Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 11/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Očakávania od ideálneho zamestnanca

Počas funkčného vzdelávania vo vzdelávacej inštitúcii vedúci zamestnanci odpovedali na otázku: Aké máte očakávania od ideálneho zamestnanca? Odpovede neprekvapili. Mal by byť „spoľahlivý, zodpovedný, kvalifikovaný, komunikatívny, odolný voči stresu, empatický, ochotný, zanietený, mal by mať radosť z práce. Mal by byť aktívny a s dobrými nápadmi, plniť si svoje úlohy, mať svoju prácu rád, prinášať nové impulzy, byť pozitívne naladený, kreatívny, pracovitý, inovatívny, zdravo asertívny a nekonfliktný.“

Závery, ku ktorým dospeli vedúci zamestnanci škôl a školských zariadení, môžu byť kľúčom k otváraniu dôležitých hodnôt v tíme. Takých, ktoré ladia s potrebami školy, s víziami manažmentu a so zmenami, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné.

Jednou z kľúčových vlastností lídrov škôl je vedieť sa orientovať v rôznych témach, pracovať so spoľahlivými zdrojmi, byť pružný vo vyhľadávaní informácií a ich selektovaní pre potreby ľudí v tíme. Presne to ponúkame aj v Manažmente školy v praxi.

Gabriel Havrilla sa venuje téme pracovnoprávnych vzťahov. Rozoberajú  vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru, resp. dlhodobé zastupovanie počas rodičovskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti.

inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov píše Ingrid Konečná Veverková. Upozorňuje, že za riadne vykonanie inventarizácie zodpovedá riaditeľ školy, resp. školského zariadenia.

Téme inklúzie venuje pozornosť Milena Lipnická. V príspevku Ustanovenia o inkluzívnom vzdelávaní v platných dokumentoch pripravila prehľad týchto ustanovení.

Alica Belianská upriamuje pozornosť na ľudské zdroje a rozoberá tému emocionálnej a osobnostnej zrelosti vedúceho zamestnanca materskej školy, ktorá je predpokladom pre jej efektívne riadenie a budovanie dobrých medziľudských vzťahov v kolektíve.

Tretia séria príspevkov o školskej integrácii na stredných školách autorky Vlasty Kottesovej poukazuje na požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a vytvorenie vnútorného predpisu školy pri uskutočnení školskej integrácie žiaka.

Barbara Basarabová a Zuzana Lynch v príspevku s názvom Využívanie digitálnych technológií vo vzdelávaní reflektujú skúsenosti učiteliek s využitím digitálnych technológií počas dištančnej formy vzdelávania. Ponúkajú prehľad najčastejšie  využívaných platforiem a programov na tvorbu vlastných edukačných zdrojov.

Manažmente školy v praxi sme nevynechali ani tému duševného zdravia. Tatiana Soroková sa pozrela na dôsledky obsedantno-komplulzívneho syndrómu a ďalších fóbií aj u zamestnancov pracujúcich v školstve.

Škola by mala venovať pozornosť rozvoju kritickej a etickej mysle, keďže spoločnosť viac ako inokedy potrebuje kriticky zmýšľajúcich a morálne zodpovedných občanov. Martina Kosturková nás oboznámi so školou kritického a morálneho myslenia.

V dejinách školstva sa vyskytujú mnohé pojmy a označenia, ktoré sú známe, ale nie vždy je známy aj ich presnejší pôvodný význam. Príspevok Vladimíra Michaličku sa venuje téme historických názvov zo školského prostredia.

Ak máme predstavu o vlastnostiach ideálneho zamestnanca, hľadáme aj cesty, ako predstavy napĺňať a smerujeme tak citlivo a v súlade s možnosťami ľudí v našom tíme k formovaniu dôležitých vzorov pre najdôležitejšiu skupinu nášho záujmu – deti, žiakov, študentov.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov