Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 10/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Čas a jeho správne využitie

„Človek, ktorý sa odváži premrhať hodinu času, ešte nespoznal hodnotu života.“ Charles Darwin

„Nemám čas. Čas tak letí. Potrebujem viac času.“ Aj tieto vety vyslovujeme v návale plnenia  povinností, ktoré sú neodkladné, a ktoré si vyžadujú naše plné sústredenie sa. Správne investovanie času do aktivít, ktoré majú zmysel, nám prináša radosť. Nevnímame ich ako stratu času. Patrí tu aj debata s priateľmi, čas venovaný rodine, záľubám, čítaniu kníh, časopisu, portálu. Pocit straty času nám však dáva odpoveď aj na otázku, aké sú naše skutočné potreby a záujmy. Žiť v súlade s nimi, nepremrhať čas nezmyselnými úlohami, si pýta dobré manažovaniu času.

Aj v našej redakcii venujeme zmysluplne strávenému času priestor. Napríklad pri príprave príspevkov v 10. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Klamstvo, klamanie, vyjadrenie nepravdy znamená tvrdiť niečo, o čom vieme, že nie je pravda, alebo neexistuje racionálny dôvod veriť, že to pravda skutočne je. Téme klamstva, poloprávd a manipulácie sa venuje Tatiana Soroková v rubrike Duševné zdravie.

Čoraz viac sa v školách a školských zariadeniach stretávame s deťmi, ktoré nežijú v kompletnej rodine. Školy a školské zariadenia (ďalej len „škola“) sa musia vyporiadať s rôznymi situáciami vznikajúcimi s pobytom detí v dvoch rodinách. Kde plní dieťa povinnú školskú dochádzku? Ako evidovať dieťa v striedavej osobnej starostlivosti v karte žiaka? Aké povinnosti má škola vo vzťahu k zákonným zástupcom? Čo môže od nich požadovať? Otázky zodpovie Dagmar Tragalová.

Ingrid Konečná Veverková sa v článku zameriava na postavenie riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorí sú do funkcie menovaní štatutárnym orgánom zriaďovateľa. Venuje sa aj problematike ich odmeňovania.

Činnosť škôl a školských zariadení je regulovaná, štát ju prostredníctvom príslušných orgánov kontroluje. Kontrolnej činnosti v školách a školských zariadeniach sa venuje Matej Drotár. V druhej časti sa venujeme prešetrovaniu sťažností, ktoré je jednou z foriem kontrolnej činnosti a kontrolnou činnosťou vykonávanou orgánmi vyslovene nepôsobiacimi len v oblasti školstva.

Aj v 10. čísle Manažmentu školy v praxi riešime názory vedúcich zamestnancov, ktoré zazneli v rámci funkčného vzdelávania. Ich spracovaniu v téme aplikovania vhodne zvolených nástrojov v škole alebo školskom zariadení na skvalitnenie klímy školy sa venovala Elena Skalská.

Školské zariadenia ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti je názov príspevku Viery Hradiskej. Cieľom článku je poukázať na novú formu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá sa bude poskytovať vybraným zdravotníckym pracovníkom v rozsahu jeho praxe v tých školách, kde to školský zákon umožňuje tak, aby boli uspokojené špeciálne požiadavky detí a žiakov vyplývajúce z ich zdravotného stavu.

Jedným z dôsledkov federalizácie Československa bol tiež vznik republikových vlád a ministerstiev. Na Slovensku po 1. januári 1969 svoju činnosť zahájilo Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky. Adam Bielesz sa v rubrike Obdobie neslobody venuje štyrom ministrom školstva, ktorí zastávali svoje funkcie v rokoch 1969 až 1989.

„Ak stres ovládne naše myslenie, prispôsobíme tomu aj svoje konanie. Poznaním stratégií a techník zvládania nadlimitnej záťaže získame kľúč k úspešnému nastaveniu mysle a ich aktívne využívanie nám poskytne návod na vhodné konanie“, píše vo svojom príspevku Alexandra Mrižová. S autorkou tohto príspevku súhlasíme aj my v redakcii a dodávame, že pokoj v našej práci nám prinesie aj správne investovaný čas.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR - Manažment školy v praxi


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov