Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Didaktika online - najčítanejšie články 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Časopis Didaktika ako odborný dvojmesačník informuje pedagogickú a odbornú verejnosť o dianí v oblasti vývoja a zavádzania nových metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve a o možnostiach uplatňovania efektívnych prístupov v edukácii. Prispievateľmi sú skúsení odborníci v didaktike, metodike predmetov, erudovaní pedagogickí a odborní zamestnanci všetkých typov škôl a školských zariadení, pracovníci špecializovaných pracovísk, riaditelia škôl. Aj v časopise Didaktika online, ktorý si je možno zakúpiť v balíčku PROFI nájdete témy, ku ktorým sa môžete vracať aj vďaka archívu.

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Erich Petlák - Tradičné a inovatívne vyučovanie - podstata inovácií

V príspevku prinášame zamyslenie sa nad aktuálnymi aspektami edukácie z hľadiska tzv. klasických a inovatívnych, či moderných prístupov k jej realizácii. Edukácia je v ostatných rokoch predmetom sústredenej pozornosti celej spoločnosti. Sme svedkami skôr kritických hlasov, ako hlasov, ktoré by chválili jej realizačnú stránku, resp. reálne vyučovanie v školách, výsledkom čoho nie sú optimálne ani jej výsledky. V plejáde uvedených pohľadov najčastejšie rezonujú pohľady o nedostatočnej inovácii, modernizácii edukácie. Nestaviame sa do role arbitrov týchto a podobných názorov, prikláňame sa k tým, ktoré hovoria, že inovácii v školách by mohlo byť oveľa viac. Možné príčiny, prečo tomu tak nie je, sme opísali v Manažmente školy v praxi č. 6/2020.

Viac: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/tradicne-a-inovativne-vyucovanie-podstata-inovacii.m-1006.html

Soňa Koreňová - Komunikácia, komunikačný reťazec a komunikačné zručnosti v školách a školských zariadeniach

V príspevku sa venujeme komunikácii, ktorej hlavným cieľom je vzájomné porozumenie a spolupráca v tíme. Opíšeme komunikačný reťazec, ktorý spája vysielač s prijímačom prostredníctvom komunikačného kanála a ktorý je východiskom pre porozumenie procesu komunikácie. Objasníme aktívnu a pasívnu rovinu komunikácie, vysvetlíme konštruktívnu a deštruktívnu rovinu komunikácie. Opíšeme kľúčové princípy aktívneho počúvania. Ponúkneme dôležité odporúčania pre zdravú a tvorivú komunikáciu a navrhneme aktivity vhodné pre posilnenie tímovej spolupráce.

Viac: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/komunikacia-komunikacny-retazec-a-komunikacne-zrucnosti-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach.m-889.html

Mária Ganajová, Andrea Lešková, Ivana Sotáková - Sumatívne verzus formatívne hodnotenie

Príspevok „Sumatívne verzus formatívne hodnotenie“ je v poradí druhým zo série príspevkov zameraných na sprístupnenie poznatkov o formatívnom hodnotení. Cieľom príspevku je poukázať na rozdiely medzi sumatívnym a formatívnym hodnotením z pohľadu učiteľa a žiaka. Obidva typy hodnotenia sú prezentované ukážkami príkladov k vybraným témam z obsahu predmetov chémia a biológia na gymnáziu.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/sumativne-verzus-formativne-hodnotenie.m-1046.html

Peter Lengyel - Boj proti šikane ako súčasť metodického riadenia škôl 

Každý riaditeľ školy, školského zariadenia sa dostáva v rámci svojich riadiacich a rozhodovacích úloh do situácií, kedy sám nestačí na nejaký problém. Kvalitná činnosť poradných metodických orgánov školy môže byť vedeniu školy oporou, ale aj určitým odborným nástrojom, ktorý pomáha tvoriť ucelenú sústavu riešení jednotlivých problematík. Ako môžu poradné orgány školy pomáhať vedeniu školy v konkrétnych situáciách? Pozrime sa na metodické uchopenie problematiky šikanovania.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/boj-proti-sikane-ako-sucast-metodickeho-riadenia-skoly.m-976.html

Viktor Gatial - Karierové rozhodovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP”) sú jednou z minorít v populácii. Podľa aktuálnych analýz neziskovej organizácie MESA10 (centrum pre ekonomické a sociálne analýzy) je podiel žiakov so ŠVVP na Slovensku štvrtý najvyšší v Európe, na základných školách tvoria takmer až pätinu populácie všetkých žiakov.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/karierove-rozhodovanie-ziakov-so-specialnymi-vychovno-vzdelavacimi-potrebami.m-1045.html

Jana Hanuliaková - Didaktická práca učiteľa a pravidlá v školskom prostredí

V príspevku sa venujeme problematike pravidiel v školskom prostredí z pohľadu didaktickej práce učiteľa. Prezentujeme východiská, ako pracovať s pravidlami zo strany pedagogického alebo odborného zamestnanca školy, resp. školského zariadenia. Rozoberáme možnosti aktívneho zapájania žiakov do tvorby pravidiel, ich rozvíjania a podporovania ako významného predpokladu ich dodržiavania. Definujeme aj zásady práce učiteľa s pravidlami v triede a rozoberáme postup učiteľa pri definovaní pravidiel.

 Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/didakticka-praca-ucitela-a-pravidla-v-skolskom-prostredi.m-1009.html

Simonetta Holešová - Cinnosť metodických orgánov materskej školy 

V príspevku sa venujeme činnosti metodických orgánov školy, ktorými sú v materských školách metodické združenia. Metodické združenia patria  medzi poradné orgány riaditeľa. Ponúkame aj niekoľko konkrétnych tipov z praxe, ktoré obohatia činnosť metodického združenia. V posledných rokoch sa mnohí učitelia sťažujú na nedostatok možností spolupráce s inými školami, ale aj na nedostatok možností realizovať zmysluplné projekty vo vzdelávaní žiakov. Pripomenieme dôležité funkcie metodického orgánu. 

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/cinnost-metodickych-organov-materskej-skoly.m-1048.html

 Stefánia Rebeka Koleňáková - Využitie identifikácie prekonceptov žiakov ako nástroja potenciálneho nadania

Na dieťa od najranejších fáz života pôsobia rôzne vplyvy rodiny a prostredia. Jeho vývoj ovplyvňujú aj vnútorné činitele, predispozície, ktorými získava skúsenosti, osobnostne sa rozvíja, zbiera informácie, učí sa. Získané predstavy (prekoncepty) sa medzi jednotlivcami môžu výrazne odlišovať v obsiahlosti, flexibilite, rozsahu, štruktúrovanosti, správnosti, vedeckosti. Škola je miestom, kde môžu byť predstavy nielen modifikované správnou výučbou, ale môžu predstavovať východisko k optimálnejšiemu a kontinuálnemu vzdelávaniu. Deti, ktoré sú identifikované ako nadané a talentované, prichádzajú do triedy s jedinečnými potrebami, vlastnosťami. Dôkladné poznanie ich osobnosti, potrieb, záujmov, prekonceptov je jednou z podmienok úspešného a efektívneho riadenia edukačného procesu.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/vyuzitie-identifikacie-prekonceptov-ziakov-ako-nastroja-potencialneho-nadania.m-1011.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov