Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi - výber tém JUDr. Mateja Drotára (2023)

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Z časopisu Manažment školy v praxi vyberáme články JUDr. Mateja Drotára, s ktorým pripravujeme webinár na tému Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z pohľadu riaditeľov škôl (15. február 2024 online).

Bližšie informácie na Eshope.

Aplikácia GDPR pri činnosti rady školy

V príspevku sa zaoberáme otázkou, ako sa uplatňuje GDPR v prostredí rady školy ako orgánu školskej samosprávy. Rada školy nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť prevádzkovateľom v zmysle GDPR. V príspevku sa venujeme aj aplikácii GDPR pri výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy alebo školského zariadenia.

Manažment školy v praxi č. 12/2023 - Aplikácia GDPR pri činnosti rady školy

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov umožňuje zamestnávateľom popri pracovnom pomere uzatvárať s fyzickými osobami aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Príspevok sa zaoberá dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v prostredí škôl a školských zariadení, so zameraním na osobitosti týkajúce sa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj na zmeny týkajúce sa týchto dohôd vykonané novelami Zákonníka práce v poslednom období.

Manažment školy v praxi č. 10/2023 - Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie

V súvislosti s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky došlo k legislatívnemu zakotveniu práva na predprimárne vzdelávanie. V tomto príspevku venujeme pozornosť legislatívnemu vyjadreniu práva na predprimárne vzdelávanie, podmienkam jeho realizácie a ďalším súvisiacim otázkam.

Manažment školy v praxi č. 9/2023 - Legislatívne vyjadrenie práva na predprimárne vzdelávanie

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

V príspevku sa venujeme novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okrem zmien súvisiacich s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR boli novelou vykonané aj niektoré zmeny zákona č. 596/2003 Z. z., ktorými sa zosúlaďuje text zákona s platnou a účinnou legislatívou, alebo ide o čiastkové zmeny vyplývajúce z pozmeňujúcich návrhov prijatých v rámci legislatívneho procesu.

Manažment školy v praxi č. 7-8/2023 - Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Pracovný čas pedagogických zamestnancov

V príspevku sa venujeme téme pracovného času pedagogických zamestnancov. Pracovný čas pedagogických zamestnancov má svoje osobitosti v porovnaní s pracovným časom odborných zamestnancov, príp. ostatných zamestnancov v školstve. Rozoberieme týždenný pracovný čas. Venujeme sa základnému úväzku, čiastočnému úväzku, ako aj práci nadčas. Opíšeme prácu na zmeny a z nej vyplývajúce osobitosti.

Manažment školy v praxi č. 5/2003 - Pracovný čas pedagogických zamestnancov

Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení

Pracovný poriadok je jedným zo základných dokumentov školy alebo školského zariadenia. V príspevku sa zameriame na charakteristiku pracovného poriadku z hľadiska jeho obsahu a bližšie sa pozrieme aj na vzorový pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení. Poukážeme, na čo si treba dávať pozor pri spracovaní vzorového pracovného poriadku do pracovného poriadku konkrétnej školy alebo školského zariadenia a na najčastejšie chyby škôl a školských zariadení pri tvorbe pracovného poriadku.

Manažment školy v praxi č. 2/2023  - Pracovný poriadok v podmienkach škôl a školských zariadení

Vznik pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. novembra 2022 priniesla viaceré zmeny v pracovnoprávnych vzťahoch. Tieto zmeny sa výrazne dotkli aj ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa vzniku pracovného pomeru. V dôsledku týchto zmien by školy a školské zariadenia mali prispôsobiť proces prijímania nových zamestnancov novej legislatíve. Tento príspevok sa zaoberá procesom vzniku pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach so zameraním na zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce.

Manažment školy v praxi č. 1/2023 - Vznik pracovného pomeru v školách a školských zariadeniach

Webinár s JUDr. Matejom Drotárom dňa 15. februára 2024 

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z pohľadu riaditeľov škôl

Prednášajúci: JUDr. Matej Drotár

Obsah webinára: 

  • Všeobecne o zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vzťah k iným právnym predpisom
  • Postavenie riaditeľa školy (všeobecne, vznik, zánik a prerušenie funkcie)
  • Vzťah riaditeľa a zriaďovateľa (funkčný a pracovnoprávny)
  • Kompetencie, povinnosti a zodpovednosť riaditeľa školy
  • Kompetencie obce na úseku školstva. Vzťah obce a školy
  • Pôsobnosť samosprávneho kraja a vzťah samosprávneho kraja a školy
  • Pôsobnosť ostatných orgánov štátnej správy v školstve (Regionálny úrad školskej správy, Štátna školská inšpekcia, MŠVVaŠ SR)
  • Vzťah riaditeľa školy k rade školy

JUDr. Matej Drotár - pôsobí ako právnik na Regionálnom úrade školskej správy v Prešove, kde okrem iného poskytuje aj odbornú poradenskú činnosť riaditeľom škôl a školských zariadení, zamestnancom školských úradov a zriaďovateľom škôl a školských zariadení. Odborné poradenstvo poskytuje riaditeľom škôl a školských zariadení aj v rámci pôsobenia v súkromnej spoločnosti Profiškola, s.r.o. zaoberajúcej sa poradenstvom pre školy. Témam súvisiacim so školstvom a školskou legislatívou sa venuje aj publikačne.

Dátum konania: 15. 2. 2024, v čase: 13:00 - 16:00h

Miesto konania: online prostredníctvom platformy Microsoft Teams

Témy aj autorov ďalších webinárov v roku 2024 zverejníme čoskoro.

Webinár s JUDr. Matejom Drotárom dňa 15. februára 2024 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk