Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

SSI - Šikanovanie v slovenských školách narušuje wellbeing žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

V školskom roku sme 2019/2020 Štátna školská inšpekcia zisťovala stav bezpečnosti školského prostredia so zameraním na výskyt nevhodného správania spolužiakov a  šikanovania v 31 základných školách, na 7 gymnáziách a v 8 stredných odborných školách.

Prostredníctvom dotazníka zameraného na bezpečnosť školského prostredia mali žiaci a členovia žiackej školskej rady možnosť vyjadriť svoje názory a postoje na výskyt nevhodného správania spolužiakov a na výskyt šikanovania v škole

Výsledky žiackych dotazníkov nasvedčujú, že wellbeing žiakov vo všetkých školách šikanovanie výrazne narušuje.

Pre tému žiackej pohody bol medzinárodne prijatý pojem wellbeing, ktorý možno v kontexte edukácie prekladať ako „cítiť sa dobre“ a zároveň „dobre sa učiť“. Wellbeing a vzdelávacie výsledky žiakov sú teda spojené nádoby.

Napriek tomu, že prevažná väčšina žiakov rada navštevovala školu a cítila sa v nej bezpečne (odpovedali rozhodne áno, skôr áno), viacerí potvrdili výskyt agresívneho správania sa jednotlivcov cez prestávky, vysmievanie sa spolužiakom pre ich zdravotnú, sociálnu alebo etnickú odlišnosť, vyrušovanie a nerešpektovanie pokynov učiteľov počas vyučovania.

V prípade otázky, či žiaci boli svedkami šikanovania, sú zistenia ešte horšie. Tu môžeme konštatovať, že viac ako štvrtina opýtaných sa so šikanovaním stretla jedenkrát alebo viackrát – 37 % žiakov v ZŠ, 21 % na gymnáziách a 27 % v SOŠ. Šikanovanie v žiakoch vyvoláva obavy a úzkosť, čo sa odrazilo aj pri zodpovedaní otázky, či  by mali odvahu pomôcť spolužiakovi vzoprieť sa proti agresorovi. 2, 35 % žiakov gymnázií a 30 % žiakov SOŠ by túto odvahu nemalo

Dôležitým zistením je, že na základe vyhodnotenia všetkých odpovedí respondentov na jednotlivé položky v dotazníku sa prítomnosť šikanovania preukázala v každej z kontrolovaných škôl. Šikanovanie sa dotýkalo celej komunity školy. Šikanovaní i svedkovia šikanovania označili viaceré miesta, kde agresori najčastejšie svoje obete šikanovali, a to aj napriek zabezpečenému pedagogickému dozoru či nainštalovaným videokamerám na chodbách škôlZa najčastejšie miesto šikanovania všetci žiaci označili triedu počas prestávky, miesto neustále kontrolované pedagogickým dozorom, v ktorom sa pohybuje väčší počet žiakov.

Wellbeing žiakov v školách oslaboval najmä prístup niektorých učiteľov (zosmiešňovanie, ponižovanie a neprimerané nároky), ktorý nebol budovaný na základe úprimnej interakcie, vzájomného počúvania sa. Žiaci nevnímali pedagógov vždy ako spravodlivých pri prešetrovaní porušenia disciplíny i pri riešení nevhodného správania jednotlivcov, čo sa prejavilo aj ich nedôverou voči pedagogickým a odborným zamestnancom pri riešení vzdelávacích, ale najmä osobnostných problémov. Takmer štvrtina všetkých opýtaných žiakov (30 % žiakov SOŠ, 21 % žiakov gymnázií a 16 % ZŠ) si myslí,  že učitelia nie vždy boli v čase vyučovania tolerantní a chápaví, viacerí nedokázali nevhodné správanie žiakov eliminovať a spravodlivo riešiť.

Takmer pätina všetkých členov žiackych školských rád nebola presvedčená o tom, že ochranu a podporu učiteľov majú aj žiaci, ktorých iní odsudzujú kvôli náboženstvu/rase/sociálnemu pôvodu/národnosti alebo názorom. Žiaci pociťovali potrebu väčšej slobody, otvorenosti a ústretovosti vo vzájomných vzťahoch  medzi žiakmi i medzi žiakmi a pedagógmi. Chceli by viac hovoriť o škole a o živote v nej, chceli by byť viac informovaní o vzniknutých problémoch, aktívnejšie sa zúčastňovať na rozhodovacích procesoch spolu s pedagógmi školy. Mnohým prekážal nezáujem učiteľov o ich záľuby a aktivity vo voľnom čase.

Tieto zistenia poukazujú však nielen na stav wellbeingu žiakov v našich školách, ale svedčia o tom, ako veľmi je dôležité venovať dostatočnú pozornosť wellbeingu pedagógov.

Viac o zisteniach ŠŠI v tejto oblasti sa dočítate v Správe o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2019/2020, časť  Bezpečnosť školského prostredia a  vzťahy medzi aktérmi vzdelávania v základných a stredných školách.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2021/05/10/sikanovanie-a-wellbeing-ziakov-v-slovenskych-skolach/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov