Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Interaktívne aktivity v online priestore

Dátum: Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová Rubrika: Hry a aktivity Zo seriálu: Skúsenosť z praxe

Rok 2020 bol prelomový. Z dôvodu šírenia pandémie čelíme výzve, ako pokračovať vo vzdelávaní tak, aby obsah bol doručený adresátom čo najzaujímavejšie a najefektívnejšie. V prezenčnom vzdelávaní mnohí dôkladne plánujeme vyučovaciu hodinu. Premyslieť si stratégiu treba aj v prípade dištančnej formy vzdelávania.

Štúdiom dostupných materiálov sme vyhodnotili, že vyučujúci najčastejšie čelia problémom ako:

 • oboznámiť účastníkov s témou tak, aby sa vyhli jednosmernej prednáške;
 • upútať a udržať pozornosť účastníkov;
 • facilitovať diskusiu;
 • dať priestor na participáciu v skupinách.

Pokúsme sa vyhnúť únave z online interakcie a urobme svoje hodiny zaujímavejšie. Zvoľme PARTICIPATÍVNY PRÍSTUP. Na začiatku zadajme rámce, načrtnime tému, predstavme štruktúru lekcie, vysvetlime očakávania, určme čas. Môžeme využívať rôzne formy predstavenia témy. Vopred zadajme študijný materiál, ponúknime video, audio, zadajme úlohu. Perfektný nástrojom pre témy v rámci globálneho vzdelávania ponúka stránka www.storiesthatmove.org. Zaujímavé videá a online kurzy z rôznych praktických oblastí ponúka platforma www.zmudri.sk.

Možno využiť aj tzv. E-U-R METÓDU (evokácia, uvedomenie a reflexia). V prvej fáze ponúkneme žiakom priestor zdieľať informácie o téme, ktorými už disponujú, aké myšlienky o téme majú, aké otázky sa im k téme vynárajú. Potom študenti spracujú nové informácie o téme. V poslednej fáze prebieha reflexia predošlých skúseností. Je to najdôležitejší moment učenia. Reflektujme, či si v rámci prvých dvoch fáz študenti niečo potvrdili, vyvrátili, či sme všetko zodpovedali, čo ostáva otvorené. Možno tiež reflektovať proces učenia.

Pozornosť študentov sa  nám podarí udržať aj vďaka INTERAKTÍVNYM APLIKÁCIÁM, ktoré možno použiť kedykoľvek počas vzdelávania nielen na overovanie vedomostí, ale aj na spoznanie a stmelenie tímu. Zábavné kvízy možno vytvárať prostredníctvom www.kahoot.com.

Pozornosť má svoje limity. Pokúsme sa neprekračovať nároky aktívne sledovať video (audio) viac než 60 minút.Ak máme k dispozícii dlhé bloky, vytvorme adekvátny PRIESTOR NA PRÁCU V SKUPINÁCH. Online platformy ponúkajú možnosť rozdeliť stretnutie do miestností, medzi ktorými sa môžu vedúci prepínať. Vieme si nastaviť čas rozdelenia účastníkov do podskupín, po jeho uplynutí ich to automaticky vráti do hlavnej pracovnej miestnosti. Pracovné skupiny môžu byť skvelým spestrením stretnutia. Ich cieľom môže byť spracovať danú tému v rôznom umeleckom prevedení (báseň, obrázok, hudba).

Práca v skupinách môže prirodzene vyústiť do potreby diskutovať.

Zlaté pravidlá diskusií v online priestore

 • Vždy majme facilitátora.
 • Má prístup k funkcii stlmiť mikrofóny účastníkov.
 • V jeden čas hovorí len jeden človek, ostatní majú stlmený mikrofón.
 • Keď sa chcú účastníci prihlásiť o slovo, použijú emotikon (zdvihnutú ruku), medzerník na klávesnici a pod.
 • Každý sa vyjadruje iba k diskutovanej veci, jasne a stručne.
 • Ak diskusia opakovane smeruje k inému problému, ponúknime možnosť zorganizovať samostatné stretnutie k danej téme.
 • Pokiaľ je to možné, všetci by mali mať zapnuté kamery.

Zbierajme spätnú väzbu od účastníkov. Pomôže nám hodiny robiť lepšie. Dodržujme zásadu priebežnerýchlo. Učitelia počas dištančného vzdelávania špeciálne ocenili spätnú väzbu od rodičov.

Užitočné odkazy:

Zdroje: www.skorpiodigital.sk, ucitelslovenska.sk, www.eduworld.skDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk