Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášok o základnej škole, materskej škole a škole v prírode

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mení a dopňa vyhlášky o základnej škole, materskej škole a škole v prírode. 

V Zbierke zákonov vyšli: 

Vyhlášky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

 

Zmena vyhlášky o základnej škole (vyhláška č. 320/2008 Z. z.)

Vyhláška, ktorá mení vyhlášku o základnej škole, vyšla v Zbierke zákonov pod č. 437/2020 Z.z.

Vyhláška:

 • ponecháva na zvážení riaditeľa zriaďovať metodické združenia a predmetové komisie ako poradné orgány riaditeľa školy,
 • vypúšťa osobitné poverenie riaditeľa školy pre pedagogických zamestnancov vedením metodických združení a predmetových komisií, ak sú na škole zriadené,
 • vypúšťa osobitný záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pred uskutočnením vzdelávacích aktivít žiakov,
 • ustanovuje, že poverenie pedagogického zamestnanca plaveckým výcvikom alebo lyžiarskym výcvikom riaditeľ školy uvedie v dokumentácii spojenej s organizovaním plaveckého výcviku alebo lyžiarskeho výcviku,
 • ustanovuje vykonávanie dozoru nad žiakmi v osobitných prípadoch aj nepedagogickými zamestnancami,
 • vypúšťa ustanovenie týkajúce sa štruktúry rozvrhu hodín,
 • vypúšťa z dokumentácie školy zápisnice z predmetovej komisie a metodického združenia.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/437/20210101

Zmena vyhlášky o materskej škole (vyhláška č. 306/2008 Z. z.)

Vyhláška, ktorá mení vyhlášku o materskej škole vyšla v Zbierke zákonov pod č. 438/2020 Z.z.

Vyhláška:

 • mení sa zriaďovanie metodického združenia z obligatórneho na fakultatívne,
 • vypúšťa sa osobitné poverenie riaditeľa materskej školy pre pedagogického zamestnanca vedením metodického združenia, ak je v materskej škole zriadené,
 • vypúšťajú sa z dokumentácie materskej školy: správy z kontrolnej činnosti štátnej školskej inšpekcie(evidujú sa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. ), evidencia pracovného času zamestnancov podľa osobitného predpisu(vedie sa podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce)evidencia úrazov detí a úrazov zamestnancov (evidujú sa podľa zákona č. 124/2006 Z. z.),prehľad o rozsahu vyučovacej činnosti a odbornej spôsobilosti pedagogických zamestnancov (uvádza sa v pracovnom poriadku, ktorého vypracovanie ustanovuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce), plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov (ide o už neaktuálny názov plánu profesijného rozvoja, ktorého vypracovanie ustanovuje zákon č. 138/2019 Z. z.), evidencia pošty(vedie sa podľa zákona č. 395/2002 Z. z.),rokovací poriadok pedagogickej rady školy, pracovný poriadok pedagogických zamestnancov(vypracovanie ustanovuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce),evidencia inventára(eviduje sa podľa zákona č. 431/2002 Z. z.),registratúrny poriadok (eviduje sa podľa zákona č. 395/2002 Z. z.).

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/438/20210101

 Zmena vyhlášky o škole v prírode (vyhláška č. 305/2008 Z.z.)

Vyhláška, ktorá mení vyhlášku o škole v prírode vyšla v Zbierke zákonov pod č. 436/2020 Z.z.

Vyhláška:

 • znižuje počet dní v týždni výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v prírode,
 • vypúšťa plán výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť,
 • vypúšťa zabezpečenie písomného súhlasu zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode,
 • vypúšťa uvádzanie pracovnej náplne zamestnancov v pláne organizačného zabezpečenia školy v prírode,
 • vypúšťa vypracovanie harmonogramu práce nadčas pedagogických zamestnancov; bude súčasťou plánu organizačného zabezpečenia školy v prírode,
 • vypúšťa poverenie na vykonávanie funkcie vedúceho školy v prírode z plánu organizačného zabezpečenia školy v prírode, nahrádza doklad o zdravotnom poistení žiaka fotokópiou dokladu o zdravotnom poistení žiaka pre účely prípadného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/436/20210101


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov