Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Volebné komisie

Publikované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: 

Voľby do rady školy organizačne zabezpečuje riaditeľ školy. Znamená to, že aj určuje členov volebných komisií za jednotlivé skupiny zástupcov (pedagogických, nepedagogických, rodičov)? Stačí toto určenie ústne alebo musí mať písomnú podobu? Môže byť určená jedna volebná komisia alebo musia byť tri volebné komisie za jednotlivé skupiny? 

Odpoveď:

Podrobnosti o spôsobe ustanovenia rady školy sú ustanovené vo vyhláške č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Hoci uvedená vyhláška ustanovuje postup pri ustanovení orgánov školskej samosprávy, predsa neobsahuje úplne všetky podrobnosti. Podľa § 1 ods. 8 sa na postup pri voľbách volených členov rady školy vzťahuje ustanovenie § 6 ods. 5 tejto vyhlášky, ktoré ustanovuje činnosť volebnej komisie. Volebná komisia teda má byť ustanovená, právny predpis však neurčuje presný postup pri jej zriadení.

Volebná komisia má pri voľbách dôležitú úlohu (riadi voľbu, zrátava hlasy na platných volebných lístkoch, potrebuje poznať postup pri voľbách, kedy voľba môže prebehnúť, kedy je volebný lístok platný a pod.), preto je potrebné, aby riaditeľ volebnú komisiu vymenoval a poučil o postupe už pred samotnou voľbou. Je vhodnejšie členov vymenovať písomne, aby vymenovanie mohlo byť prílohou zápisníc z volieb za jednotlivé skupiny členov (pedagógov, ostatných zamestnancov a rodičov). Nie je ustanovené, že pre každú skupinu voličov by mala byť iná volebná komisia.

Aj v prípade nízkeho počtu zamestnancov školy alebo školského zariadenia treba dodržať postup v súlade s vyhláškou. Ak riaditeľ školy pri organizovaní volieb má problém zriadiť volebnú komisiu (napr. aj z dôvodu nízkeho počtu zamestnancov), odporúčame požiadať o spoluprácu zriaďovateľa. Eliminujú sa tak prípadné podozrenia z neobjektívnosti alebo nedodržania postupu stanoveného právnym predpisom. Pri zriaďovaní volebných komisií riaditeľ školy by mal volebnú komisiu nielen poučiť o samotnom priebehu volieb, ale aj o nevyhnutnosti objektívnosti činnosti volebnej komisie.

Z volieb sa zapíše zápisnica, ktorej súčasťou musia byť aj prezenčné listiny. Prezenčné listiny a dokumentácia o voľbách za každú skupinu osobitne sú súčasťou zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy v súlade s § 5 ods. 4 vyhlášky č. 291/2004 Z. z. Zapísanie zápisníc zabezpečí riaditeľ.

 28. 8. 2019

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk