Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Konflikty medzi žiakmi z pohľadu učiteľov - DOTAZNÍKY

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Prieskum názorov pedagogických a odborných zamestnancov v tíme na rôzne témy, ktoré súvisia s negatívnymi javmi medzi žiakmi v školskom prostredí umožňuje aj naša aplikácia DOTAZNÍKY. Závery môžu prispieť k plánovaniu a realizácii účinných opatrení na zlepšenie klímy. 

Príznaky napätia u žiakov – výber odpovedí

Príznaky napätia u žiakov – voľné odpovede

  • Cieľ: získať spätnú väzbu od triednych učiteľov na prežívanie stresu žiakmi v triede (prevencia) a nastavenie sebareflexie v tíme pedagogických a odborných zamestnancov.
  • Využitie: Otvorenie diskusie na pracovnej porade k témam vytvárania zdravej klímy v triedach, diskusie k témam pred kvartálnym hodnotiacim obdobím, zdroj informácií pre prispôsobenie vyučovacích metód a stratégií, poskytnutie pomoci žiakom.

Reflektovanie vnímania konfliktov medzi žiakmi – výber odpovedí a voľná odpoveď

Agresívne správanie sa žiakov voči učiteľom – výber odpovedí

  • Cieľ: Získať spätnú väzbu od pedagogických zamestnancov, resp. odborných zamestnancov na pozorované formy agresívneho správania sa žiakov.
  • Využitie: Identifikovanie najčastejších a najzávažnejších foriem agresívneho správania sa žiakov, implementovanie účinných stratégií prevencie, zavedenie jasnejších usmernení a postupov riešenia incidentov medzi žiakmi.

Identifikovanie negatívnych javov – výber odpovedí

Identifikovanie negatívnych javov – voľné odpovede

  • Cieľ: Získať informácie o negatívnych prejavoch správania sa žiakov, kolegov, aj očakávaniach od vedúcich zamestnancov v škole.
  • Využitie: Plánovanie prevencie, intervencie, nástroj monitorovania a hodnotenia účinnosti opatrení, nastavenie plánu profesijného rozvoja učiteľa v súlade s kompetenčným profilom a prieskumnými zisteniami.

Rešpektovanie učiteľov žiakmi – výber odpovedí

  • Cieľ: Získať spätnú väzbu o rešpekte učiteľov žiakmi v triede. Získať komplexný obraz o klíme z hľadiska prejavovania rešpektu učiteľov voči žiakom a žiakov voči učiteľom.
  • Využitie: Otvorenie diskusie na pracovnej porade k témam vytvárania zdravej klímy v triedach, kvartálne hodnotiace obdobie, diskusia o podpore vzájomného rešpektu, o faktoroch, ktoré ju ovplyvňujú.

Články k téme:


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk