Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 6/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Slušnosť ako vzor správania

„Ako sa dospelí správajú k ostatným ľuďom? Prečo niektorí dospelí kričia alebo nadávajú? Prečo neprejavujú úctu k iným, zosmiešňujú ich, dehonestujú? Prečo sa niektorí správajú slušne a iní nie?“ Aj tieto otázky si môže klásť žiak na ceste dozrievania a spoznávania noriem a pravidiel, ktoré platia v modernom svete. Pochopiť správanie nás dospelých, rozpoznať, čo je správne a čo nie, môže byť pre neho veľmi zložité, zvlášť v dobe, kedy aj tí, ktorí úspech majú, svojim správaním demonštrujú, že silou slova, pozície, funkcie sa dá dosiahnuť viac. A preto by sme práve v školách nemali rezignovať na slušnosť. Slušnosť musí byť základom každého správania, ktoré žiak vidí, cíti, snaží sa mu porozumieť aj v situáciách, kedy názorové rozdiely sú súčasťou našej reality. Je to základná hodnota, ktorá dáva rozmer spolupatričnosti a ľudskosti.

V poslednom tohtoročnom čísle Didaktiky prinášame aj témy, ktoré apelujú na zmeny v edukácii. Ich prijatie v tíme sa bez slušnosti nezaobíde.

Erich Petlák v príspevku s názvom „Osobná transformácia myslenia a práce učiteľov“ má za cieľ vyvolať zamyslenie u každého učiteľa nad tým, ako by mohol prispieť k zlepšeniu situácie v edukácii. Zámerom článku je motivovať učiteľov k akcii.

Nina Bodoríková ponúka v texte rôzne otázky: Ako čo najlepšie učiť a vyučovať? Ako viesť žiakov k poznaniu? Ako realizovať edukačný proces tak, aby bol pre všetkých prospešný a zmysluplný? Aké nároky a požiadavky klásť na žiakov? V príspevku prináša pohľad na nový spôsob edukácie, ktorý môže byť v našej edukačnej praxi veľmi potrebný.

Adrián Hudák píše o využívaní umelej inteligencie vo vyučovaní, približuje využívanie umelej inteligencie pri vzdelávaní žiakov s dyslexiou a dysgrafiou. Upozorňuje, že aj s využívaním umelej inteligencie vieme byť inkluzívni a podať žiakom so zdravotným znevýhodnením pomocnú ruku.

Jana Hanuliaková sa v príspevku venuje vzťahu mäkkých zručností učiteľa v prepojení na pravidlá a normy v edukačnom prostredí. Informuje, že je čoraz náročnejšou úlohou transformovať školy na atraktívne, podnetné a motivujúce miesta pre žiakov, ale zároveň také, v ktorých platí poriadok, rešpektujú sa pravidlá a dodržiavajú stanovené normy. Príspevok pojednáva o pohľadoch učiteľov na rešpektovanie pravidiel zavádzaných do praxe.

Gabriela Zábušková v článku s názvom „Malý sprievodca tvorbou výchovného programu školského zariadenia ako východiskového dokumentu“ upozorňuje, že každé školské výchovno-vzdelávacie zariadenie by malo postupovať individuálnym spôsobom a pripraviť si dokument, ktorý zodpovedá konkrétnym možnostiam a podmienkam.

Soňa Koreňová píše o téme vedenia žiakov z marginalizovaného rómskeho prostredia vo výučbe. Približuje čitateľom princípy kariérovej výchovy a ponúka aktivity kariérovej výchovy a vzdelávania, ktoré rešpektujú špecifiká žiakov pochádzajúcich z marginalizovaného rómskeho prostredia.

Anna Bocková v príspevku „Aplikácia poznatkov neurodidaktiky vo vyučovaní histórie“ vychádza zo zistení širších empirických výskumov a priebežných sond do vyučovacieho procesu na školách v slovenskom i stredoeurópskom priestore. Opiera sa o osobnú skúsenosť z pedagogickej praxe a najnovšie výskumy neurovied, ktoré môžu byť nápomocné pri zefektívňovaní edukačného procesu formálneho i neformálneho vzdelávania žiakov.

Rok 2023 sa pomaly končí. Zaželajme si slušnosť, vzájomnú úctu a rešpekt a snažme sa byť pre ostatných príkladom v každej situácii, ktorú nám rok 2024 prinesie.

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR, tlačená verzia časopisu Didaktika

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov