Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Manažment školy v praxi č. 10/2018

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V novom čísle časopisu Manažment školy v praxi sa venujeme téme autoregulatívneho učenia, ktoré podporuje samostatnosť a zodpovednosť. Je závislosť na videohrách skutočnou hrozbou alebo príspevky v médiách sú skôr hystériou? V odbornom príspevku ponúkame odpoveď aj na túto otázku. Opíšeme aj flexibilné formy vzdelávania a objasníme si fnancovanie regionálneho školstva. 

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. - Autoregulatívne učenie (1.) 

Ak má žiak riadiť zmeny svojho učenia sám, ak sa má naučiť riadiť samého seba, prípadne vedieť si rozdeliť svoj voľný čas medzi školské povinnosti a záujmy, musia byť splnené určité predpoklady:

 • v žiakovi je kompetencia k autoregulácii učenia uložená ako možnosť, resp. potencialita, bez vnútorných podnetov sa nemôže kvalitne rozvinúť,
 • škola musí svojou koncepciou umožniť žiakom, aby sa naučili, ako sa majú učiť a rozdeliť si svoj voľný čas, čo je v období adolescencie pre žiaka mimoriadne dôležité,
 • riadenie učenia a ďalšie intervenčné zásahy by mali byť koncipované tak, aby otvárali priestor pre žiakovu autoreguláciu,
 • žiak môže výraznejšie zdokonaliť svoju schopnosť učiť sa a riadiť svoje aktivity, naučí sa vyberať si podľa meniacich sa učebných situácií najvhodnejšie metakognitívne stratégie,
 • žiak môže postupne zdokonaľovať svoju schopnosť motivovať pri učení sám seba,
 • žiak môže postupne zdokonaľovať svoju schopnosť riadiť svoje emócie pri učení, posilňovať tie, ktoré uľahčujú učenie a pomáhajú mu prekonávať problémy,
 • žiak sa môže naučiť, aby si vyberal optimálne prostredie pre svoje učenie a voľný čas, vhodne si vytvoril podmienky, a pokiaľ mu tieto podmienky nevyhovujú, aby ich aktívne menil,
 • rozvoj autoregulácie nie je možný bez súbežného rozvoja žiakovho „ja“, teda rozvoja sebamonitorovania, sebakontroly, sebahodnotenia, reagovania na svoju vlastnú činnosť, vnímania osobnej zdatnosti atď.,
 • mala by sa rešpektovať jedinečnosť žiakovej osobnosti, žiak by mal dostať priestor pre zmenu seba samého,
 • autoregulácia nie je výlučne individuálny proces, vzniká a utvára sa v spolupráci s ďalšími ľuďmi, prostriedkom môže byť párové učenie, skupinové vyučovanie alebo prípadne kooperatívne vyučovanie,
 • autoregulácia je aktívny proces, nedá sa žiakovi predať v hotovej podobe, vytvára sa postupne, vyžaduje si praktický výcvik, účinnú spätnú väzbu, dostatok času a vynaloženého úsilia žiaka a podpory učiteľov, rodičov, facilitátorov,
 • autoregulácia učenia sa u žiaka rozvíja úspešnejšie, pokiaľ navzájom ladí riadenie žiakovho učenia s autoreguláciou, ak je vzájomná kompatibilita malá, alebo vznikajú rozpory medzi žiakovou usilovnosťou o zlepšenie učenia a pedagogickou činnosťou niektorých učiteľov a rodičov, môže sa rozvoj autoregulácie spomaliť alebo dokonca zablokovať,
 • autoregulácia je celoživotnou záležitosťou, dá sa chápať ako spôsob projektovania životnej cesty danej osobnosti.

Viac v príspevku v časopise Manažment školy v praxi č. 10/2018

Mgr. Michal Božík - Závislosť na videohrách - hrozba vs. mediálna hystéria

Správa o tom, že závislosť na videohrách bude oficiálnou diagnózou so svojim kódovaním sa objavila aj v slovenských médiách, ktoré reagovali bulvárne, ba priam až hystericky. Pritom výskumy hovoria jasne. Napriek pohlcujúcej povahe videohier a veľkému počtu hráčov, ktorí uvádzajú intenzívne hranie (viac ako 20 hodín týždenne), iba zopár z nich vykazuje negatívne dôsledky (Demetrovics et al., 2017; Demetrovics et al. 2012; Pontes, Macur a Griffiths, 2016). Podľa výskumudôvod spočíva skôr v osobnostných charakteristikách hráčov ako v hrách samotných. Psychiatrické symptómy a stres, rodinná anamnéza a rodinné pozadie, motivácia hrania (únik pred problémami) a pravdepodobné genetické predispozície môžu zohrávať rolu v tom, či sa herné správanie stane problematickou, ostane neškodnou alebo dokonca prospešnou voľnočasovou aktivitou (Griffiths, Kuss, a King, 2012; Király, Urbán, et al., 2015; Kuss a Griffiths, 2012; Lee, Lee, a Choo, 2017).

Redukovanie času stráveného hraním je založené na myšlienke, že excesívne hranie alebo zvýšený čas hrania je hlavným zdrojom problému. Nedávny výskum ukazuje, že tento pohľad je nadmieru zavádzajúci. Napriek tomu, že problematickí hráči majú tendenciu hrať viac ako zdraví hráči, iba malé množstvo z excesívnych hráčov zažíva negatívne dôsledky v spojitosti s ich správaním. Preto by nemali byť označovaní za problematických hráčov (Demetrovics a Király, 2016; Király, Tóth, Urbán,Demetrovics, a Maraz, 2017).

Prípadová štúdia ukazuje, že niektorí hráči môžu hrať veľmi veľké časové obdobia dňa (viac ako 10 hodín za deň) s veľmi málo škodlivými efektami, avšak kontrola času stráveného hraním a oveľa dôležitejšie ‒ presadzovanie, ponúkanie a podporovanie iných aktivít vo voľnom čase mimo hrania môže byť vo veľkom meradle užitočným krokom k riešeniu problému.

Prekonať závislosť môže hráčom pomôcť aj riešenie ich individuálnych ako aj interpersonálnych problémov. Myšlienka pomoci hráčom s ich osobnými alebo interpersonálnymi problémami je založená na tom, že vývoj problematického hrania sa vzťahuje alebo je závislé na individuálnych a osobných charakteristikách hráčov (osobnostných, motivačných a genetických faktoroch), ako aj na ich prostredí, zvlášť na ich rodinách. Takýto spôsob pomoci vyzerá byť ako najprijateľnejší a zároveň má najväčšiu podporu v literatúre (pozri napr. Király et al., 2017).

Viac v príspevku v časopise Manažment školy v praxi č. 10/2018

Ingrid Konečná Veverková - Financovanie regionálneho školstva

!Upozornenie

Od 1. januára 2019 bude mzdový normatív vyjadrovať normované ročné osobné náklady zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy, pripadajúce na jedného žiaka. Mzdový normatív sa bude určovať v závislosti od druhu školy, typu školy, zaradenia pedagogických zamestnancov do platových tried, dĺžky praxe pedagogických zamestnancov, personálnej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka. Pri určovaní normatívu pre základné školy sa zohľadní aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti bude možné normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.

Viac v príspevku v časopise Financovanie regionálneho školstva


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk