Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 3/2022

Kategória: Aktuality

Nie sme ostrovom samým pre seba

„Nikto nie je ostrovom samým pre seba; každý je kusom pevniny, kusom súše; a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, akoby sa stratil výbežok zeme alebo sídlo tvojich priateľov či tvoje vlastné; smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou človečenstva; a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu; zvonia tebe.“

John Donn (citát z knihy E. Hemingwaya – Komu zvonia do hrobu)

Súdržnosť a vzájomná podpora v náročných časoch tvorí rámec nášho človečenstva. Pripomínať si, že sme len časťou celku, nás zaväzuje k solidarite s tými, ktorí našu pomoc potrebujú za našimi hranicami, ale aj doma v našich príbytkoch, v školách. Pomoc ponúkame aj prostredníctvom dôležitých informácií v našom časopise. V najnovšom čísle sa venujeme stále aktuálnym témam.

V príspevku Oľgy Pivarníkovej s názvom Vzdelávanie detí cudzincov sa autorka venuje aktuálnej téme, ktorá súvisí s vojnovou situáciou na Ukrajine. Definuje pojmy, rozoberá postup riaditeľa školy pri prijímaní žiaka – utečenca, vydávanie potvrdení o zaradení dieťaťa do školy a informuje aj o zabezpečení jazykových kurzov.

Matej Drotár píše o výberových konaniach na pozíciu riaditeľa školy, resp. školského zariadenia. Vymenovanie riaditeľa možno z pohľadu zriaďovateľa vnímať ako oprávnenie, ale aj ako povinnosť. Samotnému vymenovaniu predchádza určitý zákonom upravený proces.

Kvalifikačným predpokladom, kariérovým stupňom a kariérovým pozíciám pedagogických a odborných zamestnancov sa venuje Zdenka Matulová Juríková. V článku upozorňuje na novinky a zmeny, ktoré priniesla novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Ingrid Konečná Veverková sa v článku venuje finančným výkazom v školách a školských zariadeniach. Upozorňuje, že za riadne vyhotovenie a predloženie finančných výkazov zriaďovateľovi zodpovedá riaditeľ. Preto je dôležité, aby bol informovaný o právnej úprave, spôsobe, rozsahu a termínoch spracovania a predloženia finančných výkazov.

Tatiana Soroková prináša pohľad psychológa na chyby hodnotenia. Pripomína, že všetky podstatné chyby hodnotenia sa vzťahujú na osobu hodnotiaceho, jeho vnímanie a podvedomé procesy. Tie vyplývajú napr. z osobnostných vlastností, statusu hodnotiaceho, ale aj zo zámerov, systému registrovania a spracovania informácií.

Aktuálnej téme násilia v školách sa venuje Peter Lengyel. Píše: „Uvedomenie si obrovskej plurality a jedinečností, ktoré sa v škole stretávajú v jednom čase na vyučovaní, je základným predpokladom pre vnímanie potreby práce s osobnosťou dieťaťa, ale aj pedagóga nielen na úrovni vzdelávania a poznania, ale aj na úrovni vzájomných interakcií.“

Kritické myslenie hrá v etike veľkú rolu. Martina Kosturková v článku o etike kritického mysliteľa a sociálnych zvyklostiach upozorňuje, že ide o náročný proces, v ktorom sa rozhodujeme, či niečo je alebo nie je morálne správne. Spravodlivý kritický mysliteľ prechádza mentálnym procesom hodnotenia, pričom mu pomáhajú etické normy.

Školstvo na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 – to je názov príspevku Adama Bielesza, ktorý sa pozrel na toto obdobie našej neslobody v stálej rubrike Z histórie školstva.

Nikto nie je ostrovom samým pre seba. Aj na svojom malom priestore máme šancu ponúkať ľudskosť, vzájomné pochopenie a solidaritu. Vytrvajme v nej.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOROdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov