Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 10

Kategória: Aktuality

Efektívne fungovanie školy si pýta zrelé osobnosti na riadiacich pozíciách. Prijímať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré súvisia s manažovaním pedagogického tímu, so správnym konaním, ale aj rozhodnutia, ktoré prinášajú zmeny, je súčasťou riadiacej praxe. Platí tu princíp jedného zodpovedného, a tým je riaditeľ školy. Je dôležité mať kvalitné informácie aj z legislatívy a pracovať na vzťahoch tak, aby klíma školy ponúkala neohrozujúce prostredie. Je nevyhnutné venovať pozornost aj prevencii sociálno-patologických javov a novým trendom v oblasti edukácie.

Markéta Švamberk Šauerová - Stres a jeho vliv na výkon ve škole

Celou řadu myšlenkových a pocitových vzorů, které vyvolávají stres, si člověk osvojuje během dětství ve své rodině. Buď je zažívá u svých rodičů (působení modelu), nebo je musel rozvinout, aby mohl v rodině psychicky a fyzicky přežít. Z psychologického pohledu jsou při výzkumu stresu rozlišovány osobnosti s re-aktivním nebo pro-aktivním životním postojem. Lidé se základním re-aktivním postojem jsou podstatně náchylnější ke stresu a jsou pro ně charakteristické následující způsoby chování – cítí se být pasivně vystavováni událostem ve svém životě, připadají si jako řidič, který neumí řídit automobil, svoji vlastní zodpovědnost přenášejí na jiné osoby nebo instituce, např. své neúspěchy přednášejí žáci na učitele, rodiče, viní za svůj neúspěch celý školský systém. Proaktivní lidé se vyznačují tím, že se orientují spíše na přítomnost a budoucnost než na již prožité události. Přejímají odpovědnost za sebe sama, k problémům přistupují angažovaně, chápou je jako výzvu pro svůj rozvoj, pokoušejí se je ovlivnit, popřípadě vyřešit.

Viac tu: Stres a jeho vliv na výkon ve škole

Renáta Brédová - Vysokoefektívne učenie a bezpečná klíma v škole

Realizácia troch základných princípov sa uskutočňuje vytváraním mozgovo súhlasného prostredia s neprítomnosťou ohrozenia a podporujúcim prostredím, ktoré podnecuje efektívne učenie v prepojení s ďalšími postupne zavádzanými zložkami, akými sú: zmysluplný obsah, možnosť výberu, adekvátny čas na prácu, obohatené prostredie, spolupráca ako hlavná vyučovacia stratégia, okamžitá spätná väzba, cielený pohyb (učenie celým telom), dokonalé zvládnutie učiva a jeho použitie v skutočnom živote (v zmysle najlepšieho osobného výkonu). Zavedením všetkých zložiek dochádza k synergickému efektu a zvýšeniu efektívnosti programu.

Viac tu: Vysokoefektívne učenie a bezpečná klíma v škole

Simonetta Holešová - Organizovanie zimnej školy v prírode

Pri organizovaní zimnej školy v prírode treba mať na pamäti špecifiká vyplývajúce z ročného obdobia, a to kratšie dni a chlad. Kým počas teplých letných dní sú deti na ihriskách a pieskoviskách, v chladné zimné dni, najmä ak je nepríjemné počasie, trávia deti čas radšej vo vnútri. Je dôležité vymyslieť a realizovať aktivity, ktoré napriek chladu vonkajšieho prostredia, motivujú deti k hre v zimnej prírode. Pobyt detí predškolského veku v zimnej škole v prírode ponúka možnosť realizácie zaujímavých objavov a zimných športov. Organizácia je však náročnejšia aj vzhľadom k obmedzeným časovým možnosťami pri pobyte detí vonku. Pre zachovanie zdravia detí je dôležité, aby mali kvalitné oblečenie. Pred odchodom do školy v prírode je vhodné poskytnúť rodičom zoznam osobných vecí, ktoré treba deťom zbaliť.

Viac tu: Organizovanie zimnej školy v prírode

Ďalšie príspevky: Manažment školy v praxi č. 10


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov