Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ŠŠI - Kontrola prijímacieho konania v stredných odborných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Kontrola sa uskutočnila v 23 stredných školách, v 10 gymnáziách, ktoré poskytovali vzdelávanie v 4-ročnom vzdelávacom programe, 7 z nich aj v 8-ročnom vzdelávacom programe a zároveň v  13 stredných odborných školách, z nich 5 poskytovalo i duálne vzdelávanie.

Štátna školská inšpekcia na úrovni systému odporúča zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov vzdelávanie zamerané na metodiku tvorby testov (aj testov pre prijímacie konanie) zabezpečujúcich komplexnejšie hodnotenie úrovne vedomostí a zručností žiakov a zvážiť zavedenie jednotných štandardizovaných testov prijímacieho konania pre uchádzačov o stredné vzdelávanie (testy s rozlišovacím charakterom) a stanoviť váhu výsledkov jednotných prijímacích skúšok vo vzťahu k ostatným podmienkam prijímacieho konania, ktoré budú výsledkom autonómneho rozhodnutia každej školy. ŠŠI v súvislosti so zavedením novej školskej reformy na ZŠ (zameranej na zlepšenie gramotností a zručností, na tvorivosť a kritické myslenie) upozorňuje stredné školy, že bude potrebné sa zamyslieť nad obsahom prijímacích skúšok, ktoré sú dlhodobo stavané len na encyklopedických poznatkoch.

Správa o Stave zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho konania na gymnáziách a stredných odborných školách v SR v školskom roku 2022/2023

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2023/09/13/takmer-polovica-uloh-z-literatury-v-testoch-prijimacich-skusok-zo-sjl-na-strednych-skolach-nebola-v-sulade-so-svp/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov