Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 5/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Tvoj pokoj musí byť silnejší ako hluk tohto sveta.“ Marian Szulowski

Ako reagujete na nepredvídané situácie v škole? Odpoveď na otázku, ktorú dostali vedúci zamestnanci počas funkčného vzdelávania, mala aj jedno spoločné odporúčanie - zachovať v sebe pokoj. „Pokojne si vypočujem, o čo ide, získam čo najviac informácií o probléme, dám si čas na rozmyslenie. Ak viem reagovať okamžite, na mieste vyriešim problém, vypočujem si obidve strany a zoberiem na seba úlohu mediátora“, zhodli sa vedúci zamestnanci v skupinovej diskusii.

Manažment školy v praxi č. 5/2021

10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

Prečo sú sebareflexie dôležité? Ako zabezpečiť prácu z domu tam, kde to je potrebné? Ako prokrastinácia môže ovplyvniť výkon? Týmto a ďalším témam venujeme pozornosť v 5. čísle odborného časopisu Manažment školy v praxi.

Sebareflexia významne prispieva k profesionálnemu rastu učiteľa. Sebareflexívny učiteľ vychováva aj sebareflexívnych žiakov, pretože podporuje ich myslenie, analytické prístupy k učivu a pod., vedie učiteľa k pokore a k poznaniu, že stále sa možno učiť a zdokonaľovať. Téme sebareflexie v práci učiteľa sa venuje Erich Petlák.

V príspevku s názvom Práca z domu v školách a školských zariadeniach sa Ingrid Konečná Veverková zameriava na vysvetlenie tejto problematiky. Na inštitút práce z domu a jeho uplatňovanie v školskom prostredí sa pozrie v kontexte novely Zákonníka práce a prijatých osobitných ustanovení Zákonníka práce v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktoré sú uvedené v § 250b ods. 2 Zákonníka práce.

„Prokrastinácia je dobrovoľné, ale iracionálne odkladanie začatia alebo dokončenia potrebných úloh alebo činnosti, ktoré sú pre človeka dôležité (ich význam chápe po rozumovej stránke), ale súčasne aj nepríjemné (po emocionálnej stránke)“, píše v článku o prokrastinácii ako o probléme súčasnosti Andrea Baranovská.

Prijatím zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa materské školy stali prvým článkom školskej sústavy na Slovensku. Jana Kmeťová sa v príspevku k tejto téme venujeme zmenám, ktoré zákonom č. 209/2019 Z. z., ktorý mení a dopĺňa školský zákon v školskom zákone, nastali a ktoré priniesli zmeny aj pre predprimárne vzdelávanie. 

Pandémia koronavírusu nemá vplyv len na výchovno-vzdelávací proces, ale aj na činnosť orgánov školskej samosprávy. Viackrát bol vyhlásený núdzový stav. V praxi to znamená, že platia viaceré zákazy a obmedzenia. V článku Činnosť rady školy počas krízovej situácie ich pripomenie Matej Drotár.

Agresívne správanie, šikanovanie i kyberšikanovanie sú medzi žiakmi značne rozšírené. Efektívna prevencia je nevyhnutná. Tému šikanovania a kyberšikanovania žiakov rozoberá Ingrid Emmerová. Upozorňuje, že v školskom prostredí je nutné dôsledne riešiť i menej závažné problémy v správaní žiakov, pretože ich prehliadanie či podceňovanie môže u nich viesť k závažnejším formám deviantného správania.

Hluk tohto sveta, ktorý nám priniesla doba pandémie, vieme stíšiť pokojom, ktorí si v sebe aj v napätých situáciách udržíme. Pokúsme sa o to v našich tímoch.

/redakcia/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov