Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 4/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Aj rozbité hodiny ukazujú dvakrát za deň správny čas.“ Stephen King, kniha Zelená míľa

Obdobie pandémie v minulom školskom roku nám umožnilo pozrieť sa hlbšie do svojich pocitov a potrieb. Niektorí z nás toto obdobie zvládali s väčšou pripravenosťou na zmeny a iní sa učili tie zmeny prijímať a spracovať. Koniec roka priniesol mnohým únavu a vyčerpanie, ale aj nádej, že s oddychom príde čas na premýšľanie a ukotvenie tých správnych modelov nášho fungovania pre budúcnosť.

Didaktika č. 4/2021

V 4. čísle odborného časopisu Didaktika Vám prinášame témy, ktoré nám v sebareflexii pomôžu nastaviť hodiny času. Zároveň nám pripomenú, že online priestor sa stáva súčasťou nášho života a treba ho zakomponovať do našej profesionálnej prípravy na výučbu. Vrátime sa k metakognitívnym nástrojom hodnotenia, ale aj k pomenovaniu metakognitívnych skúseností. Rozoberieme tému múdrosti ako meta-cnosti. Jej význam sa stane kľúčovým pre prijatie zmeny.

Erich Petlák a Dušana Bieleszová v príspevku s názvom Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa zdôrazňujú podstatu a význam sebareflexie, ako jednej z predpokladov tvorivej a aj efektívnej práce učiteľa.

Aktívnej sociálnej interakcii v online výučbe sa venuje Erika Novotná. V príspevku upozorňuje, že spolupráca žiakov v online prostredí ich pripravuje na neoddeliteľnú súčasť života po ukončení štúdia - networking (vytvárané sietí).

Mária Ganajová, Ján Guniš, Ľubomír Šnajder v príspevku venovanému formatívnemu hodnoteniu sa bližšie pozreli na charakteristiku metakognície, jej význam pre učenie sa. Ponúkajú prehľad vybraných metakognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia vo výučbe.

Schopnosť efektívne komunikovať a riešiť konflikty patrí k najdôležitejším vlastnostiam vedúcich zamestnancov. Neriešené konflikty negatívne pôsobia na jednotlivcov a na medziľudské vzťahy a zhoršujú klímu školy. Elena Vicenová prináša jeden z nástrojov analýzy klímy v školskom prostredí.

O múdrosti ako o meta-cnosti píše Martina Kosturková. Svetové inštitúcie podporujúce charakterové vzdelávanie v USA a Spojenom kráľovstve rozlišujú štyri druhy cností: intelektuálne, morálne, občianske a cnosti výkonu. Integrujúcou cnosťou je praktická múdrosť, ktorá sa považuje za meta-cnosť.

K dôležitým aspektom metakognitívneho vyučovania patrí explicitný metakognitívny jazyk zo strany učiteľa, kladenie otázok, nie poskytovanie hotových odpovedí, modelovanie metakognície, vedenie žiakov k využívaniu vyšších kognitívnych procesov, k prepájaniu informácií, k reflexii, sebahodnoteniu. Tému významu metakognície vo vyučovaní a úlohu učiteľa ako manažéra metakognitívnych skúseností rozoberá Janka Ferancová.

Praktické príklady aktivít, cvičení a odporúčaní z praxe Soňa Koreňová tentokrát zamerala na empatiu.

Čas sa zastaviť nedá. Plynie. Nachádza nás v stave radosti, nadšenia, ale aj v stave smútku a premýšľania o tom, ako ďalej aj v tom profesionálnom živote. Využime oddych aj na nastavenie si správneho času na našich profesionálnych hodinách tak, aby neukazovali ten správny čas, len dvakrát za deň.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Didaktika č. 4/2021 a Eshop - odborný časopis Didaktika

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov