Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Wellbeing má svoje opodstatnenie v školách za každých okolností

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia vníma rozvoj wellbeingu (stav, v ktorom je možné v podporujúcom a podnetnom prostredí plne rozvíjať fyzický, kognitívny, emocionálny, sociálny a duchovný potenciál a žiť s ostatnými plnohodnotný a spokojný život.) žiakov a pedagógov v škole ako veľmi dôležitý. 

Ponúkať deťom rozvahu, pokoj a oporu za každých okolností je veľmi náročná úloha pre riaditeľov a učiteľov, no je jednou z najpodstatnejších.

V mesiaci apríl – máj 2022 bude prebiehať na základných ako i stredných školách informatívna inšpekcia s cieľom zistiť, či podmienky školského vzdelávacieho prostredia vytvárajú predpoklady pre spokojnosť a motiváciu pedagógov a žiakov a vzťahy medzi nimi.

Pre rozvoj wellbeingu žiaka je dôležité:

  • rozvíjať efektívne stratégie učenia sa žiakov, ktoré vedú k zážitku osobného úspechu vo vzdelávaní;
  • prejavovať záujem o učenie sa žiakov a poskytovať podporu prostredníctvom odborných zamestnancov (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg);
  • zaujímať sa o príčiny neúspechu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní a snažiť sa o ich podporu;
  • poskytovať ochranu žiakom pred sociálno-patologickými javmi (šikanovanie, záškoláctvo);
  • realizovať aktivity v oblasti rozvoja wellbeingu žiakov.

Pre rozvoj wellbeingu pedagóga je dôležité:

  • vytvárať otvorenú klímu školy;
  • poskytovať pedagógom psychologickú podporu (ak je to v škole možné).


Na základe zistení ŠŠI pripraví metodiku pre školy, riaditeľov a učiteľov, ktoré budú obsahovať nástroje ako i aktivity ako wellbeing v školách rozvíjať. 
Uvedená aktivita je realizovaná na základe spolupráce s partnermi z FINEEC a ČŠI v rámci projektu ERASMUS+ „Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy“.

Zdroj a celé znenie textu: https://www.ssi.sk/2022/03/25/wellbeing-ma-svoje-opodstatnenie-v-skolach-za-kazdych-okolnosti/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk