Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rada školy a výberové konanie

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor.sk

Je dôvodom na zrušenie rady školy, ak zápisnica nie je podpísaná primátorom, ale povereným zamestnancom? Určuje členov volebných komisií riaditeľ? Môže volič navrhnúť ako kandidáta sám seba? Dokedy sú členmi rady školy rodičia maturantov? Keď sa vzdá predseda rady školy funkcie predsedu, ale chce ostať členom rady školy, ako treba postupovať?

Volebné komisie

Voľby do rady školy organizačne zabezpečuje riaditeľ školy. Znamená to, že aj určuje členov volebných komisií za jednotlivé skupiny zástupcov (pedagogických, nepedagogických, rodičov)? Stačí toto určenie ústne alebo musí mať písomnú podobu? Môže byť určená jedna volebná komisia alebo musia byť tri volebné komisie za jednotlivé skupiny? 

Odpoveď: Volebné komisie

 Návrhy kandidátov do rady školy

 Môže byť do rady školy navrhnutý kandidát, ktorého navrhol jeden volič, resp. musia byť voliči aspoň dvaja? Môže volič navrhnúť ako kandidáta aj sám seba?

Odpoveď: Návrhy kandidátov do rady školy

 Členstvo v rade školy u rodičov žiakov z maturujúcich ročníkov

Rada školy na gymnáziu, kde sú členmi rady školy rodičia maturujúcich žiakov a za žiakov aj samotný maturant (teda študent 4. ročníka). Dokedy sú členmi rady školy? Do dňa vydania vysvedčenia, do konca mája, júna alebo do konca augusta?

Odpoveď: Členstvo v rade školy u rodičov žiakov z maturujúcich ročníkov

Vzdanie sa funkcie predsedu rady školy

Keď sa vzdá predseda rady školy funkcie predsedu, ale chce ostať členom rady školy, kto bude jej predsedom? V štatúte sme s touto alternatívou nerátali a nemáme to ošetrené. Nastupuje na funkciu ďalší člen v poradí, ktorý získal pri voľbe za predsedu druhý najvyšší počet hlasov alebo sa bude organizovať nová voľba? Kto ju bude organizovať?

Odpoveď: Vzdanie sa funkcie predsedu rady školy

Riadenie školy - Rada školy a výberové konanie


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov