Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 5

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“ Mahátma Gándhí

Vo všeobecnosti platí, že pracovné tímy so zdravými vzťahmi sú otvorené novým výzvam, názorové rozdiely prijímajú ako nástroj na pochopenie postojov kolegov v tíme, kladú dôraz na spoluprácu viac ako na súperenie, chápu nutnosť zmien v kontexte nových podmienok a vedia sa im ľahšie prispôsobiť. Zdravé tímy sa nevyhýbajú konfliktom a hľadajú riešenia napätých situácií, ktoré sú v každom tíme prirodzené. V neposlednom rade zdravé tímy vnímajú generačné rozdiely ako priestor na inšpiráciu a vzájomné učenie sa. Inšpiráciu pre činnosť metodických orgánov škôl a školských podporných tímov ponúkame aj v 5. čísle odborného časopisu Didaktika.

Didaktika č. 5/2021

Téme jazykových hier v predprimárnom vzdelávaní sa venuje Milena Lipnická. Jazykové hry vyžadujú od detí sústredenie pozornosti, rozmýšľanie nad viacerými možnosťami, pamäťové schopnosti, aktívnu rečovú percepciu i produkciu. V príspevku autorka prezentuje zdôvodnenia a námety na tvorivé používanie jazykových hier v predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Vlasta Kotessová nás prevedie integráciou žiakov stredných škôl, pričom upriami pozornosť na činnosť metodických orgánov škôl. V príspevku sa venuje úprave podmienok vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odbornému a pedagogickému riadeniu tejto integrácie. Opíše aj proces hodnotenia a klasifikácie žiaka so ŠVVP v strednej škole s ohľadom na špecifické podmienky vykonávania maturitnej skúšky.

Pätica autorov Ján Guniš, Ľubomír Šnajder, Ivana Sotáková, Zuzana Ješková a Mária Ganajová ponúkajú vybrané ukážky metakognitívnych nástrojov formatívneho hodnoteniaPrezentované ukážky sa venujú aj implementácii nástrojov formatívneho hodnotenia do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky.

Martina Kosturková v článku s názvom „Autoregulácia – podstatný komponent kritického myslenia a podpory zdravého sebavedomia žiaka“ opisuje jeden z dôležitých komponentov – autoreguláciu. Základné myšlienky zhrnula autorka takto: „Je dôležité pokytovať konštruktívnu spätnú väzbu – calibration feedback, vedieť pracovať s chybou, odstraňovať miskoncepcie, umožniť premýšľať nahlas, zapojiť čo najviac zmyslov, zabezpečiť podporné prostredie, naučiť sa klásť otázky a nebáť sa pýtať, byť čo najobjektívnejší, byť vzorom vznešeného nie nízkeho.

Článok o pôsobení pedagóga v penitenciárnej starostlivosti v pomáhajúceh profesii nás netradične zavedie do prostredia výkonu trestu odňatia slobody. Autorka Katarína Vanková upozorňuje, že pedagóg vo výkone trestu odňatia slobody zohráva veľmi významnú a podstatnú úlohu v živote odsúdeného jedinca. Edukačný proces odsúdených jedincov nemožno vnímať iba ako klasický vyučovací proces, ale najmä ako komplexný resocializačný program.

V Didaktike č. 5 ponúkame aj dôležité termíny v novom školskom roku, ktoré potrebuje mať vedúci metodických orgánov na pamäti, a vďaka ktorým si bude môcť ľahšie nastaviť časový manažment svojej práce.

Koncom 60-tych a začiatkom 70-tych rokov minulého storočia Rosenthal a Jacobson ponúkli svetu experiment, ktorý do histórie vstúpil ako Pygmalion efekt. Ten priniesol zistenie, že vysoké očakávania môžu byť nástrojom pozitívnej zmeny za predpokladu, že ich vyučujúci využíva rozumne, napr. ponúka motivačnú spätnú väzbu, viac príležitostí reagovať, väčšiu variabilitu zdrojov, ale aj prístup k dôležitým informáciám. Tie Vám ponúkame aj v našom časopise Didaktika a prajeme tvorivý školský rok.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Didaktika č. 5/2021 a Eshop - odborný časopis Didaktika


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov