Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školská integrácia na strednej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vlasta Kottesová

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi

Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa realizuje aj na stredných školách. Je na nás, aké podmienky pre plnohodnotnú výchovu a vzdelávanie týmto žiakom vytvoríme, ako ich pripravíme na výkon budúceho povolania. Termín integrácia znamená primárne zapájanie, spájanie žiakov. Akceptuje a zdôrazňuje sa tu ich odlišnosť, individualita. V tomto smere je integrácia uplatnením pedagogického princípu - individuálneho prístupu ku každému jednotlivcovi. Na základe dlhodobých skúseností z praxe si uvedomujeme, že vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v stredných školách spôsobuje školám nemalé problémy, preto sa sme sa rozhodli pripraviť sériu príspevkov, ktoré zhrnú dôležité informácie z oblasti legislatívy, prijímania žiakov so ŠVVP do strednej školy, vzdelávania a hodnotenia.

Dokumentácia a evidencia žiaka so ŠVVP

Cieľom realizácie školskej integrácie žiaka so ŠVVP na strednej škole je vytvoriť mu čo najlepšie podmienky na rozvíjanie osobnosti, vedomostí, schopností, zručností, a to popri zdravotnom znevýhodnení. Proces sprevádza získanie alebo vypracovanie konkrétnej dokumentácie.

Dokumentáciu integrovaného žiaka tvorí Žiadosť zákonného zástupcu o integráciu žiaka a Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole (ďalej len „Návrh“), ktorého súčasťou je:

Správa zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia; Správa z psychologického vyšetrenia; Správa z odborného lekárskeho vyšetrenia; Písomné vyjadrenie k školskej integrácii, ktoré vyplní poradenské zariadenie; Záznam o prerokovaní návrhu na prijatie žiaka so ŠVVP do školy na individuálnu integráciu; Osobný list žiaka; Individuálny vzdelávací program. Ďalšou dokumentáciou je aj organizačný poriadok [§ 11 ods. 9 písm. c) školského zákona].[4]

Originály dokumentácie môže evidovať riaditeľ školy, výchovný poradca alebo školský špeciálny pedagóg. Kópie dokumentov eviduje triedny učiteľ.

V prípade, že integrovaný žiak bude mať povolené štúdium podľa individuálneho učebného plánu (ďalej len „IUP“) [§ 26 ods. 4 školského zákona], ďalšou dokumentáciou je IUP. Vypracuje ho škola v spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami. Archiváciou dokumentácie integrovaného žiaka [§ 5 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív] je registratúrny záznam bez trvalej dokumentárnej hodnoty s lehotou uloženia 5 rokovpo ukončení štúdia.

Podľa § 31 ods. 2 a § 35 ods. 5 školského zákona riaditeľ školy, z ktorej žiak so ŠVVP prestupuje do inej školy, zašle fotokópiu dokumentácie žiaka, a to aj pri jeho prestupe do školy poskytujúcej vyšší stupeň vzdelávania.

Súčasťou Návrhu je aj správa z diagnostického vyšetrenia, ktorú na základe diagnostiky žiaka vypracúva zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zaradené v sieti škôl a školských zariadení (CPPPaP, CŠPP). Psychologické vyšetrenie na účely školskej integrácie vykonáva psychológ školského poradenského zariadenia, nie klinický ani školský psychológ, resp. psychológ detského domova.

K spresneniu diagnózy často treba aj vyšetrenie žiaka u odborného lekára (napr. pedopsychiater, neurológ). Odborné vyšetrenia môže žiadať iba príslušné poradenské zariadenie, nie škola (Polgáryová, 2015).

Pri poskytnutí výsledkov diagnostiky žiakov poradenským zariadením školám sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona, ktorý ustanovuje zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania.

Žiadosť zákonných zástupcov o integráciu žiaka musí byť doložená Správou z diagnostického vyšetrenia v poradenskom zariadení, ktorého súčasťou je písomné vyjadrenie k školskému začleneniu. V prípade potreby zákonný zástupca k správe doplní i výsledky odbornej lekárskej diagnostiky. Formulár (Návrh) je realizovaný na základe vzoru schváleného MŠVVaŠ SRZa jeho kompletné vyplnenie zodpovedá riaditeľ školy. Správu z diagnostického vyšetrenia žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie môže zariadenie vydať aj ako elektronický dokumentktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisomvyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu.

Ak sa u žiaka počas dochádzky na strednej škole prejaví zdravotné znevýhodnenie alebo nadanie a má záujem plnoletý žiak alebo rodič neplnoletého žiaka o vzdelávanie formou školskej integrácie, žiak sa podrobí odborným vyšetreniam.

Na základe odporúčania poradenského zariadenia zákonný zástupca alebo plnoletý žiak podá žiadosť o jeho vzdelávanie formou školskej integrácie. Ak bola podaná žiadosť o školskú integráciu v priebehu školskej dochádzky, nové rozhodnutie sa nevydáva.[5] Rediagnostiku žiakov so ŠVVP netreba vykonať všetkým žiakom pri prijímaní na stredné školy. Realizovaná je (poradenským zariadením) na podnet školy, ak je odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter ŠVVP.

Individuálny vzdelávací program je povinnou dokumentáciou žiaka so ŠVVP. Obsahuje:

základné informácieo žiakovi, osobitosti jeho diagnózy a prognózy, ich vplyv na výchovno-vzdelávací proces, požiadavky na úpravu prostrediaškoly a triedy, modifikáciu učebného plánu a učebných osnov,aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov,špecifické postupy hodnoteniaučebných výsledkov žiaka,špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,požiadavky na zabezpečenie učebných materiálov, kompenzačných a špeciálnych učebných pomôcok,v prípade potreby charakteristiku pomoci asistenta učiteľa,zabezpečenieodborníkovna základe odporúčania poradenského zariadenia.[6] Podľa potreby IVP možno doplniť napr. o charakteristiku žiaka, súčasnú úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov, dlhodobé a krátkodobé ciele vo výchove a vzdelávaní žiaka, spoluprácu s rodičmi a pod.

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali ŠVVP konkrétneho žiaka. Pri vypracovaní sa do IVP premietnu informácie a odporúčania zo správz psychologického a špeciálnopedagogického vyšetrenia, príp. z odborných vyšetrení aodporúčania podľa druhu ZZ vhodné pre konkrétneho žiaka. Žiakovi so ŠVVP sa môže na základe odporúčania z poradenského zariadenia prispôsobiť obsah a forma vzdelávania v jednom, resp. vo viacerých vyučovacích predmetoch.

SPRÁVA ZO ŠPECIÁLNODIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA obsahuje základné informácie o druhu postihnutia, o konkrétnych výchovno-vzdelávacích potrebách žiaka. To súvisí aj s vymedzením odporúčaných pedagogických postupov či navrhovaných organizačných zmien výchovno-vzdelávacieho procesu. Treba uviesť aj súhrn školských výsledkov žiaka, popis ťažkostí žiaka a návrh na formu ďalšieho vzdelávania konkrétneho žiaka. Kľúčovou súčasťou správy je zhrnutie zistených údajov potrebných na pomenovanie diagnózy a pomenovanie dopadu zistenej diagnózy na vzdelávanie, čo spolu súvisí. Správa uvádza aj odporúčania, ktoré tvoria dôležitý návod pre pedagógov, zákonných zástupcov a ďalších, ktorí sa podieľajú na vzdelávaní a výchove žiaka. Správa obsahuje aj návrh na formu vzdelávania, obsah, rozsah špeciálnopedagogickej starostlivosti, odporúčané metódy a formy práce. Tie svojou aplikáciou povedú primárne k rozvoju, odstráneniu, prípadne zmierneniu oslabení čiastkových kognitívnych funkcií.

SPRÁVA ZO PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETRENIA musí obsahovať informácie o všeobecných a špeciálnych intelektových schopnostiach, kognitívnom vývine, kognitívnych procesoch. Dôležité sú údaje o sociálno-emocionálnom vývine, komunikačných schopnostiach a zručnostiach žiaka, osobnostných vlastnostiach, psychomotorike vrátane grafomotoriky, súvsťažných údajoch.

Najdôležitejšia časť správy je v zhrnutí výsledkov a ich interpretácii a v odporúčaniach pre učiteľov, ako so žiakom pracovať. Odporúčania by mali byť dostatočne špecifické podľa charakteristiky, osobitostí konkrétneho žiaka a typu ZZ (Polgáryová, 2015). 

Starostlivosť o žiakov so ŠVVP nie je riešená samostatným zákonom, avšak škola má predpísanú povinnú dokumentáciu integrovaného/začleneného žiaka so ŠVVP, ktorá je uvedená v § 11 ods. 9 školského zákona.

Dokončenie v ďalšom čísle. 

LITERATÚRA:

  1. DOHOVOR o právach osôb so zdravotným postihnutím - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 317/2010 Z. z. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf.
  2. LANG, G., BERBERICHOVÁ, CH. Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-144-4.
  3. POLGÁRYOVÁ E., a kol. 2015. Diagnostika, vzdelávanie, hodnotenie a testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, Bratislava, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
  4. VALENTA, M. a kol. 2015. Slovník speciální pedagogiky. 1. Vydanie. Praha. Portál s.r.o. v Prahe, 2015. ISBN 978-80-262-0937-9.
  5. Sprievodca školským rokom 2021/2022. [online]. Dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/20239.pdf.

[1] Charakteristiky porúch žiakov so ZZ a všeobecným intelektovým nadaním uvádza publikácia „Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov so ZZ a všeobecne intelektovým nadaním“, uverejnená na webovom sídle ŠPÚ.
[2] www.statpedu.sk.
[3] Viac na: www.vudpap.sk.
[4] Vzory dokumentácie a tlačív dokladov sú zverejnené v „Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov“ na www.minedu.sk.
[5]Metodické usmernenie č. 3/2006 – R z 24. 1.2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so ŠVVP v ZŠ a SŠ.
[6] Metodické usmernenie č. 3/2006 – R z 24. 1.2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so ŠVVP v ZŠ a SŠ.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov