Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 7 - 8

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V letnom dvojčísle časopisu sa venujeme odovzdávaniu a preberaniu funkcie riaditeľa školy. Ponúkame legislatívne východiská zriadenia centra voľného času ako súčasti základnej školy. Rozoberieme kvalitu vzťahov v školskom prostredí, možnosti využitia skupinovej práce žiakov. Opíšeme činnosť asistenta pedagóga, analyzujeme kategóriu sociálneho pedagóga v kontexte legislatívnych zmien a venujeme sa aj spolpráci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. 

Ingrid Veverková Konečná - Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy

Odovzdávanie a preberanie funkcie riaditeľa školy nie je legislatívne upravené v žiadnom zákone. Možno len odporučiť, aby proces bol upravený vlastnou právnou úpravou, a to smernicou alebo pokynom. zriaďovateľa. Odovzdávanie a preberanie funkcie riaditeľa školy by malo mať protokolárny charakter a malo by k nemu dôjsť ku dňu zániku výkonu funkcie riaditeľa školy, t. j. ku dňu odvolania z funkcie, vzdania sa funkcie alebo uplynutím funkčného obdobia.

Viac tu: Preberanie a odovzdávanie funkcie riaditeľa školy

Markéta Švamberk Šauerová - Efektivní využití asistenta pedagoga ve výuce žáka se spesifickými potřebami

Na podporu prevence segregace dětí, dospívajících i dospělých se specifickými potřebami vytváříme různé legislativní rámce, které nám mají pomoci vymezit nástroje a způsoby této podpory. S ohledem na nedostatečnou funkčnost začleňování těchto jedinců do společnosti se uchylujeme i ke změnám terminologie, abychom dali najevo, že cosi v dosud používaném systému se mění, a tak na místo původního pojmu integrace jsme začali používat pojem inkluze, po pojmu inkluze začínáme užívat pojem společné vzdělávání.

Viac tu: Efektivní využití asistenta pedagoga ve výuce žáka se specifickými potřebami

Miriam Niklová - Sociálny pedagóg v kontexte legislatívnych zmien

Prevencia sociálno-patologických javov patrí medzi ťažiskové kompetencie a činnsoti pôsobenia sociálneho pedagóga a má kľúčové a dominantné postavenie pri jeho pôsobení v školskom prostredí. 

Viac tu: Sociálny pedagóg v kontexte legislatívnych zmien

Erich Petlák - Možnosti využitia skupinovej práce žiakov vo výchove a vzdelávaní

Súčasní žiaci už nechcú v škole len počúvať, sú náročnejší na metódy a formy práce v školách. Chcú komunikovať, chcú pracovať, chcú si overovať svoje poznatky získané mimo školy atď. Nastoľuje sa potreba zamyslenia sa nad tým, či im takéto možnosti v školách ponúkame. 

Viac tu: Možnosti využitia skupinovej práce žiakov vo výchove a vzdelávaní

Dušana Bieleszová - Kvalita vzťahov v školskom prostredí

Pri konfrontácii názorov dvoch kolegov s rozdielnou citlivosťou na etické správanie môže dochádzať k nezhodám. Riešenie, resp. neriešenie problémov môže byť spúšťačom nezdravej pracovnej klímy. Vyjasňovanie a komunikácia sú nevyhnutné pre harmonické vzťahy a vtájomnú lojalitu. Dôsledkom neriešenia napätia môže byť stav, kedy sa pedagogický zamestnmanec alebo odborný zamestnanec už nepodieľa na spoločnom súbore hodnôt a cieľov. Môže dôjsť k prerušeniu komunikáice, resp. k jej obmedzeniu, ohrozeniu pochopenia, k rastúcej frustrácii a k negatívnym emóciám na oboch stranách.

Viac tu: Kvalita vzťahov v školskom prostredí

Ingrid Emmerová - Problémové správanie žiakov a reflexia v plánoch prevencie

Pre realizovanie účinného preventívneho pôsobenia je nevyhnutné uskutočňovať monitoring výskytu nežiadúcich javov, prognózovať pravdepodobnosť výskytu daného javu, resp. javov. Priebežne monitorovať správanie sa žiakov a v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a rodičmi dieťaťa. 

Viac tu: Problémové správanie žiakov a reflexia v plánoch prevencie

Darina Purdeková - Centrum voľného času ako súčasť základnej školy

CVČ, ktoré je súčasťou základnej školy, vytvára príležitosť na vzájomné lepšie spoznanie sa zamestnancov školy, rodičov a obyvateľov obce. Stáva sa miestom, kde sa môžu spoločne realizovať a lepšie spoznať. Prínosná je aj možnosť zapojiť do činnosti krúžkov absolventov školy a nestratiť tak s nimi kontakt hneď po ich odchode na stredné školy.

Viac tu: Centrum voľného času ako súčasť základnej školy

JUDr. Ing. Lucia Pivarníková - Spolupráca škôl v zriaďovateľskej pôsobnsoti samosprávneho kraja

Na príklade projektu Študentská liga – Školský pohár predsedu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) poukážeme na možnosti dobrej spolupráce medzi zriaďovateľom a školami v oblasti rozvoja telesnej a športovej výchovy v podmienkach stredných škôl.

Viac tu: Spolupráca škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja

Katarína Písečná - Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov

Následky úrazov sú v mnohých prípadoch závislé od poskytnutia rýchlej a účinnej pomoci postihnutým. To si vyžaduje, aby si všetci zamestnanci osvojili nielen bezpečnostné predpisy, ale aj zásady, postup a spôsob poskytovania prvej pomoci. Postupy v prípade vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci a evakuácie zranených osôb sú obsiahnuté v traumatologickom pláne, ktorý je súčasťou dokumentácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Vypracúva ho bezpečnostný technik.

Viac tu: Bezpečnosť a ochrana zdravia detí a žiakov

Manažment školy v praxi č. 7 - 8


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk