Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 1/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

 „Nuž,“ povedal Macko Pú, „to, čo mám najradšej, je ...“ A tu sa musel zastaviť a popremýšľať. Pretože aj keď jedenie medu bola veľmi dobrá vec, chvíľa pred tým, ako ho začal jesť, bola ešte lepšia, no nevedel prísť na to, ako sa volá." Z rozprávky Macko Pú

Lídri škôl to poznajú – zaslúžený potlesk, keď sa akcia podarí, plán naplní, projekt je úspešne konci. Príde úsmev, úľava a spolu s ňou aj spomienky ...na proces plánovania, prípravy a dôležitých rozhodnutí. V tej chvíli si v archíve pamäti vybavíme vzdor kolegov, ktorých presvedčili lepšie argumenty, obavy rodičov, ktoré sa vytratili, keď cítili náš pokoj, ale aj nespútanosť žiakov, ktorí vykročili na správnu cestu, keď sme im otvorili tie správne dvere....vtedy prichádza chvíľa, ktorá je lepšia ako tá najlepšia.

Niektoré príspevky v čase pandémie otvárame.

Manažment školy v praxi č. 1/2021

♥ Riaditeľ základnej školy, ktorý riadi školu, predkladá zriaďovateľovi dokumenty školy na schválenie. Zákonodárca ich taxatívne vymenováva v zákone o štátnej správe v školstve. Téme schvaľovania dokumentov školy zriaďovateľom sa venuje Oľga Pivarníková.

♥ „Človek sa rozhoduje v milisekundách, a to emotívne. Zvyšok času je venovaný racionalizácii emotívneho rozhodnutia,“ píše v príspevku o nastavení procesov zmien v školskom prostredí Alena Šáteková.

♥ Jedným zo skreslení, ktoré ovplyvňujú hodnotenie iných v komparácii s hodnotením seba je Dunning- krugerov efekt. Ďalšou chybou je Haló efekt, pri ktorom sa zameriavame na dominantnú črtu, na základe ktorej si subjektívne generalizujeme zvyšok zdania. Téme sa venuje Tatiana Soroková.

♥ Martina Kosturková sa venuje leadershipu inštitúcie charakteru a kritického myslenia v pokračovaní článku z predchádzajúceho čísla. Vysvetľuje, že efektívni ľudia sa nevzdávajú a úlohy dokončia. Sú schopní analyzovať problém, vyvinúť systém, štruktúru alebo stratégiu na riešenie problému.

♥ Vychádzajúc z požiadaviek, ktoré sú kladené na zariadenia školského stravovania, sú ich náklady významnou položkou rozpočtu škôl a školských zariadení. Nejde o zanedbateľné objemy finančných prostriedkov. Problematiku financovania objasní Ingrid Konečná Veverková v príspevku o nákladoch zariadení školského stravovania.

♥ To, ako sa správame v konfliktnej situácii, je veľmi dôležité, pretože na základe nášho správania si druhí o nás vytvárajú názor, obraz, mienku. Z tohto dôvodu autorka článku Katarína Vaňková, prichádza k záveru, že je veľmi prospešné do škôl zavádzať programy alternatívneho riešenia konfliktov, akým je napríklad školská a rovesnícka mediácia.

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/casopis/manazment-skoly-v-praxi/2021/1-2021

To, čo máme najradšej, je...A tu sa musíme zastaviť a popremýšľať. Pretože aj keď je úspech v riadení školy, školského zariadenia veľmi dobrá vec, chvíľa pred tým, ako ho dosiahneme, je ešte lepšia. V novom roku Vám prajeme čo najviac chvíľ, ktoré sú lepšie, ako tie najlepšie.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk