Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rozhovor s Janou Grossmanovou, zriaďovateľkou detských jaslí

Kategória: Aktuality

Jana Grossmanová je zriaďovateľkou súkromných detských Jaslí u žirafy Žofie. Detské jasle poskytujú starostlivosť deťom vo veku od 6 mesiacov do 3,5 roka. Opýtali sme sa, čo bolo motívom založiť ich, čím sa odlišujú od materskej školy, aké sú najčastejšie dôvody, pre ktoré rodičia vyhľadávajú pre svoje deti detské jasle. Zaujímalo nás aj to, kto sa deťom počas dňa venuje a ako vníma rovesnícke vzťahy detí v tak útlom veku. 

Kedy jasle vznikli a čo bolo motívom založiť detské jasle?

Jasle som založila v roku 2004. Motívom pre založenie jaslí bola situácia s poskytovaním starostlivosti o deti vo veku do 3 rokov v tom období. Štátne jasle úplne vymizli a prestali poskytovať túto službu. Opatrovateľky boli finančne nedostupné a pre mňa osobne ako matku aj nie dostatočne odborné, s čím sa  vynárali u mňa pochybnosti súvisiace s  kvalitou starostlivosti  o tak malé dieťa.

Čím sa odlišujú jasle od materskej školy?

Odlišujú sa, samozrejme, vekom detí, čiastočne odbornou spôsobilosťou personálu a typom starostlivosti. Veľkú časť dennej práce tvorí osvojovanie si samoobslužných praktických a hygienických návykov, ich upevňovanie. Potom je to všestranný rozvoj dieťaťa napr. slovnej zásoby, prvé básničky, pesničky, rozumové činnosti, výtvarné pracovno-výchovné, pohybové aktivity a iné. Dôležité je pre nás aj vytvorenie prosociálneho vzťahu a podporiť s ním súvisiace hodnoty. Našou úlohou je pripraviť dieťa do ďalšej fázy edukácie, ktorú vykonáva materská škola tak, aby sa jej mohlo nerušene venovať, sústrediť sa na ňu a pani učiteľky v materskej škole  mohli nadviazať na našu prácu a deti ďalej rozvíjať.

Aké sú najčastejšie dôvody, prečo rodičia vyhľadávajú detské jasle?

Medzi najčastejšie dôvody patrí fakt, že po materskej dovolenke rodina finančne stráca. Oslabuje ju to z dôvodu, že rodičovský príspevok je nízky a nepokryje základné potreby ani len dieťaťa. Rodiny majú hypotéky, ktoré treba platiť a aj ďalšie výdaje. Ďalším  dôvodom je, že matky môžu prísť o pracovnú pozíciu, ktorú si dhodobo budovali. Zamestnávateli, pokiaľ sú spokojní so zamestnakyňami, matkami, vyvíjajú na ne tlak, aby sa vrátili čo najskôr aj za predpokladu, že budú pracovať len na čiastočný úväzok. Tretiu najčastejšiu skupinu tvoria matky podnikateľky. Najmenšiu skupinu tvoria mamičky, ktoré môžu zostať doma s dieťatkom do 3 rokov, ale uvedomujú si potrebu dieťaťa naučiť sa fungovať v kolektíve rovesníkov.

O čo sa rodičia najviac zaujímajú, keď umiestňujú deti do vášho zariadenia?

Osobne ma teší, že v posledných rokoch sa zaujímajú o to, či vôbec a aké výchovno-vzdelávacie činnosti robíme s deťmi a tiež ich zaujíma výuka cudzieho jazyka. Následne je to otázka na personál, či je odborne spôsobilý, akú máme prevádzkovú dobu a či je naše zariadenie celoročne otvorené.

Koľko máte v jasliach detí a kto sa im počas dňa venuje?

V jasliach sú deti od 6 mesiacov do cca 3,5 roka. Pre  toto väčšie vekové rozpätie sú deti rozdelené do oddelení. O najmladšiu vekovú kategóriu sa strajú zdravotné sestry, ktoré sú zaškolené aj na elementárne pedagogické činnosti a ovládajú ich prvky, ktoré vykonávajú s deťmi. Napríklad rôzne aktivačné hry, multisenzoriálne činnosti prostredníctvom didaktických pomôcok a iné. Pri staršej vekovej kategórii je kombinácia zdravotných sestier a pedagógov. Výchovno-vzdelávacie  činnosti s touto skupinou si vyžadujú hlbšiu a odbornejšiu znalosť pedagogiky a s ňou súvisiacej problematiky práce s deťmi, a  preto sú tam aj učiteľky.

Čo predstavuje výchovnú činnosť s deťmi?

Výchovné činnosti sú rozdelené do niekoľkoých okruhov cielených aktivít. Rozumové, výtvarné, hudobné, pohybové a prosociálne a ich podskupiny. Základom všetkých činností je hra, aby sa pri nich deti cítili dobre, spokojne a prinášalo im učenie radosť. Na jednej strane je podpora k samostatnosti,  ale  na druhej strane aby vedeli pracovať aj v tíme. Cieľom je tiež rozvíjať v deťoch predstavivosť, nebáť sa opýtať, sebaúctu, sebahodnotu, a mnoho ďalšieho.

Ako vnímate rovesnícke vzťahy medzi tak malými deťmi?

Sú veľmi rozmanité. V tomto veku to závisí čiatočne od zdedených povahových čŕt, od výchovných vzorov v rodinnom prostredí, s ktorými sa od narodenia stretávajú. Či vyrastajú so súrodencami, alebo sú prvorodenými deťmi, a tiež od iných dospelých a detských členov v rodine a ako často sa s nimi stretávajú. Tým, že je tu toľko  prvkov, ktoré vplývajú na ich vzťahy s rovesníkmi a zároveň ich fyzický a mentálny vek, snažíme sa deťom ponúknuť zdravý výchovný vzor a model, ako v koletíve vychádzať s kamarátmi, ako vyriešiť prvé nedorozumenia a názorové rozdiely, ako ich rešpektovať, pomáhať si, vedieť sa podeliť a snahu vedieť sa vcítiť do toho druhého. V  tomto období života dieťaťa je to veľmi náročné pretože deti sú menej citlivé na druhé deti okolo seba, ale sa aj omnoho rýchlejšie učia a vnímajú všetko okolo seba.

Pre rodičov s deťmi organizujeme aj niekoľko spoločne strávených popoludní do roka, kedy môžu vidieť, aké kamarátske vzťahy majú ich deti, ako sa správajú v kolektíve rovesníkov, ako komunikujú a akú máme vytvorenú atmosféru pri výchove ich detí. Po rokoch som spozorovala, že sa dostavil aj iná sekundárna a hlavne pozitívna vec, ktorou je vytváranie si trvalých kamarátskych vzťahov do budúcna nielen medzi deťmi po odchode z jaslí, ale aj rodičia zostávajú spolu v kontakte ešte dlhé roky.

Ďakujeme za rozhovor


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk