Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

OZPŠVaV na Slovensku - pripravované zmeny zákonov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pripomienkoval novely zákonov (zákon č. 138/2019 Z. z., 245/2008 Z. z., 61/2015 Z. z.).

11. 3. 2021

Ministerstvo opätovne predložilo návrh novely školského zákona do skráteného medzirezortného pripomienkovania

MŠVVaŠ SR vyhodnotilo vyše 1000 pripomienok k návrhu novely školského zákona, z ktorých bolo viac ako 680 zásadných. Zmenenú verziu opätovne predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Množstvo pripomienok, ktoré ministerstvo školstva po diskusii akceptovalo, bolo nad rámec pôvodne predloženého návrhu. Kvôli transparentnosti legislatívneho procesu ministerstvo informuje verejnosť prostredníctvom nového medzirezortného pripomienkovania o znení novely po uskutočnených rokovaniach a akceptovaných pripomienkach.

Ministerstvo školstva navrhuje, aby bolo možné maturovať aj v skorších ročníkoch, zavádza maximálny počet 25 žiakov v školskom klube detí. Zmeniť sa má aj prijímacie konanie na stredné školy. Navrhuje sa doplnenie definícií pojmov, ide napríklad o pojmy ako národnostná škola, národnostné školské zariadenie, medzinárodný program či inkluzívne vzdelávanie. Prvý stupeň základnej školy bude tvoriť prvý až piaty ročník, druhý stupeň šiesty až deviaty ročník. Určiť sa má aj najvyšší počet žiakov v triede základnej školy. Pribudla i zmena, ktorá sa týka systému poradenstva a prevencie, ktorý má prejsť transformáciou.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/msvvas-opatovne-predlozilo-navrh-novely-skolskeho-zakona-do-skrateneho-mpk.alej

23. 2. 2021

Pripravovaná zmena školského zákona

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada verejnú diskusiu k tak zásadným zmenám, ktoré sú načrtnuté v školskom zákone. Žiada verejnú odbornú diskusiu so všetkými aktérmi, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, najmä však z väčšinového – verejného školstva, ktorý tvorí hlavný prúd vzdelávania na Slovensku.

Zdroj a celé znenie textu: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pripravovana-zmena-skolskeho-zakona.alej

9. 2. 2021 

Zákon č. 245/2008 Z. z. a 61/2015 Z. z. (20. 1. 2021)

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku podáva k predloženému návrhu novely zákona č. 245/2008 Z. z. zásadné pripomienky. 

Pripomienky 245/2008

Informuje aj o možnosti pripomienkovať zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.

Legislatívny proces:

Prípadné pripomienky OZPŠVaV na Slovenska očakáva v termíne do 3. 2. 2021 na email: miklus@ozpsav.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk

1. 2. 2021

Zákon č. 138/2019 Z. z. 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku dáva do pozornosti na pripomienkovanie materiál "Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."

V návrhu zákona sa najmä:

 • ustanovuje možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť odborného zamestnanca a ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako pedagogický zamestnanec alebo ako odborný zamestnanec,
 • ustanovuje, že pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca možno vykonávať len na základe pracovnoprávneho vzťahu, t. j. pracovný pomer alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • vytvára nová kategória pedagogického zamestnanca, a to školský koordinátor digitálnych technológií,
 • ustanovuje, že za hodinu práce nadčas sa bude hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti považovať len vtedy, ak bude splnený základný úväzok,
 • spresňuje preukazovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • mení činnosť pedagogického asistenta, rozširuje kompetencie školského špeciálneho pedagóga a niektorých odborných zamestnancov, reguluje výkon činnosti riaditeľa školy a školského zariadenia a rozširuje kompetencie školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní,
 • mení zabezpečovanie uvádzania začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo začínajúceho odborného zamestnanca,
 • ponecháva kariérovú pozíciu pedagogického zamestnanca zodpovedný vychovávateľ len v zariadeniach sociálnej pomoci,
 • zjednodušuje zaraďovanie do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií a umožňuje vykonávať atestácie aj pedagogickým asistentom,
 • rozširuje okruh atestačných organizácií a okruh poskytovateľov kvalifikačného vzdelávania, funkčného vzdelávania a špecializačného vzdelávania,
 • zjednodušuje organizovanie všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji,
 • umožňuje absolvovať kvalifikačné, funkčné, špecializačné a inovačné vzdelávanie aj ďalším fyzickým osobám, na ktoré sa inak zákon nevzťahuje,
 • spresňuje spĺňanie podmienok odborného garanta a lektora kvalifikačného vzdelávania,
 • dopĺňa okruh poskytovateľov špecializačného vzdelávania a funkčného vzdelávania,
 • upresňuje podmienky financovania profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • rozširuje pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • ustanovuje možnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytnúť dotácie zamerané na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • zavádza katalóg schválených programov vzdelávania, vydaných oprávnení na organizovanie inovačného vzdelávania a vydaných oprávnení na organizovanie atestácií,
 • zjednodušuje uvádzanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • ustanovuje možnosť vzdelávať sa v inom než slovenskom jazyku,
 • mení rozsah zapisovaných údajov v Centrálnom registri pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení,
 • ustanovuje podmienky zriadenia, zloženie a činnosť školského podporného tímu,
 • zvyšuje príplatok za profesijný rozvoj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia a inovačného vzdelávania,
 • mení podmienky ukončenia výkonu pracovnej činnosti z dôvodu veku,
 • dopĺňa možnosť vyplácať funkčný plat za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna,
 • umožňuje priznať osobný príplatok pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca za prácu vykonanú nad rámec pracovných povinností na obdobie, kedy sú tieto činnosti vykonávané.

Zdroj informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/561  

Prípadné pripomienky OZPVaŠ na Slovensku očakávav termíne do 15. 2. 2021 na email: miklus@ozpsav.sk 

Pripomienky zväzu: pripomienky 138/2019

Zdroj: https://www.ozpsav.sk/sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov