Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Usmernenie k doručovaniu rozhodnutí riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na výkon verejnej moci sa vzťahuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2013 Z. z.“), pričom výkonom verejnej moci sa rozumie „konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb“.

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. je orgán verejnej moci povinný „uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky".

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodujú o právach a povinnostiach vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb aj riaditelia škôl, ktorí sú pri rozhodovaní v postavení orgánu verejnej moci, a zároveň na niektoré rozhodnutie majú lehotu, ktorá vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ide napr. o rozhodnutia o prijatí podľa § 68, resp. 69 zákona č. 245/2008 Z. z., kde je lehota troch pracovných dní, resp. troch kalendárnych dní od konania prijímacej skúšky. Na to, aby orgán verejnej moci mohol právne účinne doručiť rozhodnutie v rámci výkonu verejnej moci elektronicky je podstatné, aby mal účastník konania svoju elektronickú schránku aktivovanú.

Zo žiadneho právneho predpisu pre zákonných zástupcov neplnoletých žiakov, resp. pre plnoletých žiakov nevyplýva povinnosť aktivácie elektronických schránok. Teda aktivácia elektronickej schránky je právom žiaka, resp. zákonného zástupcu, ktoré môže, ale nemusí využiť. Povinná aktivácia elektronickej schránky sa týka právnických osôb. Vzhľadom na to, že aktivácia elektronickej schránky zákonného zástupcu, resp. žiaka nie je povinná, veľký počet zákonných zástupcov žiakov alebo plnoletých žiakov, nemá aktivované elektronické schránky.

Keďže rozhodovanie podľa zákona č. 596/2003 Z. z. nie je vyňaté v rámci § 17 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z., riaditeľ školy pri rozhodovaní musí povinne postupovať podľa zákona č. 305/2013 Z. z. Na druhej strane sú však pri rozhodovaní riaditeľov škôl sú podstatné lehoty, ktoré vyplývajú zo zákona č. 245/2008 Z. z., pričom z dlhodobej aplikačnej praxe vo vzťahu k zákonným zástupcom neprichádza do úvahy predĺženie týchto lehôt. V nadväznosti na tieto dve skutočnosti, uvedený postup v množstve prípadov objektívne znemožňuje dodržať lehotu ustanovenú zákonom a vystavuje riaditeľa školy do postavenia nečinného orgánu bez zavinenia na jeho strane.

Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z. „Ak z technických dôvodov nie je orgán verejnej moci objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicky a tieto technické dôvody trvajú po takú dobu, že by na strane orgánu verejnej moci mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti konať v lehotách podľa zákona, je oprávnený vykonať tento úkon aj inak ako elektronicky, ak mu to zákon nezakazuje.“ Keďže ide o objektívnu nemožnosť konať v lehote, na základe citovaného ustanovenia možno do pominutia technických dôvodov, pre ktoré nie je možné vykonať právny úkon elektronicky, využiť inštitút listinného doručovania aj priamo, t.j. bez potreby doručiť elektronický dokument do elektronickej schránky. O pominutí technických dôvodov bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informovať na svojom webovom sídle.

Ak sa ale začne konanie na návrh účastníka konania podaný prostredníctvom elektronickej schránky, riaditeľ bude pokračovať v konaní elektronicky, teda aj doručovať dokumenty (napr. rozhodnutie) bude prostredníctvom elektronickej schránky.

Zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-dorucovaniu-rozhodnuti-riaditelov-skol-a-riaditelov-skolskych-zariadeni/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov