Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

POMOC UKRAJINE - Poradenská podpora Zakarpatského inštitútu postgraduálneho vzdelávania pedagógov a krajského pracoviska MPC v Prešove

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Ponúkame prehľad aktuálnych informácií k téme pomoci Ukrajine z jednotlivých ministerstiev a inštitúcií.

MPC - Poradenská podpora ukrajinským žiakom a metodická podpora učiteľom

Za účelom poradenskej podpory ukrajinským žiakom a poradenskej a metodickej podpory učiteľom, ktorí sú v súčasnosti na Slovensku, Zakarpatský inštitút postgraduálneho vzdelávania pedagógov v spolupráci s krajským pracoviskom MPC v Prešove zriadil e-mailovú adresu: together@zakinppo.org.ua, na ktorú môžu zasielať svoje otázky učitelia, rodičia a žiaci z Ukrajiny, ale aj učitelia zo Slovenska.

Zdroj: https://mpc-edu.sk/sk/zakarpatsky-institut-postgradualneho-vzdelavania-pedagogov/

ŠPÚ - Pozvánka na workshop - Podpora multilingválnych tried

Štátny pedagogický ústav pod záštitou Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy realizuje 5. – 6. mája 2022 v Bratislave prezenčný workshop na tému multilingvizmu a jazykovej podpory žiakov-cudzincov. Dvojdňový workshop vedený expertmi Rady Európy je určený pre základné a stredné školy, ktoré sa zaujímajú o prínos multilingválneho prostredia a výučbu žiakov-cudzincov. Pracovným jazykom seminára je anglický jazyk. Workshop je určený pre učiteľov vyučovacieho jazyka (učitelia slovenského jazyka a literatúry, učitelia jazyka národnostnej menšiny), učiteľov cudzích jazykov, prípadne odborných pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou vzdelávania žiakov-cudzincov. Workshopu sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený. 

V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej forme na adresu denisa.duranova@statpedu.sk a v kópii na natalia.priskinova@statpedu.sk najneskôr do 13. apríla 2022 (vrátane). Vybraným záujemcom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na workshope a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. 

Vzdelávanie detí cudzincov

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/pozvanka-workshop-podpora-multilingvalnych-tried.html

 MPC - Základy ukrajinského jazyka pre učiteľov materských škôl

Cieľom série odborných seminárov / webinárov (spolu 10 hodín), ktoré sa budú realizovať v čase 9:30 - 11:00, je rozvinúť, resp. inovovať kompetencie a zručnosti učiteľov materských škôl v oblasti vyučovania s využitím ukrajinského jazyka, aplikovať konkrétne metódy a formy v samoštúdiu ukrajinského jazyka, aktívne aplikovať slovnú zásobu potrebnú pri práci s deťmi v rámci jednotlivých stanovených konverzačných tém, rozvinúť  základnú terminológiu (slovnú zásobu) potrebnú pri práci s deťmi v ukrajinskom jazyku prostredníctvom aktívneho využívania základných komunikačných fráz v segmente.

Tematické celky: Ako vyučovať v ukrajinskom jazyku? (2 hodiny); Základné konverzačné frázy v ukrajinskom a slovenskom jazyku - všeobecný základ (2 hodiny); Základné konverzačné frázy v ukrajinskom a slovenskom jazyku v prostredí školy (2 hodiny); Základné odborné frázy a komunikácia v ukrajinskom a slovenskom jazyk so zameraním na obsah učiva materskej školy (4 hodiny).

Zdroj a ďalšie informácie: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3097?fbclid=IwAR1RDW9qfRC-qDzCycZ1uw27U2etlWMkk6eyG8m0QuX_PeXeYMYNPoS9uzo

ŠIOV - Zaradenie odídencov z Ukrajiny do SOŠ a SDV

Štátny inštitút odborného vzdelávania zverejnil dokument Zaradenie odídencov z Ukrajiny do vzdelávania v strednej odbornej škole a vstup do systému duálneho vzdelávania. 

Dokument

Zdroj: https://siov.sk/pomahame-ukrajine-zaradenie-odidencov-z-ukrajiny-do-sos-a-sdv/

MŠVVaŠ SR - Pomoc Ukrajine

MPSVaR - Zamestnávanie odídencov z Ukrajiny

Podľa zákona o azyle sa osobám utekajúcim pred vojnou po požiadaní udeľuje dočasné útočisko. Na základe tohto statusu získajú doklad o tolerovanom pobyte s označením odídenec. Zamestnávateľ môže v zmysle zákona o službách zamestnanosti následne odídenca zamestnať bez povolenia na zamestnanie. Nevyžaduje sa ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Obyvatelia Ukrajiny tak získajú rovnaký prístup k pracovnému trhu ako občania Slovenskej republiky (s výnimkou štátnozamestnaneckých miest). Zamestnávatelia môžu odídencov z Ukrajiny zamestnávať na pracovnú zmluvu alebo formou dohody. V prípade, ak danej osobe bolo udelené dočasné útočisko, zamestnávateľ má povinnosť formou informačnej karty oznámiť príslušnému úradu práce údaje o zamestnaní takejto osoby, a to pri vzniku aj ukončení zamestnania. K informačnej karte doloží aj kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec. Lehota tejto oznamovacej povinnosti je 7 pracovných dní od nástupu do zamestnania alebo po ukončení pracovného vzťahu.

Odkazy na stránky Služieb zamestnanosti:

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-media/aktuality/zamestnavanie-odidencov-z-ukrajiny-je-zamestnavatelov-jednoduchsie.html

Ďalšie informácie:

INFOLINKY PRE UKRAJINSKY HOVORIACE OSOBY: +421 513 816 111, +421 259 765 111

www.ua.gov.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html

VÚDPaP - Informácie o zvládaní krízovej situácie v dôsledku vojny na Ukrajine - odporúčanie pre riaditeľov

 • Zverejniť na webe, nástenke školy kontakty na odborníkov, na ktorých sa môžu žiaci a ich rodiny obrátiť a kde vyhľadať pomoc.
 • Hneď v prvý vyučovací deň si prioritne zvolajte svojich pedagógov a dohodnite sa na jednotnom spôsobe, ako budete danú situáciu preberať so žiakmi.
 • Sledujte vyhlásenia oficiálnych štátnych predstaviteľov a inštitúcií.
 • Ak máte v škole zastúpenie školského psychológa a ďalších OZ v rámci školského podporného tímu a majú kompetencie a výcviky v krízovej intervencii, vedia ako postupovať.
 • Pokiaľ nemáte v škole školského psychológa, resp. školský podporný tím, obráťte sa na najbližšiu CPPPaP a žiadajte o pomoc.
 • Zosumarizované informácie k téme krízovej intervencie pre pedagogických a odborných zamestnancov nájdete na https://vudpap.sk/krizova-intervencia/.
 • Venujte problematike náležitú pozornosť v prípade, že sú vo vašej škole žiaci alebo zamestnanci ruskej alebo ukrajinskej národnosti. Na stránke školy zverejnite, akým spôsobom budete pracovať so žiakmi, s triedami.
 • Uistite rodičov, že sa vzhľadom na situáciu budete snažiť pracovať s triedami, monitorovať psychický stav žiakov a že je možné využiť individuálne konzultácie členov školského podporného tímu.
 • Zverejnite kontakty na zariadenia poradenstva a prevencie, krízové linky a pod.

V linku aj Odporúčania pre učiteľov, Odporúčania pre školské podporné tímy

Zdroj: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/02/Informacie-pre-skoly-o-zvladani-krizovej-situacie-v-dosledku-vojnoveho-utoku-na-Ukrajine.1.02.pdf

MV SR - Pomoc Ukrajine

Ministerstvo vnútra zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou, email: pomocpreukrajinu@minv.sk, telefón: +421 2 48 59 33 12. 

Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci a ponuky ubytovania.

Na stiahnutie:

Prevencia kriminality

V reakcii na túto situáciu pripravilo Ministerstvo vnútra SR (odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality a Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru – Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii) súbor informácií, ktorými upozorňuje na riziko tejto trestnej činnosti.

 • Slovenská republika má vytvorené možnosti na ochranu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi. Ak máte pochybnosti, kontaktujte zamestnancov bezplatnej Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 818.
 • V prípade ohrozenia života a zdravia neváhajte volať 112 alebo 158.
 • Informačné letáky v slovenčine aj ukrajinčine si môžete stiahnuť TU.

Zdroj: https://prevenciakriminality.sk/clanok/1-obchodovanie-s-ludmi/269-upozornujeme-ze-tazku-situaciu-vojnovych-utecencov-z-ukrajiny-mozu-zneuzit-obchodnici-s-ludmi

www.ua.gov.sk.

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=pomoc-ukrajine

Vyhlásené zbierky pomoci Ukrajine

www.ua.gov.sk.

Zdroj: https://ambrela.org/spravy/platforma-slovenskych-mimovladok-ambrela-vyjadruje-plnu-solidaritu-ukrajine/?fbclid=IwAR3K8Eyi6YU1MrOGx-YcjJ00-jFd2l0iKL-Hk-aVz3VGRoX0tFikF724LhY a aktualizovaný zoznam: https://darujme.sk/blog/ako-pomoct-ludom-na-ukrajine/

Liga za duševné zdravie

Deti sú vnímavé a prirodzene chcú byť súčasťou diania, v ktorom sú zapojení "ich" dospelí. Počúvajú rozhovory rodičov, sledujú ich reakcie, citlivo vnímajú zmeny emócií u dospelých a kladú nám veľa otázok. Odporúčania, ako sa rozprávať s deťmi o súčasnej ťaživej situácii, píše psychologička, psychoterapeutka a mama Hanku Ševčíková:

 • nevyhýbajte sa tejto téme, netvárte sa, že sa nič nedeje,
 • hovorte s deťmi primerane ich veku, vaším spoločným jazykom,
 • pomenujte, čo sa deje, v takej miere, ktorej budú rozumieť,
 • môžete komunikovať rečou, ktorá je dieťaťu blízka - hrou, obrázkami, knihou, rozprávkou,
 • nebojte sa vyjadriť i to, že sa deje neprávosť,
 • nechajte sa viesť ich otázkami,
 • dajte priestor ich emóciám,
 • pomenujte svoje pocity, obavy, ale nenechajte sa nimi pri komunikácii s dieťaťom zaplaviť,
 • dajte dieťaťu pocítiť, že ono je v bezpečí,
 • dajte priestor aj iným témam, nemusíte sa o tom doma rozprávať neustále,
 • vyjadrite nádej Vašimi slovami.

www.ua.gov.sk.

Zdroj: https://www.facebook.com/ligazadusevnezdravie/photos/a.10150608151907017/10159883763692017/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov