Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do štúdie OECD TALIS 2018 sa zapojilo celkovo 260 000 učiteľov z 31 krajín OECD a 17 ďalších krajín a regiónov sveta. 

Medzi zapojenými štátmi bolo 23 členských krajín EÚ. Štúdiu TALIS 2018 realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v období od 30. 4. 2018 do 11. 5. 2018 a spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov vybranými učiteľmi. 

SR patrí medzi krajiny s najväčším podielom žien - učiteliek. Až 82 % všetkých učiteľov tvoria na Slovensku ženy, kým v priemere krajín OECD je to 68 %. V krajinách OECD zapojených do štúdie TALIS je priemerný vek učiteľov 44 rokov, podobne je to aj na Slovensku.  Priemerný vek riaditeľov škôl v krajinách OECD je 52 rokov, podobne je to aj na Slovensku. Slovenská republika patrí medzi krajiny, v ktorých sa za posledných 10 rokov výrazne zvýšil percentuálny podiel riaditeľov blížiacich sa k dôchodkovému veku

V porovnaní s priemerom krajín OECD je na Slovensku nižší podiel učiteľov do 30 rokov a vyšší podiel učiteľov vo veku 30-49 rokov. Na slovenských školách sme zaznamenali za uplynulých 10 rokov od roku 2008 významný pokles podielu mladých učiteľov vo veku do 30 rokov. Slovenské školy poskytujú žiakom bezpečné prostredie na učenie. V porovnaní s rokom 2013 však zaznamenávame ako jedna z troch krajín OECD významný nárast výskytu zastrašovania a slovného šikanovania zo strany iných žiakov. Výsledky zapojených krajín ukazujú, že vzťahy medzi učiteľmi a ich žiakmi v školách sú mimoriadne pozitívne. Slovensko patrí medzi krajiny, kde sme zaznamenali v tejto dimenzii školskej klímy významný nárast pozitívneho hodnotenia vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi od roku 2008. V rámci krajín OECD učitelia uvádzajú, že v priemere 78,1 % času stráveného v triede venujú skutočnému vyučovaniu a vzdelávaniu (SR 80 %), pričom zostávajúci čas v triede trávia udržiavaním poriadku v triede (OECD 13,4 %; SR 12,1 %) a administratívnou prácou (OECD 8 %; SR 7,1 %). Na Slovensku sa od roku 2008 znížil čas, ktorý učitelia počas bežnej vyučovacej hodiny venujú skutočnému vyučovaniu a vzdelávaniu.

Pre riaditeľov škôl na Slovensku je najvážnejším problémom limitujúcim kvalitné vyučovanie nedostatok alebo nevhodnosť učebného materiálu. V porovnaní s rokom 2013 sme však zaznamenali nárast percentuálneho podielu riaditeľov, ktorí uviedli, že kvalitnú výučbuna ich škole veľmi obmedzuje nedostatok učiteľov s odbornou spôsobilosťou vo výučbe žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 

Štúdia TALIS skúma, aké vyučovacie aktivity, metódy a stratégie učitelia využívajú na vyučovacích hodinách. Približne 85 % slovenských učiteľov, čo je významne viac ako v priemere krajín OECD, využíva vyučovacie stratégie ako - vysvetlím žiakom, čo očakávam, že sa naučia; vysvetľujem súvislosti medzi starým a novým učivom; na začiatku vyučovacej hodiny stanovím ciele; zhrniem učivo z poslednej dobyVýznamne menej našich učiteľov v porovnaní s priemerom krajín OECD necháva žiakov pracovať v malých skupinách, aby spoločne našli riešenie problému alebo úlohy (40,2 %); ukazuje žiakom úlohy, ktoré nemajú zjavné riešenie (29,9 %); necháva žiakov používať IKT pri projektoch alebo pri práci v triede (47,3 %); zadáva žiakom projekty, ktoré si vyžadujú najmenej týždeň na dokončenie (15,8 %).

SR viac ako 3/4 riaditeľov uviedlo, že v ich škole poskytujú prístup k formálnym zaškoľovacím programom, ako aj k neformálnym zaškoľovacím aktivitám pre nových učiteľov. Len 3,7 % riaditeľov uviedlo, že noví učitelia k týmto aktivitám nemajú prístup. Avšak 72,6 % začínajúcich učiteľov SR uviedlo, že sa počas svojho prvého zamestnania nezúčastnili na žiadnych formálnych ani neformálnych zaškoľovacích aktivitách. Je to výrazne viac oproti skúsenejším učiteľom, z ktorých 58,5 % uviedlo, že sa nezúčastnilo v prvom zamestnaní na žiadnych zaškoľovacích aktivitách.

krajinách OECD má najviac učiteľov vysokú mieru potreby ďalšieho vzdelávania v oblasti vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (22,2 %), IKT zručností vo vyučovaní (17,7 %) a vyučovania v multikultúrnom alebo multilingválnom prostredí (15 %). Slovenskí učitelia deklarujú vysokú mieru potreby ďalšieho vzdelávania v oblasti vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (26,5 %), správania žiakov a vedenia triedy (19,1 %), IKT zručností vo vyučovaní (16,6 %) a vyučovania medzipredmetových zručností (16,3 %).

Len 4,5 % našich učiteľov si myslí, že práca učiteľa je spoločnosťou ocenená. V krajinách OECD si to myslí v priemere 25,8 % učiteľov. V tomto ukazovateli sme sa, podobne ako aj v roku 2013, ocitli na poslednom mieste zo všetkých krajín OECD.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2XmmKzT.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov