Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

WEBINÁR - JUDr. Dagmar Tragalovej - Rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k škole

Kategória: Aktuality

Termín: 18. 4. 2024
Uzávierka prihlášok: 11. 4. 2024
Čas: 13:00 - 16:00 h. (online)

Cieľom je získať informácie o rôznych formách osobnej starostlivosti o maloleté deti, rozhodovacej praxi súdov, o vzájomnej informatívnej povinnosti školy a rodičov v prípade rozpadu rodiny, objasniť postup školy pri vykonávacom konaní v priestoroch školy, ujasniť si práva a povinnosti rodičov, ktorí nežijú v jednej domácnosti vo vzťahu k škole.

Moderuje: PaedDr. Dušana Bieleszová

Prihláška

Počas webinára získate odpovede aj na tieto otázky:

  • Aké sú povinnosti školy voči rozvedeným rodičom podľa školského zákona? Aké povinnosti má škola voči rodičom, ktorí spolu nežijú v jednej domácnosti? Čo stanovuje zákon o rodine týkajúci sa rodičovských práv a ich obmedzení? Ako sa prejavuje rozhodovacia prax súdov vo veciach starostlivosti o maloleté deti? Aká je vzájomná informatívna povinnosť v prípadoch rozpadu rodiny žiaka? Aké sú podstatné náležitosti týkajúce sa maloletých detí z mediačnej praxe a ako sa uplatňujú v praxi?

OBSAH WEBINÁRA:

  • Formy starostlivosti podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
  • Obsah rodičovských práv a povinností a možnosti ich obmedzenia
  • Rozhodovacia prax súdov vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti
  • Povinnosti školy k rodičom, ktorí spolu nežijú v jednej domácnosti podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
  • Vzájomná informatívna povinnosť v prípadoch rozpadu rodiny žiaka
  • Postup školy v prípade vykonávacieho konania v priestoroch školy podľa vyhlášky č. 207/2016 Z. z.
  • Podstatné náležitosti týkajúce sa maloletých detí z mediačnej praxe
  • Mediácia podľa zákona o mediácii a jej využitie pri riešení konfliktov v školách

O LEKTORKE:

JUDr. Dagmar Tragalová je právničkou a registrovanou mediátorkou. Mediácii sa v praxi venuje 10 rokov. Je riaditeľkou Mediačného centra Poprad a prezidentkou Asociácie mediačných centier Slovenska. Pôsobila v niekoľkých expertných tímoch Ministerstva spravodlivosti v projektoch zameraných na civilnú aj trestnú mediáciu. Je garantkou akreditovaného programu Mediátor. Prednáša na konferenciách. Je autorkou publikácie.

Prihláška

Výber článkov Dagmar Tragalovej

Emócie v konflikte

V príspevku sa venujeme negatívnym emóciám v konflikte a spôsobom, ako s nimi pracovať. Dôležité je si uvedomiť, že emócie sú prirodzenou súčasťou nášho života a majú dôležitú ochrannú, motivačnú a informačnú funkciu. V texte ponúkame náhľad na to, ako emócie môžu poskytnúť dôležité informácie o našich potrebách, hodnotách a očakávaniach. Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/emocie-v-konflikte.m-1859.html

Striedavá osobná starostlivosť rodičov - prístup škôl a školských zariadení

V príspevku sa venujeme téme striedavej starostlivosti, opíšeme práva a povinnosti zákonných zástupcov a ponúkneme odporúčania, ako môže škola pomôcť žiakovi v čase rodinnej krízy. Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/striedava-osobna-starostlivost-rodicov-pristup-skol-a-skolskych-zariadeni.m-1373.html

Vplyv konfliktu v rodine na správanie žiaka v škole 

V príspevku sa venujeme pocitom žiaka, s ktorými sa potrebuje vyrovnať v situácii, kedy si jeho rodina prechádza krízou. Opisujeme vývinové fázy a uvádzame rozdiely v prežívaní konfliktu v závislosti od pohlavia detí. Rozoberieme konflikt lojality a dopad manipulácie rodičov na správanie žiaka.  Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/vplyv-konfliktu-v-rodine-na-spravanie-ziaka-v-skole.m-514.html

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (1.) 

V príspevku sa venujeme výhodám mediácie zo zákona. Rozoberáme stav klímy a kultúry v školách z dostupných zdrojov. Definujeme faktory ovplyvňujúce konflikt v školskom prostredí. Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/mediator-ako-odbornik-na-riesenie-konfliktov-1.m-676.html

Prihláška

Odpovedný servis - pracovné situácie (výber otázok)

Ďalšie odpovede na otázky: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/autor/dagmar-tragalova

Rozhovor s JUDr. Dagmar Tragalovou - Učiteľ je v procese rozpadu rodiny neraz ako mediátor

Mali by rodičia komunikovať rozvod, rodičovskú dohodu so školou? Kedy? Ako?

Jednoznačne áno. Dieťa polovicu svojho dňa trávi v škole. Učitelia by mali vedieť, keď sa rodina rozpadá. Rodičia si môžu spolu alebo aj individuálne dohodnúť stretnutie s triednym učiteľom za účelom oboznámenia ho s tým, že sa definitívne rozchádzajú. Učiteľovi tým umožnia lepšie pochopiť správanie dieťaťa a odpozorovať situácie, keď začne mať dieťa výrazne problémy, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť nielen na zhoršený prospech v škole, ale dokonca aj na zdravie dieťaťa. Rovnako rodičovskú dohodu alebo rozsudok súdu o porozvodovom usporiadaní rodiny by mali rodičia predložiť škole, aby učitelia poznali nový režim dieťaťa. Hlavne pri mladších deťoch je dobre vedieť, kto a kedy si bude pre dieťa do školy chodiť, kto sa s ním učí a pod. Dôležité je upozorniť na to, že učitelia nesmú odopierať rodičovské práva rodičovi, ktorý nemá dieťa vo svojej výlučnej starostlivosť a sú povinní informovať oboch rodičov rovnako o školskom prospechu dieťaťa, jeho správaní, či o plánovaných mimoškolských aktivitách. Rozvodom rodičovské práva a povinnosti nezanikajú, ale zostávajú zachované obom rodičom v rovnakej miere. 

Ako vplýva rozvodové obdobie na „plnenie si“ školských povinností detí?

Výrazná psychická záťaž dieťaťa počas celého obdobia konfliktu sa odráža aj v jeho bežných alebo školských činnostiach. Niektoré deti majú naďalej dobré výsledky v škole, cítia sa tam „v bezpečí a chcené“, ale doma sa cítia smutné a prehliadané. U iných detí sa môže dočasne vyskytnúť zhoršenie prospechu. Deti chodia do školy unavené, sú roztržité, nedokážu sa sústrediť na výklad učiva, zabúdajú si pomôcky do školy, nie sú pripravené na vyučovaciu hodinu, nakoľko doma nemajú dostatočnú pohodu, aby zvládali všetky tieto úlohy. Reakciou na problémy v rodine býva aj záškoláctvo a úteky z domu. Rodičia paradoxne tieto zmeny nepripisujú konfliktom v rodine. Ak však rodičia dokážu oddeliť partnerstvo od rodičovstva, vyhráva dieťa. Učiteľ je v tomto procese rozpadu rodiny neraz ako mediátor, ktorý vedie komunikáciu medzi dieťaťom a rodičom a reflektuje ich potreby.

Celý rozhovor s lektorkou webinára

Publikácie JUDr. Dagmar Tragalovej

Rodinná mediácia, 2. vydanie - Eshop

Druhé vydanie publikácie sa zameriava na pomoc rodine pri riešení konfliktov, venuje sa potrebám jednotlivca, emóciám v konflikte a správaniu, ktoré možno od účastníkov konfliktu očakávať. Ponúka riešenia vzťahových konfliktov tak, ako ju riešia súdy a pomáhajúce profesie, intervenujúce v procese rozpadu rodiny. Titul mapuje vývoj rodinnej mediácie, právnu úpravu, proces mediačného konania, uvádza príklady a kazuistiky približujúce prácu mediátora, ponúka pohľad na pracovisko mediačného centra a prezentuje overené modely interdisciplinárnej spolupráce pomáhajúcich profesií, štátnych orgánov a súdov pri práci s rodinou. Cochemská prax v tejto súvislosti už nie je neznámy pojem a autorka ponúka názory sudcov, ktorí ju už aplikujú na svojich súdoch.

Mediácia - odborná príprava - D. Tragalová, J. Pružinská, V. Labáth - Eshop

Publikácia ,,Mediácia – odborná príprava“ predstavuje mimoriadny zdroj poznatkov o mediácii pre základnú výbavu mediátora, ako aj iného odborníka pracujúceho s ľuďmi v konfliktnej situácii či v rozporuplnom vzťahu, pričom text určite inšpiruje aj skúsenejších mediátorov. Cieľom autorov je poskytnúť štruktúrované a konzistentné informácie o intervencii tretej strany v konflikte. Každá profesia si vyžaduje istý spôsob uvažovania. Poznať zdroje, vývoj a východiskové myšlienky svojho odboru je pre mediátorov vždy prínosné.

Prihláška


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov