Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 7- 8/ 2021

Kategória: Aktuality

Nejde o to, ničoho sa nebáť. To nie je možné. Ide o to, naučiť sa svoj strach ovládať a nenechať ho za seba rozhodovať.“ Veronica Roth (Divergencia)

V americkom sci-fi filme z roku 2014 s názvom Divergencia, ktorý bol nakrútený podľa románu Veroniky Rothovej, zakladatelia sveta vytvorili systém, ktorý mal zaručiť mier. Ľudia v ňom boli rozdelení do piatich frakcií (päť rôznych spôsobov života). Mladý človek po dovŕšení 16. roku prešiel testom, ktorý mu frakciu určil. Jedno rozhodnutie mu zmenilo život. Hlavná predstaviteľka Tris zistila, že je divergentná, nezapadá do žiadnej frakcie, dokáže ovládať strach a vysporiadať sa s ním, a preto bola pre systém nebezpečná. Divergencia však prináša jedinečnosť, a to aj v reálnom svete. Ponúka pestrú škálu príbehov, spomienok a názorov aj v školskom prostredí. Naša rozdielnosť môže byť v tíme výhodou za predpokladu, že sa vzájomne poznáme a v rozdielnosti rešpektujeme. Divergenciu ponúkame aj v príspevkoch letného čísla Manažmentu školy v praxi. 

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Manažment školy v praxi č. 7 - 8/2021

Tomáš Buzinger sa v článku Regionálne úrady v školstve venuje najdôležitejším zmenám v zákone č. 271/2021 Z. z., ktorým sa zavádza model miestnej štátnej správy v školstve v pôsobnosti MŠVVaŠ SR.

Matej Drotár v príspevku Zásady interného riadenia a vedenia tímu v školách a školských zariadeniach prináša informácie o kompetenciách pedagogickej rady z pohľadu školskej legislatívy.

Cieľom príspevku Kataríny Kohútovej je zistiť, aký vplyv má pracovná spokojnosť na syndróm vyhorenia u akademických pracovníkov. Napriek tomu, že príspevok čerpá z prostredia vysokoškolských učiteľov, podnetný môže byť aj pre pedagógov regionálneho školstva.

V pokračovaní príspevku Organizácia vlastnej práce a času (2.) sa Elena Skalská venuje návrhom riešení z praxe vedúcich zamestnancov.

Poznať všetky súvislosti ovplyvňujúce rozhodovanie je predmetom sebapoznania, sebaocenenia, sebariadenia lídrov, resp. manažérov škôl a školských zariadení. Rôzne stratégie zvládania záťaže manažmentom školy opisuje Dušana Bieleszová.

Rýchlo sa meniace podmienky spoločnosti určujú aj trendy vo vzdelávaní. Budúca generácia detí potrebuje iné návyky mysle, než tie, ktoré im zabezpečí súčasná škola. Téme Návyky mysle budúcnosti – integrita zručností, hodnôt, postojov a vedomostí“sa venuje Martina Kosturková.

Lucia Pašková v príspevku Štýly líderstva uplatňované v školskej  praxi zdôrazňuje, že líder je schopný vzbudiť záujem u svojich nasledovníkov bez uplatňovania direktívneho alebo formálneho riadenia. Skutočné líderstvo začína pocitom šťastia, kedy jedinci spoznajú svoje ozajstné ciele, sú plní entuziazmu a pozitívnych podnetov, čo sa preukáže plným nasadením v ich práci.

O efektívnej prevencii v čase diskomfortu v rubrike Duševné zdravie píše Tatiana Soroková. Venuje sa poruchám príjmu potravy a redukčným diétam.

Programu Socioklima a online dotazníkom v školskom prostredí sa venuje Milena Mikulová. Informuje, že SOCIOKLIMA predstavuje komplexný program prevencie určený pre žiakov základných a stredných škôl.

Film Divergencia necháva miesto na otázky. A tie by sme si mali klásť aj v pedagogickom či odbornom tíme. Čo nás rozdeľuje a čo nás spája? Čo v nás prebúdza strach a čo nám dáva odvahu? Nebojme sa divergentnosti, vnímajme ju s nadhľadom a začleňme do nášho života tak, aby jej výsledkom bola kvalitná spolupráca a zdravé vzťahy aj v školskom prostredí.

/redakcia/

Manažment školy v praxi č. 7 - 8/2021

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov