Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zastupovanie asistenta učiteľa a práca nadčas

Kategória: Aktuality

Môže pedagogický asistent zastupovať v triede za učiteľa primárneho vzdelávania alebo nižšieho sekundárneho vzdelávania a uvedené zastupovanie mať zohľadnené ako prácu nadčas?

Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zaviedol kategórie pedagogických zamestnancov. Podľa § 12 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej „zákon č. 317/2009 Z. z.“) rozlišujeme kategórie pedagogických zamestnancov, kde v písmene d) sa uvádza kategória pedagogický asistent. Podľa §16  ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. delí kategóriu pedagogický asistent na podkategórie, kde je zahrnutý aj asistent učiteľa – písm. a).

Asistent učiteľa je podkategória pedagogického zamestnanca a asistent učiteľa je tiež pedagogickým zamestnancom.

Pedagogický asistent, teda asistent učiteľa môže aj zastupovať chýbajúceho pedagóga na vyučovaní alebo v školskom klube detí.

V tomto prípade sa toto zastupovanie bude považovať za prácu nadčas, ak zastupuje pedagogického zamestnanca nad rámec svojho stanoveného týždenného úväzku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z, ktorým sa ustanovuje rozsah  priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov. Treba podotknúť, že asistent učiteľa si nemôže dopĺňať svoj základný úväzok výkonom činnosti inej kategórie alebo podkategórie pedagogického zamestnanca a niektoré ustanovenia zákona č. 317/2009 Z. z. sa na neho nevzťahujú - § 16 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.

19. 3. 2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov