Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2017/2018

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

Štátna školská inšpekcia spracovala na základe zistení výsledky inšpekčnej činnosti na účely Správy o stave výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach za školský rok 2017/2018. Predkladaná správa z hľadiska štruktúry obsahuje zistenia a hodnotenia školskej inšpekcie, závery z vybavovania sťažností a prílohy.

Zistenia vychádzajú z 1 374 vykonaných inšpekcií. Kontrolovaných bolo 1 156 štátnych škôl, 129 súkromných a 89 cirkevných.  Na požiadanie MŠVVaŠ SR boli vykonané 3 inšpekcie v jazykových školách s cieľom overiť plnenie podmienok na získavanie oprávnenia vykonávať štátne jazykové skúšky. V školách s vyučovacím jazykom národností sa realizovalo 138 inšpekcií. Z celkového počtu inšpekcií bolo vykonaných 210 inšpekcií v MŠ, 579 v ZŠ, 445 v stredných školách, 75 v školách pre žiakov so ŠVVP a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, 57 v ZUŠ, 4 v jazykových školách, 3 v centrách voľného času a 1 na konzervatóriu. Na inšpekčnom výkone a pri riešení sťažností sa podieľalo 163 školských inšpektorov. Na výkon školskej inšpekcie bolo prizvaných 106 odborníkov z praxe a 2 osoby na základe poverenia príslušnej cirkvi.  V európskych školách vykonávali inšpekčnú činnosť 2 školské inšpektorky.  Školskí inšpektori zaslali 99 upozornení zriaďovateľom škôl a školských zariadení.  Hlavná školská inšpektorka podala MŠVVaŠ SR 2 návrhy na vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení a 4 návrhy na odvolanie riaditeľa školy. Školskí inšpektori boli delegovaní do 260 rád škôl na účely výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa.  Štátnej školskej inšpekcii bolo doručených 619 podaní, z nich bolo 353 klasifikovaných ako sťažnosť, prešetrených bolo 190 sťažností.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/velka_sprava/sprava_17_18_1.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov