Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 5/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Rozhodnutia v neistote ako výzva

„Niektoré z najväčších rozhodnutí, ktoré urobíme v živote, sa opierajú o neistotu.“ Robert Kiyosaki

Výraznou charakteristikou mnohých rozhodnutí riaditeľov škôl v súčasne rýchlo sa meniacej dobe je neistota. Riaditelia sa praxou naučia pohybovať na hrane svojho presvedčenia, konfrontovať osobné stanoviská s tými profesionálnymi. Potrebujú byť odvážni, nebáť sa riskovať a hľadať nové možnosti. Musia byť flexibilní a schopní adaptácie na meniace sa podmienky, musia byť dôveryhodní a transparentní, mať vysoké morálne a etické normy a musia byť pripravení prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Taktiež musia mať schopnosť komunikovať a spolupracovať s ostatnými kolegami, pretože rozhodovanie v neistote zvyčajne vyžaduje spoluprácu a podporu viacerých ľudí. V Manažmente školy v praxi č. 5 ponúkame inšpiráciu, ako v rozhodnutiach hľadať istotu. 

Matej Drotár vo svojom príspevku analyzuje pracovný čas pedagogických zamestnancov, ktorý sa vyznačuje svojimi špecifikami v porovnaní s ostatnými zamestnancami v školstve. Venuje sa téme týždenného pracovného času, úväzkom učiteľov, nadčasovej práci, práci na zmeny.

Mária Stanislavová nadväzuje na 1. časť príspevku uverejnenú v Manažmente školy v praxi č. 4 a pokračuje v téme výberového konania ako dôležitej kompetencie rady školy. Opisuje ukončenie prijímania prihlášok, otváranie obálok, oznámenie výsledkov uchádzačom, ako aj procesy výberového konania pre rôzne typy zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

Anna Petrášová sa venuje efektívnemu časovému manažmentu. Rozdelenie času na bloky a vytvorenie harmonogramu na základe týchto blokov môže pomôcť maximalizovať produktivitu riaditeľa školy. Ponúka tiež osobnú skúsenosť z praxe ako efektívne vybavovať elektronickú poštu, plánovať telefonáty, stretnutia, porady. Prináša odporúčania, ako využiť rezervný čas a uvádza aj príklad týždenného osobného plánu.

Ingrid Emmerová sa zaoberá súčasnou spoločenskou, politickou a ekonomickou situáciou vo svete a jej dopadom na školstvo, najmä na pracovné prostredie pedagogických, odborných a ďalších zamestnancov. Venuje sa problematike syndrómu vyhorenia a pracovného stresu v školstve, ako aj možnostiam prevencie týchto negatívnych vplyvov.

Martina Kosturková sa venuje téme kognitívnej prítomnosti, ktorá zušľachťuje ľudskú myseľ. Kognitívna prítomnosť je dôležitá pre kritické a morálne usudzovanie, zatiaľ čo autoregulácia žiaka je rozhodujúca pre jeho úspech a efektívne učenie sa. Autoregulácia umožňuje jedincovi orientovať sa na svoje ciele a podporuje jeho autonómiu.

Martina Sajková sa v článku venuje významu kariérovej výchovy a poradenstva z hľadiska prevencie, ako môže pomôcť zvýšiť kvalitu života a spokojnosť s pracovným a životným smerovaním. Článok zdôrazňuje dôležitosť sebapoznávania žiakov a vysvetľuje, ako kariérové poradenstvo môže slúžiť ako bezpečná vstupná brána do ďalších foriem poradenstva a terapií.

Adam Bielesz opisuje obdobie školského vzdelávania na Slovensku po skončení 2. svetovej vojny, ktoré bolo zdokumentované vo výročných školských správach a poukazovalo na ťažkosti pri obnove škôl kvôli poškodeniam spôsobeným vojnovými operáciami a prítomnosti vojenských síl.

Zmena neistoty na istotu predpokladá schopnosť riaditeľov získavať a analyzovať relevantné informácie, ktoré im pomôžu dosiahnuť lepšiu predstavu o situácii a rizikách. Je pre nich dôležité rozvíjať a uplatňovať svoju kreativitu tak, aby sa dokázali prispôsobiť novým podmienkam, hľadali nové príležitosti a súčasne posilňovali dôveryhodné vzťahy so zamestnancami, rodičmi a žiakmi, ktoré im umožnia získať podporu a spoluprácu potrebnú na zvládnutie neistoty.

redakcia

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verzia

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarmaOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov