Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 3/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Kritické myslenie a príklady dobrej praxe

„Kritické myslenie nie je o tom, aby sme sa nedotkli citlivých tém alebo zrušili naše predpoklady. Je to o schopnosti vidieť svet taký, aký naozaj je, zbaviť sa našich vlastných predsudkov a otvárať sa novým možnostiam.“ Katherine Ramsland

Kritické myslenie nám umožňuje analyzovať a posudzovať príklady dobrej praxe a rozhodnúť sa v súlade s potrebami spoločnosti, ale aj v zhode s našou vlastnou výbavou osobnosti. Zároveň nám umožňuje zhodnotiť účinnosť a efektívnosť postupov, príp. existenciu lepších riešení. Kritické myslenia nám ponúka námety z rôznych príkladov dobrej praxe tak, aby sme ich kombináciou dosiahli najlepšie výsledky pre našu školu, školské zariadenie. Príklady dobrej praxe ako inšpiráciu prinášame aj v 3. čísle časopisu Manažment školy v praxi. 

„Formovanie sebapoňatia a rozvoj sebaúčinnosti“ je názov príspevku Lucie Paškovej, ktorá dodáva, že jedným zo spôsobov ako ovplyvniť vnímanú sebaúčinnosť žiaka, je redukovať množstvo stresových reakcií. A práve škola je miestom, kde sa vyvíjajúca osobnosť môže učiť efektívnym stratégiám riešenia náročných životných situácií, aj efektívnemu a konštruktívnemu hodnoteniu seba samého v reálnych, modelových situáciách alebo jednoduchou imitáciou správania učiteľa.

Rýchlosť zmien a explózia vedomostí si vyžadujú, aby sa ľudia učili počas celého života. Profesia učiteľa určite nepatrí medzi povolania, v ktorých by si človek vystačil s tým, čo získal počas vysokoškolského štúdia. Učiteľ, ktorý chce zostať profesionálom vo svojom odbore, musí byť flexibilný a schopný na tieto zmeny reagovať. Píše v príspevku o plánovaní a realizácii profesijného rozvoja Renáta Lavková.

Zriaďovateľ zohráva kľúčovú úlohu v riadení a rozvoji školy. Vysvetleniu vzťahu zriaďovateľa a školy alebo školského zariadenia sa venuje Ingrid Konečná Veverková. Vychádza pritom z právneho postavenia a formy hospodárenia školy a školského zariadenia, ktoré majú vplyv na práva a povinnosti školy a školského zariadenia ako samostatného právneho subjektu a tiež na práva a povinnosti zriaďovateľa školy a školského zariadenia.

Tomáš Galandák sa venuje téme vytvorenia organizačnej štruktúry školy. Organizačná štruktúra školy zabezpečuje efektívne riadenie a koordináciu všetkých činností. Pri jej tvorbe možno vychádzať aj z identifikovania kľúčových oblastí a prijatých opatrení na jej zlepšenie. Nová štruktúra by sa mala zameriavať na efektívnejšie riadenie školy a podporu spolupráce medzi oddeleniami.

zákonných požiadavkách v platovom dekréte informuje Marián Varga. Upozorňuje, že zamestnávateľ je oprávnený upraviť mzdové podmienky aj vo svojom vnútornom mzdovom predpise. Takáto úprava ho však nezbavuje povinnosti dohodnúť mzdové podmienky v pracovnej zmluve.

Využitiu mediácie pri riešení konfliktov sa v teoretickej časti príspevku venuje Dušana Bieleszová a v praktickej časti Jana Valentová, ktorá píše: „O vytváranie a udržiavanie priateľského prostredia by sa mali snažiť všetci, no najmä vedúci pedagogickí zamestnanci, pretože len v priateľskom prostredí a v pozitívnej klíme sa budeme všetci cítiť dobre.“

Téma krízovej intervencie predstavuje reakciu školy alebo učiteľa v triede na krízové situácie, ktoré sa udejú a tie zasahujú do myslenia, vnímania, prežívania jedincov, ktoré s ohľadom na individuálne osobitosti jedincov môžu byť diametrálne odlišné. Téme sa venuje Tatiana Soroková.

Využime kritické myslenie, buďme kreatívni, nájdime nové a lepšie riešenia prispôsobené špecifickým potrebám našej školy a urobme z nich príklady dobrej praxe.

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verzia

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk