Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 12/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Synergia pokory a odvahy ako kľúč k úspechu

Kedy je potrebná odvaha meniť zaužívané? Kedy nám pokora pomáha udržať si hranice vlastnej dôležitosti? Prečo práve synergia oboch môže byť kľúčom k úspechu? Pokora a odvaha sú dve kvality, ktoré môžu byť navzájom prepojené a môžu sa vzájomne dopĺňať. V kontexte zmien a inovácií v školskom prostredí môžu byť obe dôležitými vlastnosťami, ktoré nám pomôžu prispôsobiť sa novým situáciám, ale aj prijať nové výzvy. Odvaha je potrebná v situáciách, keď zaužívané spôsoby už nie sú účinné a meniť ich, môže byť veľmi náročné. Zároveň pokora nás chráni pred prehnaným egom v situáciách, kedy to nie je na mieste. Kombinácia oboch nám umožňuje prekonávať prekážky, vytvárať zdravé pracovné prostredie, kde sa zamestnanci cítia podporovaní, povzbudzovaní a motivovaní, aby prekročili svoje hranice a pridali svoj diel šikovnosti a zodpovednosti do mozaiky úspechu školy. Svoj diel pridávame spolu s našimi autormi aj my, a to prostredníctvom článkov v poslednom čísle časopisu Manažment školy v praxi. 

Matej Drotár sa v článku zaoberá otázkou, ako sa uplatňuje GDPR v prostredí rady školyako orgánu školskej samosprávy. Venuje sa aj aplikácii GDPR pri výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy alebo školského zariadenia. POZVÁNKA - WEBINÁR - 15. 2. 2023 - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z pohľadu riaditeľov škôl.

Mária Stanislavová pokračuje v téme kompetencií orgánov školskej samosprávy, ktorej sme sa venovali aj v Manažmente školy v praxi č. 11/2023. Upozorní aj na kompetencie obecnej a územnej školskej rady a školského parlamentu.

Ingrid Konečná Veverková sa vo svojom príspevku venuje financovaniu školy a školského zariadenia, ktoré zriadila štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická alebo fyzická osoba. Zameria sa najmä na financovanie školy a školského zariadenia z rozpočtu obce.

Simonetta Holešová opisuje individuálne vzdelávanie v materskej škole. Približuje ho z pohľadu legislatívy a prináša postup a podmienky individuálneho vzdelávania pri povinnom predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Zdenka Matulová Juríková rozoberá kompetenčný profil pedagogického asistenta, ktorý sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu. Približuje postavenie pedagogického asistenta, poukazuje na jeho pracovnú pozíciu a zaradenie.

Renáta Považanová sa v prvej časti príspevku uverejneného v Manažmente školy v praxi č. 11/2023 venovala novele vyhlášky o základnej škole. V druhej časti sa pozrela na novely vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy, novelu vyhlášky o špeciálnych školách a vyhlášky o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním.

Bronislava Švehláková vo svojom článku reaguje na dôležitosť riešenia konfliktov v školskom prostredí. Vyzdvihuje to, ako môže mediácia a facilitácia pomôcť pri riešení konfliktov. Prináša aj odpovede na najčastejšie otázky k téme.

Uplynutím polnoci dňa 31. decembra 1968 začalo v Československu platiť federatívne usporiadanie štátu. Z jedného unitárneho ministerstva školstva vznikli dve republikové ministerstvá školstva. Adam Bielesz uvádza stručný prehľad vývoja štátnych orgánov na Slovensku, ktoré malo v gescii školstvo v rokoch 1945 až 1968.

Milí naši čitatelia, kolegovia, Vianoce sú symbolom radosti, pokoja, lásky, nádeje a viery aj v lepšiu budúcnosť. Doprajme si listovanie v starých fotoalbumoch, premýšľajme o tom, čo nás formovalo, vytváralo našu identitu. Spomienky sú nástrojom sebapoznania. Venovať im čas, znamená pochopiť, kto sme a kým sme sa stali. V novom roku 2024 si želajme synergiu odvahy a pokory, aby sa obe kvality stali súčasťou našich životov. Vtedy budeme vedieť čeliť novým výzvam a prekonávať prekážky s odhodlaním.

Prajeme krásne Vianoce a šťastný nový rok!

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verzia

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarmaOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov