Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príklady dobrej praxe - Aktivity na triednických hodinách

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Vyberáme z časopisu Didaktika

Triednické hodiny podľa vyhlášky č. 224/2011 Z. z. už nie sú súčasťou rozvrhu hodín. Je na rozhodnutí riaditeľa školy, podľa akého interného predpisu sa práca triedneho učiteľa bude realizovať. V mnohých školách je zaužívané, že triednické hodiny triedni učitelia s triedami realizujú. Je to priestor, kedy učiteľ môže spoznávať nielen osobnosti žiakov, ale aj ich záujmy, vzťahy a vytvárať tak priestor pre vzájomnú interakciu.

Vytvorte si vlastnú rutinu.

Triednické hodiny sú skvelou príležitosťou navzájom sa oceniť. Budujete tak nielen schopnosť byť vnímavým človekom, ale aj pozitívnu atmosféru v triede. Jednou z metód môže byť tzv. „shoutouts“ – miesto, kde žiaci môžu (tajne, verejne) vyjadriť svoje ocenenie a vďaku. Môžete na konkrétne miesto umiestniť krabičku, kam žiaci budú hádzať svoje príspevky, alebo si pripraviť nástenku, príp. využiť plochu dverí. Na začiatok sa bude treba zapojiť, prihodiť svoje ocenenia a poďakovania deťom. Na triednických hodinách si potom vyčleňte 10 až 15 minút a deťom prečítajte príspevky.

Dajte si spoločný cieľ.

Aj v tomto prípade je cesta cieľom. Môžete si stanoviť cieľ akademický (zlepšíme sa o 20 % v čitateľskej gramotnosti) alebo komunitný (nazbierame do konca školského roka 150 bodov). V prípade neakademického cieľa možno body udeľovať za čokoľvek, čo chcete v deťoch posilniť, napr. pochvaly v triednej knihe, umiestnenie v súťažiach, dobročinné projekty. Je dobré, aby k danému cieľu dokázal prispieť každý, vytvoríte tak kooperatívne prostredie. Za splnenie cieľa poskytnite odmenu – zorganizujte triednu party, spoločný výlet, niečo, po čom žiaci túžia.

Určite role.

Tak ako v zamestnaní, aj v triede možno vytvoriť oddelenia so zodpovednými pracovníkmi - triedny manažér odpadového hospodárstva, hlavný dizajnér, finančný manažér, logistický manažér, event manažér a pod. Nie je to vstupenka k absolútnemu despotizmu v danej oblasti. Stále ponechajte deťom možnosť, aby všetci rozhodovali vo všetkých týchto oblastiach. Hlavné, resp. poradné slovo by však mal mať manažér pre danú oblasť. Dokážete tak v deťoch budovať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a učíte ich participatívnosti.

Diskutujte.

Vďaka diskusiám cibríte nielen schopnosť vyjadriť svoj názor, počúvať iného, klásť otázky, ale predovšetkým otvárate priestor pre vzájomný rešpekt, najmä ak ide o náročné, hodnotové témy (ľudské práva, politika, náboženské vyznanie). Stanovte vopred pravidlá, aby ste dokázali facilitovať diskusiu, napr. určite časový limit pre vystúpenia, znak, ktorý použijete, ak niekto začne využívať osobné ataky a pod. Môžete sa inšpirovať Slovenskou debatnou asociáciou. Môžete využiť aj diskusie so zaujímavými hosťami, ktorých pozvú žiaci.

Dajte žiakom priestor prejaviť sa.

Na triednických hodinách môžete napríklad organizovať workshopy, ktoré budú viesť žiaci. Mal by to byť priestor pre ne, aby ukázali svoje záujmy, silné stránky. Môžete sa tak dozvedieť množstvo zaujímavých vecí z ich života.

Darujte žiakom kúsok svojho času.

Ak triednické hodiny nechcete, resp. nedokážete viesť skupinovo, môžete uvažovať o využití času inak. Každý z vašich žiakov môže dostať konkrétny termín, kedy za vami môže prísť na kus reči, na čaj do Vašej pracovne. Pre introvertných žiakov to môže byť raj pre dušu.

Organizujte.

Na triednických hodinách možno budete chcieť rozvíjať rôzne schopnosti. Jednou z nich by mohla byť organizačná schopnosť. Žiaci môžu na začiatku bloku dostať zadanie, aby spoločne zorganizovali niečo pre niekoho iného ako pre seba. Ponúknete im veľmi cennú skúsenosť, ktorú nezabudnite v závere zreflektovať 

Venov diagram

Zorganizujte triedu do dvojíc. Každý v dvojici dostane papier, na ktorý nakreslí dve kružnice. Musia sa pretnúť tak, aby v strede ostal dostatočný priestor na písanie. Stanovte tému na diskusiu. Úlohou každého z dvojice je zaznamenať svoje odpovede, odpovede svojho partnera a na záver nájsť spoločné črty. Alternatívou je zadať miesto jednej témy vždy jednu otázku na určitý časový interval, napr. každé 2 minúty položte inú otázku (Aký je váš obľúbený šport, jedlo, hudba, ročné obdobie, miesto a pod.). Na záver si nezabudnite aktivitu zreflektovať. Cieľom je poukázať na to, že aj keď máme odlišné záujmy, nájdu sa spoločné body.

 Zdroj: Didaktika 6/2020 - https://www.direktor.sk/sk/casopis/didaktika/2020/6-2020

Príklady z praxe: 

10 dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma TU.

Didaktika - Archív Didaktiky 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov