Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Webinár - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa - 20.6 - uzávierka

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Lektor: JUDr. Matej Drotár

Dátum: 27. 6. 2024 - Pri naplnení počtu účastníkov pred uzávierkou rozhodne dátum odoslania prihláškyPo prijatí vašej prihlášky vám budú e-mailom zaslané pokyny na úhradu.

KOMU JE URČENÝ? Webinár je určený riaditeľom škôl a školských zariadení, uchádzačom o túto funkciu, predsedom a členom rád škôl, zriaďovateľom škôl a školských zariadení a delegovaným zástupcom zriaďovateľa v radách škôl, pedagogickým a odborným zamestnancom, rodičom, širšej verejnosti.

AKÝ JE OBSAH? Obsahom webinára je postavenie rady školy, ustanovenie rady školy a členstvo v rade školy, kompetencie rady školy, činnosť rady školy, právna úprava výberového konania, úlohy zriaďovateľa a rady školy v procese výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

AKÁ JE CENA? Cena (platí pre jedného účastníka) je 79,00 eur bez DPH, 94,80 eur s DPH.

KDE SA USKUTOČNÍ? Webinár sa uskutoční online prostredníctvom platformy Microsoft Teams v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod.

PRIHLÁSENIE

Obsah webinára a profil lektora

  1. Postavenie rady školy
  2. Ustanovenie rady školy a členstvo v rade školy
  3. Kompetencie rady školy
  4. Činnosť rady školy
  5. Právna úprava výberového konania
  6. Úlohy zriaďovateľa a rady školy v procese výberového konania na funkciu riaditeľa školy

Profil lektora: JUDr. Matej Drotár pôsobí ako prednosta obecného úradu. V minulosti dlhodobo pôsobil aj ako právnik na regionálnom úrade školskej správy a na odbore školstva okresného úradu. Poskytuje odborné poradenstvo aj prostredníctvom svojej súkromnej spoločnosti Profiškola, s.r.o. Je autorom komentára k Zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a knihy s názvom Pracovné právo pre školy a školské zariadenia. Je autorom odborných príspevkov v časopise Manažment školy v praxi, na portáli direktor.sk, je tiež lektorom a odborníkom v rámci odpovedného servisu portálu direktor.sk. 

 PRIHLÁSENIE

Manažment školy v praxi - výber tém JUDr. Mateja Drotára (2023)

Aplikácia GDPR pri činnosti rady školy

V príspevku sa zaoberáme otázkou, ako sa uplatňuje GDPR v prostredí rady školy ako orgánu školskej samosprávy. Rada školy nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť prevádzkovateľom v zmysle GDPR. V príspevku sa venujeme aj aplikácii GDPR pri výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy alebo školského zariadenia.

Manažment školy v praxi č. 12/2023 - Aplikácia GDPR pri činnosti rady školy

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov umožňuje zamestnávateľom popri pracovnom pomere uzatvárať s fyzickými osobami aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Príspevok sa zaoberá dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v prostredí škôl a školských zariadení, so zameraním na osobitosti týkajúce sa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj na zmeny týkajúce sa týchto dohôd vykonané novelami Zákonníka práce v poslednom období.

Manažment školy v praxi č. 10/2023 - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie

V súvislosti s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky došlo k legislatívnemu zakotveniu práva na predprimárne vzdelávanie. V tomto príspevku venujeme pozornosť legislatívnemu vyjadreniu práva na predprimárne vzdelávanie, podmienkam jeho realizácie a ďalším súvisiacim otázkam.

Manažment školy v praxi č. 9/2023 - Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

V príspevku sa venujeme novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem zmien súvisiacich s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR boli novelou vykonané aj niektoré zmeny zákona č. 596/2003 Z. z., ktorými sa zosúlaďuje text zákona s platnou a účinnou legislatívou, alebo ide o čiastkové zmeny vyplývajúce z pozmeňujúcich návrhov prijatých v rámci legislatívneho procesu.

Manažment školy v praxi č. 7-8/2023 - Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Pracovný čas pedagogických zamestnancov

V príspevku sa venujeme téme pracovného času pedagogických zamestnancov. Pracovný čas pedagogických zamestnancov má svoje osobitosti v porovnaní s pracovným časom odborných zamestnancov, príp. ostatných zamestnancov v školstve. Rozoberieme týždenný pracovný čas. Venujeme sa základnému úväzku, čiastočnému úväzku, ako aj práci nadčas. Opíšeme prácu na zmeny a z nej vyplývajúce osobitosti.

Manažment školy v praxi č. 5/2003 - Pracovný čas pedagogických zamestnancov

Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení

Pracovný poriadok je jedným zo základných dokumentov školy alebo školského zariadenia. V príspevku sa zameriame na charakteristiku pracovného poriadku z hľadiska jeho obsahu a bližšie sa pozrieme aj na vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. Poukážeme, na čo si treba dávať pozor pri spracovaní vzorového pracovného poriadku do pracovného poriadku konkrétnej školy alebo školského zariadenia a na najčastejšie chyby škôl a školských zariadení pri tvorbe pracovného poriadku.

Manažment školy v praxi č. 2/2023  - Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení

Vznik pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. novembra 2022 priniesla viaceré zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch. Tieto zmeny sa výrazne dotkli aj ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa vzniku pracovného pomeru. V dôsledku týchto zmien by školy a školské zariadenia mali prispôsobiť proces prijímania nových zamestnancov novej legislatíve. Tento príspevok sa zaoberá procesom vzniku pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach so zameraním na zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce.

Manažment školy v praxi č. 1/2023 - Vznik pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach

PRIHLÁSENIE

Otázky a odpovede k téme

PRIHLÁSENIE


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov