Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 7 - 8/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vieme sa dohodnúť?

Rôzne názory, odlišné hodnoty, rozdielne záujmy a potreby členov nášho tímu sú relevantnou súčasťou nášho pracovného i súkromného života. V akej miere sme ochotní si vzájomne načúvať? Vnímať odtiene nálad v neverbálnej komunikácii? Aké sú oprávnené dôvody toho, prečo náš kolega, kolegyňa uvažuje inak? Vieme si v tíme udržať otvorený prístup bez nezrelých obranných mechanizmov a negatívnych emócií ako je strach, hnev, smútok? Aj to sú dôležité otázky, ktoré nás sprevádzajú pri každej zmene, ktorá je nevyhnutná. Pomoc na ceste zmien ponúkame aj v letnom čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Prvú časť príspevkov sme venovali zmenám v legislatíve a financovaniu v školstve. Matej Drotár opíše zmeny v zákone o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Okrem zmien súvisiacich s plnením cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR boli novelou vykonané aj niektoré zmeny, ktorými sa zosúlaďuje text zákona s platnou a účinnou legislatívou, príp. ide o čiastkové zmeny vyplývajúce z pozmeňujúcich návrhov prijatých v rámci legislatívneho procesu.

Zdenka Matulová Juríková upozorní na zmenu v zaraďovaní do kariérových stupňov, ktorú prináša zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ingrid Konečná Veverková sa zamerala na zmenu vo financovaní originálnych školských kompetencií po novele zákona.

Druhá časť príspevkov ponúka témy vedúcich zamestnancov z praxe. Ján Kvak sa v príspevku zameriava na posilnenie kompetencie koncepčne riadiť školu, školské zariadenie, ktoré je súčasťou Kompetenčného profilu vedúceho pedagogického zamestnanca. Rozoberá stanovenie vízie školy a strategické plánovanie jednotlivých cieľov pre jej napĺňanie.

Dávid Szabó sa opiera o skúsenosť z praxe pri zavádzaní elektronickej triednej knihy, upozorňuje, že ľudia vnímajú zmeny veľmi citlivo. V príspevku sa venuje efektívnej komunikácii pri zmene typu triednych kníh.

V letnom čísle časopisu prinášame aj rozhovor s Arnoldom Kissom, ktorý je projektovým špecialistom pre tvorbu štátneho vzdelávacieho programu v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže. V roku 2022 bol zaradený do rebríčka 30 pod 30 magazínu Forbes na Slovensku v kategórii vzdelávanie, v ktorom sa systémovo a dlhodobo angažuje.

Tretia časť príspevkov má preventívny charakter a je zameraná na ľudské zdroje. Bronislava Švehláková a Dušana Bieleszová sa venujú téme aktívneho počúvania, ktoré predstavuje dôležitú zručnosť vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.

Milena Lipnická v druhej časti príspevku o problémovom správaní žiakov voči učiteľom opisuje pedagogické postupy riešenia problémového správania žiakov. Ponúka odporúčania, ktoré súvisia s rôznymi javmi agresívneho správania sa žiakov voči učiteľom.

K tomu, aby hodnotiace rozhovory s učiteľmi boli aj motivačné, potrebujeme reflektovať vo vedúcich pozíciách aj náročnosť ich pracovných činností. Článok Simonety Babiakovej a Moniky Brozmanovej prináša zistenia z deskriptívnej analýzy dát výskumu.

V téme, ktorá apeluje na pamäť národa, sa Adam Bielesz pozrel na oblasti záujmu pedagógov v lete 1968, ktoré boli zdokumentované v archívnych číslach Učiteľských novín. Pokus o reformu socializmu známy ako Pražská jar sa nevyhol ani školstvu, kde okrem politických tém prišli na pretras i témy spojené so zmenami školskej politiky štátu.

Rešpekt a kultivovaná komunikácia patria do modernej doby, patria do priestorov škôl a školských zariadení. Vďaka úcte a tolerancii môžeme nájsť tie správne cesty z každej zložitej situácie. Potom môžeme povedať, že sa vieme dohodnúť.

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verzia

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov