia vydaného v rámci správneho konania. Potreba úpravy je aktuálna aj vzhľadom na zákon č. 305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente), ktorý ustanovuje orgánom verejnej moci povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky práve v prípade vydávania rozhodnutí v správnom konaní.

Novelizáciou zákona č. 596/2003 Z. z. sa odstránia pochybnosti o tom, na ktoré subjekty v rámci sústavy škôl a školských zariadení sa zákon o e-Governmente vzťahuje. Novela umožňuje MŠVVaŠ SR ako správcovi a prevádzkovateľovi Centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov plniť úlohy voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktoré mu vyplývajú z § 5 zákona č. 272/2015 Z. z.

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk